Monthly Archives Lipiec 2015

Praca Polaków za granicą

Z badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych dotyczących osób wyjeżdżających do prac sezonowych w RFN wynika, że dla ponad osób korzystających z zaproszeń niemieckich pracodawców coroczny wyjazd stał się potrzebą życiową. Podobne skłonności stwierdzono u przybyszy ze Wschodu, podejmujących różne zajęcia zarobkowe w naszym kraju.

więcej

Działania urzędu podejmowane na rzecz absolwentów

Podstawowym celem realizowanym przez urzędy pracy w 1997 r. jest przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży, w szczególności absolwentów szkół ponadpodstawowych. W związku z brakiem umiejętności poszukiwania pracy i doświadczeń zawodowych, ułatwia się młodzieży wejście na rynek pracy, między innymi poprzez stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania się oraz wykształcenie umiejętności poruszania się na rynku pracy. Zwiększa się liczbę absolwentów korzystających z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

więcej

Organizacja procesu oceniania – dalszy opis

Po dokonaniu oceny następuje omówienie jej wyników z pracownikami, wyciągnięcie praktycznych konsekwencji wobec pracowników zgodnie z przyjętymi wcześniej ustaleniami. Wskazane jest wyciągnięcie wniosków na przyszłość oraz krytyczne spojrzenie na zaprojektowany system ocen.

więcej

Rynek przemian w procesie transformacji systemu gospodarczego cz. II

W sektorze prywatnym największy udział stanowią zakłady osób fizycznych – 9251 zakładów w 1992 roku (94,8% sektora prywatnego) i 11690 zakładów w 1997 roku (84,8% sektora prywatnego).

więcej

Kształtowanie dobrej marki firmy

Wspólczesn koncepcja kierowania eksponuje potrzebę strategii „kapitału ludzkiego”, nacelowaną na promocję i rozwój pracowników twórczych, o profesjonalnej wiedzy, przełożonej na konkretne umiejętności działań. Szkolenie, doskonalenie umiejętności, treningi rozwiązywania zadań wynikające z restrukturyzacji firmy stanowią o wartościach akceptowanych w procesach kierowania. Wysoki poziom kultury kierowania zmianami powinien odznaczać się:

więcej

Młode pokolenie – ich warunki i aspiracje mieszkaniowe

Współczesne młode pokolenie jest szczególnie narażone na brak szans stałego zatrudnienia i odrębnego zamieszkania. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 20-34 lata przekracza 20%, a 2/j młodych rodzin mieszka wspólnie z innymi (najczęściej z rodzicami). Są to sytuacje znacznie częstsze niż wśród osób w średnim wieku.

więcej

Rynek pracy obcokrajowców w RFN – lata 1960-1990 cz. II

Unia Europejska może także oczekiwać prądów migracyjnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pomimo tego, iż przewidywany przyrost demograficzny jest znacznie niższy niż w krajach północnoafrykańskich, to można oczekiwać znaczących, motywowanych ekonomicznie, migracji z tego obszaru. Dynamiczny wzrost gospodarczy większości tych krajów z pewnością nie zapewni szybkiej poprawy poziomu życia ich mieszkańców, a dystans dzielący społeczności te od UE jest znaczący. Przykładem może być Polska, w której produkt krajowy brutto przeliczony na jednego mieszkańca wynosi ok. 2,5 tys. USD i jest trzykrotnie niższy niż w najbiedniejszych krajach Unii, tj. Grecji, Portugalii [13]. Wydaje się, iż sytuacja ta powinna sugerować Unii, aby już dzisiaj rozpoczęła realizację polityki zmierzającej do poprawy tych relacji w stosunku do kandydatów do UE. Należałoby więc zastosować środki pomocowe, które w przyszłości powinny uchronić obecną UE od zwiększonych problemów na rynku pracy, związanych z napływem nisko kwalifikowanej siły roboczej.

więcej

POLITYKA RYNKU PRACY W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC CZ. II

