Charakterystyka badanej populacji

Badana populacja to zarejestrowani bezrobotni. Ze względu jednak na nieudzielenie odpowiedzi w kwestii prawnej formy bezrobocia, większości ankietowanych nie można jednoznacznie określić czy są to zasilkobiorcy. Pewne przypuszczenia, że są to zasiłko- biorcy, nasuwają podawane powody niepracujących, ale nie zarejestrowanych bezrobotnych z powodu wygaśnięcia prawa do zasiłku.

Dane metryczko we pozwoliły ustalić co następuje: miejscem zamieszkania większości jest Orzysz (63,2%), co odpowiada strukturze zamieszkania ludności: nieco więcej jest kobiet: przeważają mężatki (68,7%). Na każde małżeństwo przypada przeciętnie 2,6 dziecka.

Większość urodziła się w latach 1950-1970, czyli obecnie znajdują się w przedziale wiekowym: 28-48 lat. Bezrobotni respondenci charakteryzują się niskim poziomem wykształcenia. Najliczniejszą grupę (63,2%) stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Średnie wykształcenie, w większości ogólnokształcące, posiadało 31,6%, policealne 5,2%, z wyższym wykształceniem nie było w ogóle respondentów. Kierunek wykształcenia w większości miał charakter ogólny 52,6%, w 36,8% techniczny i w 5,2% ekonomiczny.

Badana populacja charakteryzowała się zróżnicowanym stażem pracy. Nie pracowało w ogóle 10,5% respondentów, 36,8% to osoby pracujące do 10 lat, 42,1% to osoby pracujące 10-24 lata. Należy podkreślić, że badani bezrobotni to w większości osoby w pełni sił i zdolności do pracy. Reprezentują stosunkowo niski poziom wykształcenia.

Reasumując charakterystykę demograficzną i społeczno-zawodową badanych bezrobotnych można stwierdzić, że statystyczny bezrobotny objęty badaniem jest 38-letnią zamężną kobietą z 2 dzieci w wieku od 7 do 14 lat, z wykształceniem zasadniczym zawodowym, o prawie 10 letnim stażu pracy i mieszka w Orzyszu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>