Czynniki kształtujące popyt na rynku pracy – dalszy opis

Ze wszystkimi tymi zastrzeżeniami i w sposób bardzo umowny można – na podstawie wybranych kryteriów – pogrupować czynniki wpływające na popyt na pracę oraz zilustrować je konkretnymi przykładami, jak to przedstawia tabela 1.

Należy jeszcze dodać, że ze względu na kilka (8) kryteriów o różnym charakterze, które legły u podstaw klasyfikacji, nie ma ona naturalnie rozdzielnego charakteru. Na przykład wzrost gospodarczy jest czynnikiem stymulującym popyt (1 kryterium), początkowo zwykle na płaszczyźnie ilościowej (6) i należy do arsenału polityki zatrudnienia (2). Jest to zjawisko o charakterze ekonomicznym (4), które w sposób pośredni (7) oddziałuje na zatrudnieniowy popyt i to w skali ogólnogospodarczej (3). Za politykę wzrostu gospodarczego odpowiadają w pierwszym rzędzie podmioty o zasięgu krajowym (5). Popytowe efekty wzrostu gospodarczego są zwykle przesunięte w czasie (8) i niemal zawsze pojawiają się w obniżonej (w stosunku do dynamiki wzrostu) skali.

Ze względu na szeroki zakres problematyki i ograniczoną objętość referatu, nieco szerzej, choć też syntetycznie, zostaną zaprezentowane trzy wybrane determinanty, których znaczenie wydaje się dla popytu na pracę w Polsce wyjątkowo ważne, zwłaszcza w najbliższych latach. Są to: 1) wzrost gospodarczy z elementami równowagi zewnętrznej, 2) koszty pracy oraz 3) kreowanie zatrudnienia przez politykę rynku pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>