Monthly Archives Sierpień 2015

Promocja szkoleń zawodowych dla osób indywidualnych

Środki tworzenia miejsc pracy. Promuje się tworzenie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych. Środki te realizowane są przez instytucje w ramach prawa publicznego i przedsiębiorstwa lub instytucje w ramach prawa prywatnego. Pomocą w ramach tzw. środków tworzenia miejsc pracy może zostać objęty każdy kto otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych lub pomoc dla bezrobotnych lub jeśli spełnia kryteria związane z uzyskaniem zapomogi na utrzymanie i jest bezrobotnym od co najmniej sześciu miesięcy. W indywidualnych przypadkach mogą zachodzić od powyższej reguły wyjątki, ale tylko gdy istnieje ku temu uzasadniona przyczyna. Preferowane są osoby długotrwale bezrobotne, młodzi bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, osoby o dużym stopniu upośledzenia oraz pracownicy starsi. W ramach specjalnych środków tworzenia miejsc pracy dla pracowników starszych pracodawcom wypłacane są dotacje do kosztów wynagrodzenia dla pracowników starszych (powyżej 50 roku życia), którzy byli bezrobotni przez co najmniej 12 miesięcy w ostatnich 18 miesiącach i których pracodawca zatrudnia dodatkowo.

więcej

Działalność Forte Serwisu

Organizacja Forte Serwisu w stanie przejściowym. Fotografia sytuacji. Struktura organizacyjna Forte Serwisu w chwili obecnej jest układem ewoluującym, mieszanym, quasi-macierzowym, jak przedstawia to schemat organizacyjny. Komórki funkcjonalne wypełniają swoją rolę zgodnie z przeznaczeniem, Biura Regionalne przyjmują zlecenia montaży, planują je, a następnie przekazują do wykonania grupom montażowym. Na procesy planowania, dysponowania i nadzoru nakłada się druga sfera relacji ekip montażowych. Są one przypisane do określonych salonów sprzedaży, dyspozycje montażowe otrzymują więc bezpośrednio z salonu. W tym przypadku jest inny – niż poprzednio – obieg informacji. Biura Regionalne (koordynatorzy) otrzymują informacje od salonu lub ekipy montażowej, często po wykonaniu montażu. Procedury sporządzania dokumentacji montażowej zapewniają że dzieje się to nie później niż cztery dni po montażu.

więcej

Zmiany w skali bezrobocia

Rok 1997 był kolejnym rokiem charakteryzującym się znacznym ograniczeniem liczby zarejestrowanych bezrobotnych. O ile w grudniu 1996 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła jeszcze 2359 tys. osób, to w grudniu 1997 r. już tylko 1826 tys. Oznacza to spadek aż o 533 tys., co jest liczbą rekordową od 1993 r., kiedy ograniczanie liczby bezrobotnych rocznie następowało w skali od 50 tys. osób w roku 1994 do 250 tys. osób w roku 1996. Należy dodać, że spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy następował systematycznie w ciągu całego 1997 roku. W okresie od stycznia do czerwca liczba bezrobotnych zmniejszyła się z 2300 tys. do nieco ponad 2000 tys., a od czerwca zmniejszała się o kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie do stanu około 1800 tys. w październiku i listopadzie oraz 1826 tys. w grudniu. Jakkolwiek więc można mówić o znaczącym obniżeniu liczby bezrobotnych w grudniu 1997 r. w stosunku do grudnia 1996, to trzeba także zastrzec, iż w grudniu 1997 r, liczba bezrobotnych była wyższa o 26 tys. niż w listopadzie i o 35 tys. niż w październiku 1997 r. Nie przeczy to twierdzeniu, że następował znaczący, chociaż niesystematyczny spadek liczby bezrobotnych. Z badań GUS wynika, że o ile w I kwartale nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych o 124 tys., to w II i III kwartale odpowiednio o 195 tys. i 186 tys., a w IV kwartale tylko o 27 tys.

