Monthly Archives Lipiec 2015

Rola ocen zawodowych

W znaczeniu potocznym ocena jest to „wyrażony w formie ustnej lub pisemnej sąd o wartości kogoś lub czegoś, sąd, krytyka’’. Oceniać to tyle samo co wydać opinię o kimś lub o czymś, wypowiedzieć sąd o wartości kogoś lub czegoś [10]. Ocena pracowników pojmowana jest nieco inaczej, jest zawężona a jednocześnie pogłębiona. Według Tadeusza Oleksyna to czynność kierowania, podstawa szeregu decyzji personalnych dokonywana profesjonalnie przez kierowników i specjalistów w celach ściśle zawodowych i na użytek danej organizacji. W modelu uniwersalnym ocena jest opinią wartościującą, powstającą w następstwie porównania obiektu oceny bądź jego wybranych cech z przyjętym wzorcem [8]. Tak pojmowana ocena jest elementem procesu zbierania informacji i przygotowywania decyzji związanych z doborem ludzi na stanowiska. Związana jest ona także z rozwojem zawodowym i systemem wynagrodzeń.

więcej

Wydatki na programy rynku pracy w Polsce i wybranych krajach cz. II

W Polsce od początku okresu transformacji toczy się spór na temat wyboru modelu przeciwdziałania bezrobociu. Już w 1990 r. pojawiły się dwie szkoły myślenia. Pierwszą z nich była szkoła zwolenników modelu walki z bezrobociem niemal wyłącznie za pomocą programów rynku pracy, drugą – preferująca model prozatrudnieniowy lub zintegrowany z polityką społeczno-gospodarczą, reprezentowana przez niektórych ekonomistów [4],

więcej

PROCESY MIGRACJI ZAROBKOWEJ W POLSCE

Na wstępie należy przypomnieć, że masowe migracje zarobkowe Polaków mają już ponad 120-Ietnią historię. Szczególne ich nasilenie wystąpiło w końcu ubiegłego i na początku bieżącego stulecia. Szacuje się, że w latach 1871-1913 z terenów Polski (w granicach przed I! wojną światową) wyemigrowało netto (a więc po uwzględnieniu reemigracji) około 3,5 min mieszkańców, w tym 2,1 min Polaków [9].

więcej

Budownictwo mieszkaniowe a bezrobocie – dalszy opis

Lokalna weryfikacja tezy o budownictwie mieszkaniowym jako czynniku zmniejszającym liczbę bezrobotnych jest konieczna również dlatego, że w Polsce są przykłady miast, w których rozwój budownictwa mieszkaniowego zwiększył liczbę bezrobotnych (np. w Łomży).

więcej

Absolwenci zarejestrowani jako bezrobotni

Wyszczególnienie (stan na koniec roku) Ogółem w tym szkół: w liczbach bezwzględ- w stosunku do ogółu bezrob. wyższych liceów ogólnokształcących policealnych i średnich zawodowych zasadniczych zawodowych nych a b c a b c a b c a b c

więcej

Cele zmierzające do tworzenia specjalnych warunków

Jak widać cele te zgodne są z ogólnymi tendencjami w skali całego kraju i nie zawierają w sobie żadnych oryginalnych i nowatorskich rozwiązań, a ich realizację powierzono wojewodzie, urzędom pracy, kuratoriom oświaty.

więcej

Problem bezrobocia na wsi polskiej

W kolejnych latach według tych samych źródeł stopa bezrobocia powinna nadal obniżać się – w zależności od źródła – w granicach od 0.5 punktu proc. do 1,0 punktu proc. rocznie. W prognozie grupy Welfego, która notabene obejmuje najdłuższy horyzont czasowy i jest przy tym najbardziej optymistyczna, zapisano, że w 2002 roku obniży się ona do poziomu około 6,1%, a więc zostanie w znaczący sposób ucywilizowana.

więcej

ZMIANY NA RYNKU PRACY A WYNAGRODZENIA

Przedmiotem niniejszego referatu jest związek wynagrodzenia z bezrobociem, a ściślej ograniczony wpływ bezrobocia na wysokość wynagrodzenia. Związek między pracą a bezrobociem jest powszechnie znany i traktowany jako prawidłowość. Wiąże się to z teorią towarowego charakteru siły roboczej Jest to doktryna znana i wykładana na uczelniach ekonomicznych.

