Cele zmierzające do tworzenia specjalnych warunków

Jak widać cele te zgodne są z ogólnymi tendencjami w skali całego kraju i nie zawierają w sobie żadnych oryginalnych i nowatorskich rozwiązań, a ich realizację powierzono wojewodzie, urzędom pracy, kuratoriom oświaty.

Znacznie ciekawsze wydają się być cele zmierzające do tworzenia specjalnych warunków w celu przyciągania inwestycji i rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz promocji przedsiębiorczości. Najważniejsze z nich to:

– utworzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych dla potrzeb nowo powstających małych i średnich firm, finansowanego przez wojewodę, samorządy, banki:

– cykliczny (kwartalny) informator promujący nowoczesne formy rozwoju przedsiębiorczości, finansowany ze środków pomocowych i środków własnych zainteresowanych:

– opracowanie informacji do bazy danych o wolnych terenach, obiektach i infrastrukturze:

– inwentaryzacja wolnych terenów i obiektów infrastruktury możliwych do zagospodarowania:

– opracowanie katalogu ulg inwestycyjnych stosowanych przez samorządy lokalne:

– utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słupsku.

Na szczególną uwagę zasługuje SSE, ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów 9.09.1997 roku. Zarządzającym SSE jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku. Obszar strefy to 135 ha znajdujących się na terenach przemysłowych w północno-zachodniej części miasta, w większości nie zagospodarowanych. Jednak na powierzchni ponad 10 ha znajduje się dawna Fabryka Domów zaprojektowana do produkcji prefabrykatów. Ten fragment strefy jest prawie całkowicie zagospodarowany, a znajdują się na nim: hala produkcyjna (5155,5 m2), hala pomocnicza (711,63 m2) oraz magazyny, kotłownia, stacja transformatorowa. Podjęto postanowienie, aby dochód z działalności gospodarczej w SSE był wolny od podatku dochodowego w okresie 10 lat od dnia rozpoczęcia działalności w wysokości (alternatywnie):

– 20% dochodu na każdych 10 pracowników zatrudnionych przez podmiot w danym miesiącu, jednakże nie mniej niż 10% i nie więcej niż 100%:

– dochodu stanowiącego równowartość wydatków inwestycyjnych, a po przekroczeniu 700 tys. ECU w całości.

Po okresie 10 lat zwolnienie nie będzie mogło przekraczać 50% dochodu. Podmioty nie mające prawa do zwolnień od podatku dochodowego mogą korzystać z następujących preferencji:

> podwyższania stawek amortyzacji środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy:

> zaliczania w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych, związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie strefy.

Grunty, budynki i budowle położone na terenie SSE zwolnione są z podatku od nieruchomości. Przewiduje się docelowo utworzenie 5000 miejsc pracy na terenie strefy, a na jednego zatrudnionego przypadać będzie 40 m2. Proponowany średni próg inwestycyjny wynosi 700 tys. ECU. Przewiduje się następującą strukturę gałęziową w strefie:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>