więcej

Zarządzanie czasem pracy ludzi zatrudnionych w różnym jego wymiarze

W nowych warunkach radykalnie rośnie też rola zarządzania zasobami ludzkimi (HRM). Znaczenia nabiera zarządzanie czasem pracy ludzi zatrudnionych w różnym jego wymiarze czy pracujących w zmiennym czasie mimo stałego zatrudnienia: maleje przydatność tradycyjnych technik wartościowania w odniesieniu do prac wielofunkcyjnych. Poszukuje się nowych, bardziej adekwatnych metod oceny efektów pracy i sposobów wykorzystania ich wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi itd. Niemniej kluczowym problemem jest zmiana „filozofii’ zarządzania tymi zasobami. Zaakcentować trzeba kilka jej cech:

więcej

Integracja Polski i UE

Występuje tu więc wyraźna asymetria: daleko posunięta w Polsce liberalizacja przepływu towarów oraz ograniczenie regulowanych form i rozmiarów legalnego przepływu pracowników w krajach UE. W warunkach liberalizacji handlu zagranicznego większe korzyści odnoszą kraje UE, gdyż mają przewagę konkurencyjną. Przewagę tę pogłębia polityka kursowa NBP (aprecjacja złotówki), której rezultatem jest obniżenie opłacalności polskiego eksportu, m.in. na rynkach UE.

więcej

Rynkowe sprzężenia restrukturyzacji zatrudnienia – dalszy opis

Program restrukturyzacji zatrudnienia powinien uwzględniać co najmniej czynniki z następujących obszarów działalności przedsiębiorstw:

więcej

Ekonomiczna presja zmian – dalszy opis

Polscy menedżerowie nie dają wyrazu zrozumieniu, że kultura kierowania firmą, współdziałania nie tylko w układzie szczeblowym, ale przede wszystkim z pracownikami, przesądza o powodzeniu zamierzonych zmian. Ponadto planują zmiany restrukturyzacji zatrudnienia bez wykazywania powiązań z przekształceniami na innych subobszarach organizacji.

więcej

Integracja a rynek pracy

W warunkach integracji polskiej gospodarki z Unią Europejską (UE) i globalizacji gospodarki światowej problemy przeciwdziałania bezrobociu nabierają nowych wymiarów. Obecnie aż ok. 40% podaży towarów na polskim rynku pochodzi z importu, co wywiera przemożny wpływ na sytuację na rynku pracy. Relacje między eksportem i importem mogą więc wpływać na rynek pracy neutralnie w przypadku równowagi obrotów z zagranicą, negatywnie w warunkach deficytu i pozytywnie w warunkach dodatniego salda bilansu handlowego.

więcej

Polityka przeciwdziałania bezrobociu

Skuteczna walka z bezrobociem może być prowadzona przede wszystkim w sferze ekonomicznej, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Doświadczenia niemal wszystkich państw prowadzących gospodarkę rynkową dowodzą, że sam rynek pracy nie jest w stanie przeciwdziałać społecznie niebezpiecznemu zjawisku, jakim jest bezrobocie. Skuteczne przeciwdziałanie wymaga przemyślanego zaangażowania sił i środków wszystkich podmiotów rynku pracy. Spośród aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, które służą utrzymaniu istniejących stanowisk pracy oraz zwiększaniu zatrudnienia produkcyjnego przez tworzenie nowych miejsc pracy, stosowane są: szkolenie zawodowe bezrobotnych i doskonalenie systemu pośrednictwa pracy, roboty publiczne, prace interwencyjne i pożyczki dla bezrobotnych.

więcej

> właściwe obsługiwanie klientów:

> wypisywanie faktur.

Można byłoby jeszcze znaleźć zapewne wiele innych umiejętności, które nabyła w trakcie pracy, w zależności od indywidualnego przypadku. Dobierając te mniejsze umiejętności okazuje się, że taka osoba może pracować w innym zawodzie, nie musi kurczowo się trzymać tego, co wcześniej robiła. Warunkiem jest jednak orientacja, co w innych zawodach jest wymagane i które z wymienionych umiejętności do nich pasują. W jakie inne zawody „łączą się” te wymienione umiejętności.

więcej

OCENA PRACOWNIKÓW – JEJ CELE I ZADANIA

Ocenianie pracowników wchodzi w zakres podstawowych funkcji kierowniczych. Jednak wielu kierowników otwarcie przyznaje, że ma trudności z odpowiednim jej wprowadzeniem. Konstruowanie i praktyczne stosowanie właściwego systemu ocen pracowników należy do zagadnień wzbudzających najwięcej emocji spośród wszystkich elementów składających się na zarządzanie potencjałem pracy. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, że poprzez ocenę pracowników realizują się zasadnicze wartości, które powinna uwzględniać polityka personalna każdej organizacji [9]. Te wartości to przede wszystkim:

więcej

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Niestety, nie mogę podjąć dyskusji nad możliwościami rozwoju Polski na wschód od Wisły. Ograniczę się raczej do niektórych problemów zarządzania zasobami ludzkimi wobec postępujących procesów globalizacji.

