Daily Archives 20 lipca 2015

PROCESY MIGRACJI ZAROBKOWEJ W POLSCE

Na wstępie należy przypomnieć, że masowe migracje zarobkowe Polaków mają już ponad 120-Ietnią historię. Szczególne ich nasilenie wystąpiło w końcu ubiegłego i na początku bieżącego stulecia. Szacuje się, że w latach 1871-1913 z terenów Polski (w granicach przed I! wojną światową) wyemigrowało netto (a więc po uwzględnieniu reemigracji) około 3,5 min mieszkańców, w tym 2,1 min Polaków [9].

więcej

Budownictwo mieszkaniowe a bezrobocie – dalszy opis

Lokalna weryfikacja tezy o budownictwie mieszkaniowym jako czynniku zmniejszającym liczbę bezrobotnych jest konieczna również dlatego, że w Polsce są przykłady miast, w których rozwój budownictwa mieszkaniowego zwiększył liczbę bezrobotnych (np. w Łomży).

więcej

Absolwenci zarejestrowani jako bezrobotni

Wyszczególnienie (stan na koniec roku) Ogółem w tym szkół: w liczbach bezwzględ- w stosunku do ogółu bezrob. wyższych liceów ogólnokształcących policealnych i średnich zawodowych zasadniczych zawodowych nych a b c a b c a b c a b c

więcej

Cele zmierzające do tworzenia specjalnych warunków

Jak widać cele te zgodne są z ogólnymi tendencjami w skali całego kraju i nie zawierają w sobie żadnych oryginalnych i nowatorskich rozwiązań, a ich realizację powierzono wojewodzie, urzędom pracy, kuratoriom oświaty.

więcej