Monthly Archives Wrzesień 2017

Procesy restrukturyzacji gospodarki – dalszy opis

Procesy restrukturyzacji pociągnęły za sobą zmiany w strukturze zatrudnienia według działów gospodarki (tabela 7). Upadek PGR w województwie słupskim spowodował w latach dziewięćdziesiątych zmniejszenie udziału osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, z 28,1% w 1990 do 20,1% w 1995 r.4, w związku z czym odsetek ten był o 6,8% niższy niż średnia dla całego kraju. Znacznie niższy od średniej krajowej był w 1995 roku udział pracujących w budownictwie, i tu upatrywać należy dużych możliwości zwiększenia liczby miejsc pracy. Odsetek zatrudnionych w dziale transportu i łączności, przekraczając nieco 5% ogółu zatrudnionych w województwie, był porównywalny ze średnią krajową, a udział pozostałych usług w 1995 roku przekraczał tę średnią znacznie, bo aż o 6 punktów procentowych. W krajach o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego udział pozostałych usług sięga nawet 50% (Szwecja), przy znacznie jednak mniejszym, kilkuprocentowym udziale rolnictwa i leśnictwa. Ponieważ z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że struktura zatrudnienia w Polsce (a więc i w województwie słupskim) będzie w przyszłych okresach stopniowo upodabniać się do struktury zatrudnienia w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, można na tej podstawie stwierdzić, że największych możliwości absorpcji pozostającej 4 Trzeba zauważyć, że porównywanie danych dotyczących struktury zatrudnienia według działów z roku 1995 do danych z roku 1990 jest pewnym uproszczeniem, ponieważ do roku 1993 działy były klasyfikowane według tzw, Klasyfikacji Gospodarki Narodowej, a obecnie według systemu Europejskiej Klasyfikacji Działalności. bez zatrudnienia sity roboczej szukać należy w rozwoju usług. Liczyć się trzeba również z dalszym ograniczaniem liczby pracujących w rolnictwie.

więcej

Podział pracy w przedsiębiorstwach

Zmiany na obszarze kompetencyjnym wynikają ze struktur rynkowych. Te współzależności – ich uwzględnienie w działaniach restrukturyzacyjnych – podnoszą trafność decyzji menedżerskich. Dotychczasowe administrowanie personelem zmienia treści, koncentrując się w nowocześnie zarządzanych firmach na rozwoju kompetencji kadr. Kompetencje, to: wiedza, umiejętności jej przełożenia na pracę, doświadczenie, predyspozycje do współdziałania i wartości kulturowe prezentowane przez pracownika.

więcej

Negocjacje Polski z UE

Jest rzeczą ważną, aby nasze negocjacje z UE dotyczyły nie tylko przepływu siły roboczej, ale także przepływu pracy, a więc zakładały pewną symetrię między liberalizacją obrotów towarowych i rynków pracy. Choć trudno przewidzieć szanse tych negocjacji, należy akcentować fakt, że integracja przynosić powinna obopólne korzyści. Dotychczas, jak to wynika z naszej analizy, przynosi ona korzyści głównie krajom UE, sprowadza się bowiem do opanowania naszego rynku, przyczyniając się w wielu branżach do ograniczenia produkcji krajowej i destrukcji miejsc pracy w Polsce.

więcej

Deficyt i dostępność mieszkań a migracje

W Polsce niedobór mieszkań w stosunku do liczby odrębnych gospodarstw domowych wynosi około 1,5 min mieszkań. Niemożliwe jest szybkie zlikwidowanie tego deficytu (w 1997 roku wybudowano 68 tys. mieszkań).

więcej

Zarząd Forte Serwisu postanowił zwrócić szczególną uwagę na:

– niepowtarzalność usługi – poprzez oddanie ekipy montażowej do dyspozycji klienta (salonu sprzedaży), by mógł on rozporządzać nią tak, jakby to byli jego pracownicy (występuje tu szereg niuansów związanych ze statusem grup montażowych pracujących na własnym rozrachunku):

więcej

Zmiany aktywności ekonomicznej na rynku pracy cz. II

W 1997 r. w stosunku do pracujących można odnotować następujące zmiany strukturalne:

– 1. Rozpatrując zmiany w zatrudnieniu według sektorów stwierdza się dalszy spadek liczby zatrudnionych w sektorze rolniczym (o ponad 5%), nieznaczny wzrost w sektorze przemysłowym (o 1,7%) oraz duży wzrost liczby zatrudnionych w sektorze usług (o 4,5%). W rezultacie tych zmian w końcu 1997 r. udział pracujących w rolnictwie wynosił 19,8%, w sektorze przemysłowym ponad 32%, a w sektorze usług już ponad 47%.

więcej

Zmiany w strukturach zatrudnienia

Zmiany w strukturze zatrudnienia według pici. Zmiany w strukturach zatrudnienia według płci były różnokierunkowe. Jak wynika z tabeli 3 w analizowanych przedsiębiorstwach na zwolnienia były narażone w niemal równym stopniu zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Liczba zatrudnionych mężczyzn w 1995 r. była niższa o 35% w stosunku do stanu z 1989 r., zaś kobiet o 29%.

więcej

Zwalczanie długoterminowego bezrobocia

Na integrację zawodową bezrobotnych, którym trudno podjąć pracę, pracodawcy mogą otrzymywać dotację na koszty wynagrodzenia w okresie jednego roku. Powyższe dotacje zostały zawarte w specjalnym progra- mie Rządu Federalnego pt. ,,Aktywne wsparcie zatrudnienia dla przewlekle bezrobotnych”, który został rozszerzony na 1994 rok (wypłaty dotacji rozpoczęły się w 1994 r.). Kwota dotacji wzrasta w zależności od długości wcześniejszego okresu bezrobocia nowo pozyskanych pracowników. Wsparcie może być przyznawane na okres do pięciu lat w ramach specjalnego programu: „Środki na rzecz osób długotrwale bezrobotnych i innych osób bezrobotnych, którym szczególnie trudno znaleźć pracę”. Omawiane dotacje są przeznaczone na środki związane z polityką zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz na pomoc socjalną dla wyżej wymienionych osób. Realizacja wypłat zasiłków dokonywanych przez Federalny Urząd Pracy związana jest ze spełnieniem odpowiednich kryteriów:

więcej