więcej

Modele polityki rynku pracy

Konkretny model przeciwdziałania bezrobociu zdeterminowany jest przez przyjmowaną hierarchię ważności środków i elementów wyżej przedstawionych. Modele polityki rynku pracy. Programy przeciwdziałania bezrobociu, które ograniczają się przede wszystkim do dwóch pierwszych działań, mogą być nazwane modelem przeciwdziałania bezrobociu przez politykę rynku pracy (pasywną – zasiłki i aktywną – programy wyżej wymienione – patrz rysunek 1 porównujący strukturę polityki rynku pracy w UE i w Polsce). Rynek pracy odgrywa w tym modelu rolę substytutu polityki społeczno-gospodarczej, która nie prowadzi do tworzenia wystarczającej liczby miejsc pracy. Jeżeli gospodarka nie tworzy miejsc pracy lub je likwiduje, polityka rynku pracy powinna zrekompensować skutki tych działań (funkcja substytucyjna lub rekompensacyjna),

więcej

Promocja zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec

Głównym celem ustawy dotyczącej promocji i zatrudnienia jest zapewnienie, uzyskanie i utrzymanie najwyższego możliwego poziomu zatrudnienia. Federalny Urząd Pracy w Norymberdze oraz jego biura robocze są odpowiedzialne za wprowadzanie tej ustawy w życie oraz jej realizację. Głównym zadaniem Federalnego Instytutu Zatrudnienia jest kierowanie do miejsc zatrudnienia i szkolenia oraz udzielanie porad dotyczących pracy i kariery zawodowej. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy mogą otrzymywać zasiłki z Federalnego Instytutu Zatrudnienia. Są to zasiłki: dla bezrobotnych, w celu zabezpieczenia i tworzenia miejsc pracy, w celu promocji szkoleń zawodowych, jako środki zachęty skłaniające do podejmowania pracy, dla osób podejmujących samodzielną inicjatywę (w celu zwalczania długoterminowego bezrobocia) oraz w razie niewypłacalności pracodawcy.

więcej

Bezrobocie w wymiarze globalnym – dalszy opis

Porównując rynki pracy krajów zachodnioeuropejskich oraz rynki pracy na kontynencie północnoamerykańskim można zauważyć kilka istotnych różnic. H.H. Nolł zwraca uwagę, że w 1989 roku we Francji i w Niemczech zatrudnienie było wyższe niż w roku 1970 o około 1 min pracowników, natomiast w Kanadzie o 5% min, a w Stanach Zjednoczonych aż o 38 min, Wraz ze wzrostem zatrudnienia w dwóch ostatnich krajach wzrasta! tam także udział ludności zawodowo czynnej i osiągnął w 1990 roku 78%, o ok. 10 punktów procentowych przewyższając RFN. W związku ze zwiększeniem udziału usług w gospodarce zwiększy! się zakres aktywności zawodowej kobiet. We Francji i w Niemczech poziom ten osiągnął 55%, a w Kanadzie 70%. Należy przypomnieć, że poziom bezrobocia w Ameryce w połowie lat siedemdziesiątych oscylował wokół 7,8% przy wskaźnikach europejskich rzędu 2-5%, ale i tak wzrost zatrudnienia można uznać za imponujący, gdyż zmienił on zasadniczo relacje pomiędzy bada- nymi rynkami. Ogromnemu wzrostowi zatrudnienia w Ameryce Północnej można zarzucać jedynie jakościowo mniej wartościowe, nowo tworzone miejsca pracy. Wprowadzono dużą liczbę prac okresowych, wypożyczano pracowników. Ten znaczący wzrost zatrudnienia niósł za sobą znacznie niższy wzrost realnych dochodów niż to miało miejsce w krajach europejskich. Niski wzrost realnych dochodów był związany z niemal zerowym wzrostem wydajności pracy w latach 70. W odróżnieniu we Francji i RFN wydajność pracy systematycznie rosła, jednak przy niskim wzroście zatrudnienia. Udział bezrobotnych długookresowych jest wielokrotnie wyższy w porównywanych krajach europejskich niż w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, co wskazuje na dużo większą dynamikę rynków północnoamerykańskich [10].

więcej