Daily Archives 12 lipca 2015

Działania urzędu podejmowane na rzecz absolwentów

Podstawowym celem realizowanym przez urzędy pracy w 1997 r. jest przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży, w szczególności absolwentów szkół ponadpodstawowych. W związku z brakiem umiejętności poszukiwania pracy i doświadczeń zawodowych, ułatwia się młodzieży wejście na rynek pracy, między innymi poprzez stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania się oraz wykształcenie umiejętności poruszania się na rynku pracy. Zwiększa się liczbę absolwentów korzystających z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

więcej

Organizacja procesu oceniania – dalszy opis

Po dokonaniu oceny następuje omówienie jej wyników z pracownikami, wyciągnięcie praktycznych konsekwencji wobec pracowników zgodnie z przyjętymi wcześniej ustaleniami. Wskazane jest wyciągnięcie wniosków na przyszłość oraz krytyczne spojrzenie na zaprojektowany system ocen.

więcej

Rynek przemian w procesie transformacji systemu gospodarczego cz. II

W sektorze prywatnym największy udział stanowią zakłady osób fizycznych – 9251 zakładów w 1992 roku (94,8% sektora prywatnego) i 11690 zakładów w 1997 roku (84,8% sektora prywatnego).

więcej