Daily Archives 25 czerwca 2017

Ocenianie pracownika

Ocenianie kolegialne pozwala-wykluczyć subiektywność jednej osoby oceniającej [6,7,9], Przy składzie wieloosobowym możliwe jest zatarcie ocen zbyt krańcowych, emocjonalnych, wynikających z jednostronności kontaktów między pracownikami a przełożonymi. W skład komisji powinni wchodzić przełożeni, przedstawiciele samo- rządu pracowniczego i związków zawodowych. Przewodniczącym komisji jest przeważnie bezpośredni przełożony ocenianej grupy. Funkcję tę może także przejąć przełożony wyższego szczebla. Przewodniczący powinien znać specyfikę pracy danej jednostki, dobrze znać ocenianych oraz czynniki determinujące efekty pracy.

więcej

Ocena powinna wspierać zarządzanie zasobami ludzkimi

Jeżeli oceny mają być efektywne i przynosić korzyści przewyższające nakłady, muszą być przede wszystkim profesjonalnie zaprojektowane, przetestowane i prawidłowo wdrożone. System ocen powinien być dostosowany do stawianych celów, wielkości firmy, rodzaju działalności, metody zarządzania i stylu kierowania, poziomu wymagań i wieku pracowników. Należy brać pod uwagę kompetencje i autorytet oceniających.

więcej

Czynniki kształtujące popyt na rynku pracy – dalszy opis

Ze wszystkimi tymi zastrzeżeniami i w sposób bardzo umowny można – na podstawie wybranych kryteriów – pogrupować czynniki wpływające na popyt na pracę oraz zilustrować je konkretnymi przykładami, jak to przedstawia tabela 1.

więcej

ZMIANY NA RYNKU PRACY W 1997 ROKU I ICH KONSEKWENCJE

Sytuacja na rynku pracy zależna jest w dużym stopniu od tego, jak zmieniła się sytuacja gospodarcza kraju. Dlatego przed omówieniem zmian na rynku pracy niezbędne jest przypomnienie, iż w minionym roku nastąpiło w Polsce kolejne przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego.

więcej