Monthly Archives Lipiec 2015

Inicjatywy lokalne zmierzające do aktywizacji województwa

W przypadku dotkliwego braku miejsc pracy niezmiernie istotne jest stymulowanie inwestycji, co wymaga wiedzy na temat czynników branych pod uwagę przez przedsiębiorstwa przy ich lokalizacji. Celem określenia tych czynników Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku przeprowadził w 1997 roku na zlecenie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Stupsku badania ankietowe metodą wywiadu w 50 przedsiębiorstwach woj. słupskiego. Kryterium doboru firm do badania było fakt, iż firma:

więcej

Związek między bezrobociem i wynagrodzeniem w Polsce

Niezależnie od poglądów wyrażanych na temat związku płac z bezrobociem, temat ten wymaga analizy liczbowej. Poniżej przedstawiona zostanie stopa bezrobocia oraz przeciętne wynagrodzenie w wybranych województwach w Polsce. Kryterium doboru województw do analizy jest stopa bezrobocia. W tabeli 1 zaprezentowano 7 województw o niskiej stopie bezrobocia i 6 województw o wysokiej stopie bezrobocia oraz przeciętne płace w tych województwach w podziale na płace w działach produkcyjnych, edukacji i dziale ochrony zdrowia.

więcej

JAK SKUTECZNIE POSZUKIWAĆ PRACY – MOTYWOWANIE OSÓB BEZROBOTNYCH

Bezrobocie stało się w Polsce jednym z głównych problemów społecznych. Stopa bezrobocia wynosiła w końcu marca b.r. 10,6%, odnosząc liczbę bezrobotnych do ogółu czynnych zawodowo i 16,1% w relacji do ogółu pracujących poza rolnictwem indywidualnym. Cechami charakterystycznymi bezrobocia w Polsce są:

więcej

Budownictwo mieszkaniowe a bezrobocie

Rozwój budownictwa mieszkaniowego zwiększa dynamikę PKB i dochód narodowy do podziału. W skali globalnej rozwój budownictwa mieszkaniowego również bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia, gdyż na jednego zatrudnionego w tym budownictwie przypada średnio dwóch zatrudnionych w produkcji towarzyszącej (wyposażenie, urządzenia i zagospodarowanie mieszkania). Teza, że rozwój budownictwa mieszkaniowego może stać się czynnikiem zmniejszenia bezrobocia musi być jednak weryfikowana w skali lokalnej.

więcej