więcej

Wzrost liczby podejmujących pracę – dalszy opis

Należy dodać, że przytoczony wyżej wskaźnik charakteryzujący udział osób podejmujących pracę spośród ogółu osób wyrejestrowanych bezrobotnych, tj. 48,7%, odnosi się do 1997 roku. W poszczególnych miesiącach wskaźnik ten kształtował się bowiem w granicach od 31,6% do 57,0%, co oznacza, że w pewnych okresach tylko co drugi lub co trzeci wyrejestrowany podejmował pracę, a więc wracał na rynek pracy.

więcej

Opcja „propopytowa”

Spojrzenie na rynek pracy z tego punktu widzenia ujawnia, że nawet w warunkach bardzo ograniczonego, a nawet zanikającego ogólnego (ilościowego) poziomu popytu, zapotrzebowanie na niektóre kategorie zdolności do pracy może być bardzo intensywne.

więcej

PROBLEMY ZATRUDNIENIA W SKALI REGIONALNEJ I LOKALNEJ CZ .II

W związku z tym powstaje pytanie, na ile przedsiębiorstwa w województwach północno-wschodniej Polski dokonały pewnych procesów przystosowawczych do gospodarki rynkowej, na ile zareagowały na nową sytuację na rynku pracy i czy zaszły już rzeczywiście istotne zmiany w sposobie gospodarowania czynnikiem pracy w przedsiębiorstwach?

więcej

Struktura przemysłu regionu północno-wschodniego

Struktura zatrudnienia w regionie północno-wschodnim1 odróżnia się od struktury krajowej przede wszystkim, po pierwsze, ponad 1,5-krotnie wyższym w porównaniu z krajem udziałem rolnictwa w całości zatrudnienia (46% wobec 27%), a zarazem ponad 3-krotnie wyższym aniżeli w przemyśle i 2,5-krotnie wyższym niż w usługach rynkowych. Przesądza to jeszcze wciąż o dominującej roli rolnictwa, przynajmniej w niektórych województwach regionu, szczególnie łomżyńskim i ostrołęckim. Po drugie, niższym udziałem usług rynkowych w całości zatrudnienia (20,5% wobec 27% w kraju), w tym zwłaszcza 2-krotnie niższym udziałem najbardziej dynamicznie rozwijającej się w warunkach gospodarki rynkowej kategorii zatrudnienia, a mianowicie tzw. „profesjonalnych usług biznesowych”.

więcej

Problem bezrobocia na wsi polskiej – dalszy opis

Analogiczne dane odniesione do populacji wiejskiej są jeszcze bardziej negatywne. Udział zatrudnionych z wykształceniem wyższym jest niski, ale jeszcze gorsze wskaźniki dotyczą zatrudnionych z wykształceniem ogólnokształcącym. Powoduje to, że elastyczność rynku pracy w stosunku do niezbędnych przemian dokonujących się w strukturze gospodarki musi być ograniczona. Zresztą obie te kategorie są ze sobą sprzężone zwrotnie.

więcej

Czy zależy ci na znalezieniu pracy?

Bezrobotni szukają pracy i nie wiedząco dalej, gdy przez dłuższy czas nie mogą jej znaleźć. Nachodzą ich myśli: „nie ma dla mnie pracy, nie znajdę jej”. I najprawdopodobniej tak będzie, jeśli nie zmienią czegoś w sposobie, w jaki tej pracy szukają, bo skoro już długi czas robią to w jeden, niezmienny sposób i wysiłki te nie dają rezultatów, to znaczy, że albo muszą zwiększyć swoje szanse rozszerzając możliwości, albo zweryfikować oczekiwania.

więcej

WYNIKI BADAŃ NAD BEZROBOCIEM KOBIET

Celem badań, których wyniki zaprezentowano w niniejszym komunikacie, jest próba syntetycznego ukazania, na podstawie dostępnych danych statystycznych, sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce w okresie intensywnych przemian gospodarczych po 1989 roku, kiedy dążeniu do urynkowienia gospodarki towarzyszy przewaga podaży pracy nad popytem na nią. Skutki tej nierównowagi dotykają w pierwszym rzędzie kobiety, stąd też ich sytuacja zasługuje na szczególne zainteresowanie. Niekiedy mówi się wręcz o dyskryminacji kobiet na rynku pracy wskazując, iż – mimo formalnego równouprawnienia – różnice płci są wyłączną bądź najważniejszą przyczyną trudności w uzyskaniu przez kobiety pracy i utrzymaniu jej.

więcej