Monthly Archives Maj 2015

Informacje o firmie Forte Serwis

Stan wyjściowy. Przesłanki zmian. Forte Serwis sp. z o.o. jest częścią grupy kapitałowej Forte. Została powołana do wykonywania wyspecjalizowanych czynności związanych z montowaniem w kraju i za granicą mebli wyprodukowanych przez Fabrykę Mebli Forte, w szczególności mebli kuchennych. W strukturze holdingu Forte Serwis:

więcej

ZMIANY NA RYNKU PRACY A WYNAGRODZENIA CZ. III

Obiektem ewentualnej wymiany w stosunkach pracy może być wyłącznie siła robocza czyli praca potencjalna (manpower, Arbeitsskrafi), Oznacza to przekazanie na określony czas przedsiębiorcy organizującemu działalność gospodarczą, jedynie pewnej funkcji człowieka – jego zdolności do pracy. Natomiast jest bezsporne i oczywiste, iż nigdy w grę nie wchodzi pracownik jako człowiek, osoba ludzka. Pozostaje on w tym wymiarze wolny i niezależny. Zachowuje zawsze wszelkie prawa ludzkie i obywatelskie [4]. Najostrzej formułuje ten pogląd prof. J. Sztumski, który w artykule „Zmierzch państwa opiekuńczego?” stwierdza:

więcej

Liberalizacja stosunków gospodarczych z zagranicą

Nie należy nadmiernie liczyć na naszą przewagę polegającą na niższych kosztach pracy, gdyż stanowią one tylko jeden z elementów determinujących konkurencyjność, O poprawie konkurencyjności zadecyduje wzrost produktywności globalnej (produkt krajowy wytwarzany przez jednego pracującego). Dzieli nas duży dystans. Według mojego szacunku produktywność w Polsce w 1995 r. była sześciokrotnie niższa (wg rynkowego kursu USD) lub trzykrotnie niższa (wg siły nabywczej USD) w porównaniu z UE. Udział wynagrodzeń w produktywności w Polsce był zbliżony do poziomu w UE (tabela 2). Nasza przewaga, polegająca na niższych kosztach pracy, jest więc bardzo mała, jeżeli uwzględnić niski poziom produktywności globalnej i wysokie koszty produkcji.

więcej

Źródła zmian w poziomie bezrobocia

Zmiany w poziomie bezrobocia w poszczególnych latach stanowią wypadkową działania dwu zmiennych, tj. napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia. Napływ do bezrobocia charakteryzuje liczbę bezrobotnych, którzy w danym miesiącu lub roku zostali zarejestrowani w urzędach pracy, W 1997 roku liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 2051 tys. osób, co oznacza zmniejszenie w stosunku do 1996 roku o 350 tys., tj. o 14%. O skali spadku liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w 1997 roku świadczy także fakt, iż w grudniu 1997 liczba nowo zarejestrowanych stanowiła tylko 85% nowo zarejestrowanych bezrobotnych w 1996 roku.

więcej

Wydatki na programy rynku pracy w Polsce i wybranych krajach

Kwota wydatków na programy rynku pracy w min USD Udział wydatków na programy rynku pracy w PKN w % Liczba bezrobot nych w tys. osób Wydatki na jednego bezrobotnego w USD W tym na programy aktywne

