Daily Archives 24 czerwca 2017

Wzrost gospodarczy a dynamika zatrudnienia w Polsce w latach 1991-1997

Wykonane rachunki symulacyjne i opracowane scenariusze wskazują, że pożądane i możliwe jest utrzymywanie przez najbliższe lata tempa wzrostu gospodarczego w przedziale od 5 do 7%. Może to doprowadzić do takiego zwiększenia popytu na pracę, że – nawet uwzględniając duży demograficzny przyrost zasobów – bezrobocie ulegnie zasadniczemu obniżeniu. Są szanse, że już w 2005 r. jego poziom wyniesie ok. 900 tys. osób, a stopa (średnio rocznie) nie przekroczy 5% [21], Oznaczałoby to osiągnięcie przez polską gospodarkę stanu pełnego zatrudnienia (według obecnie obowiązujących standardów).

więcej

Wielkość zapotrzebowania na pracę

Jak widać problem ekonomicznej optymalizacji substytucji pracy kapitałem staje się coraz bardziej złożony. Ostatnio w literaturze przedmiotu pojawiła się jeszcze inna propozycja wyceny pracy żywej w rolnictwie prywatnym. Chodzi tu o wykorzystanie w rachunku ewentualnych korzyści związanych z możliwością podjęcia pracy poza gospodarstwem. Może być ona traktowana z punktu widzenia ogólnej organizacji gospodarstwa jako prowadzenie oddzielnej gałęzi. Niestety, są to jeszcze sporadyczne przypadki na wsi polskiej. Postuluje się również, aby spróbować ująć w rachunku ekonomicznym wpływ okresu przeznaczonego na odpoczynek, odprężenie, rozrywki, a więc inaczej mówiąc ilość wolnego czasu pozostającego do dyspozycji rolnika i jego rodziny na poprawę wydajności pracy. Propozycji konkretnych rozwiązań w tym zakresie jednak nie ma.

więcej

Ustawa o zakładowym prawie pracy

Ustawa zbiorowa dotycząca negocjacji zapewnia, że uprawnienia do zbiorowo uzgodnionych warunków zatrudnienia, np. uzgodnionych zbiorowo stawek wynagrodzenia, istnieją wyłącznie wówczas, jeśli zostaną spełnione poniższe kryteria:

więcej

Trudności pomiaru i oceny ogólnych zasobów pracy w Polsce

Hipotetycznie przyjmujemy, że na rynku nieformalnym pracuje znaczna część zasobów pracy i to w systemie pozbawionym norm bezpieczeństwa społecznego, w systemie ukształtowanym przez zwyczaje, tradycje, w systemie niedostatecznie wspieranym przez edukację i wychowanie.

więcej

Przykładowe limity wyceny składek w 1994 r.

– 1. Zasiłek dla bezrobotnych – w sytuacji gdy bezrobotny ma przynajmniej jedno dziecko jego zasiłek wynosi 67% wynagrodzenia, w innym przypadku 60% poprzedniego wynagrodzenia bezrobotnego minus normalne określone prawem potrącenia dla zatrudnionych. Wynagrodzenie to jest obliczane na podstawie pewnego okresu podlegającego ocenie i specjalnych przepisów. Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez okres do 12 miesięcy. Dla tzw. pracowników starszych okres ten jest wydłużony do 32 miesięcy w zależności od wieku i długości okresu zatrudnienia dającego ubezpieczenie.

więcej