Daily Archives 9 lipca 2015

POLITYKA RYNKU PRACY W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC CZ. II

Ważność umowy o pracę na czas określony kończy się z upływem uzgodnionego okresu pracy bez wymagania konieczności wypowiedzenia. Natomiast jeżeli istnieje uzasadniona przyczyna – stosunek pracy może zostać rozwiązany bez spełnienia wymogu wypowiedzenia. Kwestia czy takie przedwczesne rozwiązanie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia ma moc prawną może podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd Pracy. Zbiorowe prawo pracy. W niemieckim prawie pracy wyróżniamy dwa poziomy zbiorowego prawa pracy:

więcej