więcej

Kompetentne zarządzanie oparte na rachunku ekonomicznym

Czym chcemy się różnić od innych uczestników rynku? Pragniemy, aby naszym wyróżnikiem było służenie potrzebom ogólnospołecznym, takim jak: preferowanie produkcji rodzimej, ekologicznych opakowań, zdrowych wyrobów bogatych w wartości odżywcze i dostępnych dla „chudych portfeli”. Taki charakter spółdzielni pozwoli zdobyć akceptację społeczną, niezbędną zwłaszcza w warunkach wolnego rynku. Zdajemy sobie sprawę, że o miejsce na rynku walczą różne podmioty, a wszystkie muszą nauczyć się istnieć, konkurując ze sobą. Wiele przemawia za tym, że spółdzielnia w interesie konsumentów musi postarać się o stanowisko lidera rynku. Taką rolę może zapewnić jedynie sprawne i efektywne przedsiębiorstwo. W prowadzonej polityce kadrowej nadrzędną sprawą w batalii o klienta jest uświadomienie faktu, że klient stał się naszym pracodawcą. Stąd też troska o fachowość, przygotowanie zawodowe i kulturę bycia naszych załóg. Spółdzielnia powinna też hołdować i innym wartościom uznawanym za racjonalne w danym środowisku lokalnym. Poddani obiektywnym prawom rynku pamiętamy też, że trzeba połączyć czysty biznes z szerszymi celami społecznymi. Czasy się zmieniają. Ludziom jest niezbędne poczucie więzi i współdziałania. Przeciętnemu człowiekowi niedostępny jest udział w spółce. Za swoje pieniądze może najwyżej kupić drobną akcję. Nie ma przy tym żadnego wpływu na przedsiębiorstwo, które tę akcję wydało. Natomiast udział w spółdzielni daje mu możliwość społecznego zaangażowania. Ma to duże znaczenie psychologiczne w obecnym społeczeństwie, w którym człowiek staje się anonimowy i samotny, ł w tym właśnie jest szansa dla nas, spółdzielców. Można by tu przytoczyć przykłady naszej społecznej działalności i pomocy materialnej, nie tylko swoim emerytom, ale ludziom bezdomnym, niepełnosprawnym, domom dziecka, dzieciom szczególnej troski.

więcej

Nowe metody poprawy efektywności kształcenia i szkolenia

Zintegrowane podejście do przeciwdziałania bezrobociu przywiązuje dużą wagę do komplementarnej polityki rynku pracy. Rozważymy ten problem na przykładzie szkolenia bezrobotnych w kontekście komplementarnej polityki rynku pracy i systemu koordynacji edukacji zawodowej z potrzebami gospodarki.

więcej

Zweryfikowanie oczekiwań co do pracy

– W tym miejscu należy się zastanowić, gdzie można zweryfikować oczekiwania:

– możliwości rynkowe – czy dany zawód jest jeszcze „aktualny”, czy jest na niego zapotrzebowanie i gdzie:

więcej

Okres uprawnień do zasiłku

Maksymalny okres uprawnień dla osób bezrobotnych Po okresie zatrudnienia co najmniej Miesiące poniżej 42 lat 2 lata 12 powyżej 42 lat 3 lala 18 powyżej 44 lat 3 lata i 8 miesięcy 22 powyżej 49 lat 4 lata i 4 miesiące 26 powyżej 54 lat 5 lat i 4 miesiące 32

więcej

Zmiany w skali bezrobocia – dalszy opis

Poza zmianami w czasie na uwagę zasługują zmiany terytorialne w poziomie bezrobocia. Z danych statystycznych wynika, że w dalszym ciągu istnieje duże zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia. Mimo że w roku 1997 nastąpiło zmniejszenie liczby bezrobotnych we wszystkich województwach, to zmiany w poszczególnych województwach wynoszą od minus 2368 osób do minus 34 938 osób. Najniższy ilościowy spadek osób bezrobotnych nastąpił w następujących województwach: chełmskim – o 2368, bialskopodlaskim – o 3329, i łomżyńskim – o 3884. Najwyższy spadek liczby osób bezrobotnych odnotowano w województwach: katowickim – o 34 938, łódzkim-o 26840 i gdańskim-o 21485.

więcej

Wzrost gospodarczy nie gwarantuje zwiększenia popytu na pracę

Drugim istotnym ubocznym skutkiem intensywnego inwestowania w celu forsowania wzrostu gospodarczego jest wysoki poziom zapotrzebowania na importowane dobra inwestycyjne. Może to utrudniać zrównoważenie obrotów z zagranicą.

