Daily Archives 8 lipca 2015

ZMIANY ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE SŁUPSKIM W LATACH 1990-1997

Praca w życiu człowieka jest wielką wartością. Pełni ona funkcję nie tylko środka uzyskiwania dochodu, ale pozwala także zaspokoić aspiracje zawodowe, podnosząc tym samym wiarę we własne siły, i w sposób bezpośredni przyczynia się do tworzenia PKB. Wzrost gospodarczy nie jest możliwy bez racjonalnego wykorzystania zasobów ludzkich, ich wiedzy, umiejętności, doświadczenia [4], Tymczasem zapoczątkowany w 1989 roku proces transformacji naszej gospodarki przyczynił się do ujawnienia bardzo bolesnego ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia zjawiska jakim jest bezrobocie. Zmieniająca się struktura naszej gospodarki, upadek firm nierentownych, przekształcenia własnościowe spowodowały, że ogromna rzesza ludzi musiała opuścić sferę tworzenia PKB i przejść do sfery podziału, ze wszelkimi tego konsekwencjami natury społecznej, ekonomicznej, psychologicznej.

więcej

Masowe bezrobocie związane z tym procesem przekształceń systemowych

Na przeciwległym biegunie ukształtowało się bezrobocie krótkookresowe, którego udział w badanych latach zwiększył się u kobiet z 14 do 16%, tzn. o 2 punkty procentowe, natomiast u mężczyzn z 20 do 30%, czyli o 10 punktów procentowych2. W konsekwencji liczba kobiet na 100 mężczyzn bezrobotnych krótkookresowo zmniejszyła się z 80 w 1992 r. do 76 w 1996 r.

więcej