Daily Archives 5 lipca 2015

Zmiany w strukturze zatrudnienia regionu północno-wschodniego

Uwzględniając jednak trudniejszą sytuację w regionie pod względem bezrobocia należy zauważyć istniejącą sprzeczność między koniecznością szybkiego zmniejszania zatrudnienia w rolnictwie, przy jednoczesnym ograniczaniu bezrobocia. Stąd zadanie redukcji zatrudnienia w rolnictwie winno być realizowane w taki sposób, aby maksymalna część tej redukcji znalazła zatrudnienie w działalności pozarolniczej na terenie wsi.

więcej

Dwa rodzaje ekip montażowych i ich zasady

Istnieją dwa rodzaje ekip montażowych: na rozrachunku własnym i etatowe, które funkcjonują według jednakowych zasad:

więcej

Rola przepływu towarów

Powstaje jednak pytanie: Jakie są szanse i uwarunkowania realizacji czwartego pakietu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto wprowadzić do naszej analizy istotne rozróżnienie metodologiczne. Z ekonomicznego punktu widzenia analiza wpływu integracji na polski rynek pracy dotyczy szerszej problematyki: należy raczej mówić o swobodzie przepływu pracy, a nie tylko pracowników. Swobodny przepływ pracy może bowiem mieć formę przepływu towarów, usług, kapitału i siły roboczej.

więcej

Rola ocen zawodowych – dalszy opis

Ocena pracownika powinna spełniać dwie podstawowe funkcje: motywacyjną oraz in- formacyjno-korekcyjną [2]. Funkcja motywacyjna oznacza, że bez oceny niemożliwe jest skuteczne motywowanie, gdyż brakuje racjonalnych przesłanek do wynagradzania, awansowania, degradowania, rozwoju pracownika czy też zwalniania. Funkcja druga jest związana ze znaczeniem informacji zwrotnej o wynikach pracy. Znajomość rzetelnej oceny może stanowić podstawę podjęcia działań korekcyjnych w odniesieniu do pracowników.

więcej

Warunek efektywności i rozwoju firmy

Przyjęcie nowych założeń ma szereg dalszych konsekwencji. Skutkiem autonomii jest decentralizacja organizacji i delegowanie uprawnień pracownikom. Najprostszym sposobem redukcji złożoności jest bowiem danie swobody decyzyjnej jednostkom operacyjnym,

więcej