ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO

Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie to sfera zagadnień związanych z gospodarowaniem zasobami ludności (zasobami siły roboczej). Znaczną część zasobów siły roboczej z ekonomicznego punktu widzenia stanowi młodzież w wieku 15-24 lata. Jednak przy wysokim poziomie skolaryzacji młodzieży i szczególnej ochronie pracy młodocianych w wieku 15-17 lat, czynnikiem zasilającym podaż rzeczywistych zasobów siły roboczej jest młodzież w wieku 18-24 lata.

Z punktu widzenia aktywności ekonomicznej młodzieży obok pracujących i bezrobotnych jest grupa biernych zawodowo (nie pracujący i nie poszukujący pracy, utrzymujący się wyłącznie ze źródeł niezarobkowych lub pozostający na czyimś utrzymaniu).

W grupie osób bezrobotnych zarejestrowanych w rejonowych urzędach pracy można wyróżnić grupę młodzieży-absolwentów. W ustawie z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (wraz z późniejszymi zmianami) pojęcie absolwenta oznacza bezrobotnego w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie ukończenia szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu, jeżeli jest:

– absolwentem ponadpodstawowej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej albo szkoły wyższej państwowej lub niepaństwowej – dla młodzieży:

– absolwentem studiów podyplomowych lub doktoranckich, podjętych w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej:

– absolwentem szkoły dla dorosłych, jeżeli w ostatnich 12 miesiącach trwania nauki nie był zatrudniony:

– absolwentem co najmniej 12-miesięcznego przygotowania zawodowego, odbytego w ramach Ochotniczych Hufców Pracy:

– absolwentem dziennych kursów zawodowych, trwających co najmniej 24 miesiące, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy ich trwania nie był zatrudniony,

– absolwentem szkoły specjalnej:

– niepełnosprawnym, który uzyska! uprawnienia do wykonywania zawodu.

Informacja o ludności i strukturze zatrudnienia

Ludność. W woj. białostockim według stanu na dzień 31.12.1997 r. zamieszkiwały 701684 osoby (341905 mężczyzn, 359779 kobiet). W miastach zamieszkiwało 451328 osób, a na wsi 250356. W grupie wiekowej 18-24 lata liczba ludności kształtowała się następująco:

Ludność w grupie wiekowej 18-24 lata według roczników. Wiek (rocznik) Ogółem Mężczyźni Kobiety

– 18 lat (1979) 11402 5802 5600

– 19 lat (1978) 11187 5606 5581

– 20 lat (1977) 10897 5632 5265

– 21 lat (1976) 11199 5792 5407

– 22 lata (1975) 10847 5455 5392

– 23 lata (1974) 10577 5335 5242

– 24 lata (1973) 10423 5279 5144

Analiza stanu, struktury i dynamiki zatrudnienia. Według stanu na koniec grudnia 1997 r. liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 75699 osób i była wyższa niż w 1996 r. o 1029 osób (1,4%).

W sektorze publicznym liczba pracujących w 1997 r. w porównaniu do 1996 r. zmniejszyła się o 9 123 osoby (29,8%), a przeciętna liczba zatrudnionych zmniejszyła się o 8941 osób (29,2%).

W sektorze prywatnym liczba pracujących zwiększyła się o 23,1% (o 10155 osób), a przeciętne zatrudnienie wzrosło o 23,8% (o 10041 osób). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło na koniec 1997 r. – 73915 osób i w porównaniu z grudniem 1996 r. wzrosło o 1 100 osób (1,5%).

Wzrost zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego roku odnotowano w sekcjach: budownictwo (o 5,7%), handel i naprawy (o 4,0%), obsługa nieruchomości i firm (o 5,4%). Spadek zatrudnienia odnotowano m.in. w sekcji transport, składowanie i łączność (o 12,3%) i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (o 3,6%).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>