więcej

Po II wojnie światowej

W ciągu ostatnich czterdziestu lat liczba ludności Europy wzrosła tylko o 25%, do ok. 500 min, przy podwojeniu liczby ludności całego świata. W jeszcze niższym zakresie wzrosła liczba ludności państw stanowiących dziś Unię Europejską, bo zaledwie o 15%, do 300 min. Udział Europejczyków w liczbie mieszkańców Ziemi spadł od roku 1950 z 16% do 10% w roku 1990, a w przypadku mieszkańców dzisiejszej UE odpowiednio z 9% do 6%. Bardzo ważny czynnik dla rozwoju koniunktury gospodarczej krajów Unii stanowił więc przyrost demograficzny wynikający z procesów migracyjnych [8].

więcej

Ruch zatrudnionych – ciąg dalszy

Przyczyny mchu kadr były wielorakie. Zapotrzebowanie na nowych pracowników wynika przede wszystkim z konieczności odtworzenia ubytku naturalnego i w następnej kolejności z uruchomienia nowej produkcji, zmiany profilu działania. Tylko nieznaczna liczba pracowników nowo przyjętych wynikała z dostosowania przez przedsiębiorstwo wielkości i struktury zatrudnienia do wymogów rynku i konkurencji. Tak więc ten aspekt racjonalizacji zatrudnienia w warunkach rynku pracy pracodawcy nie jest szeroko wykorzystywany. W całym badanym okresie zwolnienia z pracy wynikały przede wszystkim z przyczyn naturalnych (przejścia na emeryturę i rentę), płynności kadr, która mimo niekorzystnej dla pracowników sytuacji na rynku pracy ma także miejsce w badanych zakładach pracy, z przyczyn indywidualnych ze strony pracodawcy (zwalnianie pracowników niezdyscyplinowanych, nie posiadających odpowiednich kwalifikacji, pracujących mało efektywnie, zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy itp,). W latach 1990-1993 przyczyną zwolnień poważnej części pracowników były zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw, pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw, spadek produkcji oraz likwidacja przerostów zatrudnienia, która największe rozmiary przyjęła w 1991 r. oraz w 1993 r. W śladowych ilościach zwolnienia z pracy wynikały ze zmian własnościowych (pomimo iż zdecydowana większość przedsiębiorstw w analizowanym okresie była poddana przekształceniom własnościowym), z wprowadzania postępu technicznego, nowych technologii.

więcej

WYNIKI BADAŃ NAD BEZROBOCIEM KOBIET CZ. II

Przed 1990 r. zjawisko jawnego bezrobocia na skalę krajową nie było znane. Programowo realizowana przez państwo polityka pełnego zatrudnienia prowadziła do stałego i pogłębiającego się niedoboru rąk do pracy. Konsekwencją tej polityki było nadmierne zatrudnienie, a właściwie bezrobocie ukryte, polegające na niedostatecznym wykorzystaniu czasu pracy i kwalifikacji formalnie zatrudnionych pracowników, co prowadziło ostatecznie do ogólnie niskiej wydajności pracy.

więcej

Kierunki restrukturyzacji zatrudnienia – dalszy opis

Dopasowaniu kwalifikacji do zmieniających się uwarunkowań powinna służyć wewnętrzna rekonwersja społeczna, czyli działania mające na celu adaptację do nowych warunków rynku pracy (uaktywnienie zawodowe, ponowne zatrudnienie wewnętrzne lub zewnętrzne, często po odpowiedniej edukacji) ludzi pozbawionych zatrudnienia w związku z procesami restrukturyzacji. Jest to trudne, lecz nieuniknione zadanie restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Dotyczy ono wszystkich zatrudnionych w firmie, również kadr kierowniczych, od których oczekuje się większych kompetencji i profesjonalniejszych działań.

więcej