Ważność umowy o pracę na czas określony kończy się z upływem uzgodnionego okresu pracy bez wymagania konieczności wypowiedzenia. Natomiast jeżeli istnieje uzasadniona przyczyna – stosunek pracy może zostać rozwiązany bez spełnienia wymogu wypowiedzenia. Kwestia czy takie przedwczesne rozwiązanie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia ma moc prawną może podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd Pracy. Zbiorowe prawo pracy. W niemieckim prawie pracy wyróżniamy dwa poziomy zbiorowego prawa pracy:

więcej

ZMIANY ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE SŁUPSKIM W LATACH 1990-1997

Praca w życiu człowieka jest wielką wartością. Pełni ona funkcję nie tylko środka uzyskiwania dochodu, ale pozwala także zaspokoić aspiracje zawodowe, podnosząc tym samym wiarę we własne siły, i w sposób bezpośredni przyczynia się do tworzenia PKB. Wzrost gospodarczy nie jest możliwy bez racjonalnego wykorzystania zasobów ludzkich, ich wiedzy, umiejętności, doświadczenia [4], Tymczasem zapoczątkowany w 1989 roku proces transformacji naszej gospodarki przyczynił się do ujawnienia bardzo bolesnego ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia zjawiska jakim jest bezrobocie. Zmieniająca się struktura naszej gospodarki, upadek firm nierentownych, przekształcenia własnościowe spowodowały, że ogromna rzesza ludzi musiała opuścić sferę tworzenia PKB i przejść do sfery podziału, ze wszelkimi tego konsekwencjami natury społecznej, ekonomicznej, psychologicznej.

więcej

Masowe bezrobocie związane z tym procesem przekształceń systemowych

Na przeciwległym biegunie ukształtowało się bezrobocie krótkookresowe, którego udział w badanych latach zwiększył się u kobiet z 14 do 16%, tzn. o 2 punkty procentowe, natomiast u mężczyzn z 20 do 30%, czyli o 10 punktów procentowych2. W konsekwencji liczba kobiet na 100 mężczyzn bezrobotnych krótkookresowo zmniejszyła się z 80 w 1992 r. do 76 w 1996 r.

więcej

Zmiany w strukturze zatrudnienia regionu północno-wschodniego

Uwzględniając jednak trudniejszą sytuację w regionie pod względem bezrobocia należy zauważyć istniejącą sprzeczność między koniecznością szybkiego zmniejszania zatrudnienia w rolnictwie, przy jednoczesnym ograniczaniu bezrobocia. Stąd zadanie redukcji zatrudnienia w rolnictwie winno być realizowane w taki sposób, aby maksymalna część tej redukcji znalazła zatrudnienie w działalności pozarolniczej na terenie wsi.

więcej

Dwa rodzaje ekip montażowych i ich zasady

Istnieją dwa rodzaje ekip montażowych: na rozrachunku własnym i etatowe, które funkcjonują według jednakowych zasad:

więcej

Rola przepływu towarów

Powstaje jednak pytanie: Jakie są szanse i uwarunkowania realizacji czwartego pakietu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto wprowadzić do naszej analizy istotne rozróżnienie metodologiczne. Z ekonomicznego punktu widzenia analiza wpływu integracji na polski rynek pracy dotyczy szerszej problematyki: należy raczej mówić o swobodzie przepływu pracy, a nie tylko pracowników. Swobodny przepływ pracy może bowiem mieć formę przepływu towarów, usług, kapitału i siły roboczej.

więcej

Rola ocen zawodowych – dalszy opis

Ocena pracownika powinna spełniać dwie podstawowe funkcje: motywacyjną oraz in- formacyjno-korekcyjną [2]. Funkcja motywacyjna oznacza, że bez oceny niemożliwe jest skuteczne motywowanie, gdyż brakuje racjonalnych przesłanek do wynagradzania, awansowania, degradowania, rozwoju pracownika czy też zwalniania. Funkcja druga jest związana ze znaczeniem informacji zwrotnej o wynikach pracy. Znajomość rzetelnej oceny może stanowić podstawę podjęcia działań korekcyjnych w odniesieniu do pracowników.

więcej

Warunek efektywności i rozwoju firmy

Przyjęcie nowych założeń ma szereg dalszych konsekwencji. Skutkiem autonomii jest decentralizacja organizacji i delegowanie uprawnień pracownikom. Najprostszym sposobem redukcji złożoności jest bowiem danie swobody decyzyjnej jednostkom operacyjnym,

więcej