Charakterystyka lokalnego rynku pracy cz. II

W raportach RUP w Piszu podkreślany jest wysoki udział pożyczek, szkoleń oraz aktywnego pośrednictwa. Przeprowadzone wywiady nie potwierdzają tego i prowadzą do wniosku o jednostronnym stosowaniu metod przeciwdziałania bezrobociu. W rzeczywistości dominują prace interwencyjne i roboty publiczne.

Roboty publiczne. Poprzez roboty publiczne następuje zwiększenie szans uzyskania zatrudnienia przez większą liczbę osób pozostających bez pracy, czyli następuje aktywizacja zawodowa, zwiększane są możliwości inwestycyjne administracji samorządowej i rządowej.

W Orzyszu funkcjonuje tzw. „Punkt potwierdzenia gotowości”, który zajmuje się selekcją i przyjmowaniem bezrobotnych do robót publicznych. Sporządza się listę osób chętnych do podjęcia robót publicznych i dokonuje się wyboru biorąc pod uwagę nie tylko wymagane kwalifikacje, ale również aspekt finansowy i sytuację rodzinną osób. W ramach robót publicznych są zatrudniane osoby, które są zarejestrowane w urzędzie pracy i są na zasiłku dla bezrobotnych. Umowę na wykonanie pracy publicznej zawiera się na okres 3-4 miesięcy, Najdłuższa umowa o pracę nie może przekroczyć połowy roku. Przy pracach tych zatrudniani są w większości mężczyźni. Koszty robót publicznych w części dotyczącej prac pokrywane są z dotacji budżetowych w kwocie 406 zł + 45% składki ZUS. Po wyliczeniu kwota la jest zwracana pracodawcy przez biuro pracy. Natomiast gmina ze środków własnych pokrywa koszty transportu, dojazdu do pracy, materiałów budowlanych itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>