Elementy nowego systemu

Aby zmniejszyć bezrobocie młodzieży, trzeba zbliżyć edukację zawodową do potrzeb gospodarki i rynku pracy: niezbędne jest wdrożenie nowego systemu koordynacji. Proponowany przeze mnie system ilustruje rysunek 3.

Na system edukacji zawodowej składają się wszystkie formy kształcenia, przekwalifikowania i dokształcania: kształcenie zawodowe w systemie szkolnictwa, dokształcanie dorosłych w ośrodkach doskonalenia zawodowego, dokształcanie na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach, kształcenie ustawiczne i samokształcenie zawodowe.

Liczba absolwentów szkól zawodowych sięga w Polsce w każdym roku 500-550 tys. osób. Liczba absolwentów kursów dokształcenia sięga ostatnio 1,2-1,5 min osób. Ilu absolwentów szkół i kursów znajduje pracę? Ilu rozpoczyna karierę od statusu bezrobotnego? Ilu przeżywa frustracje z powodu niedostosowania kształcenia (szkolenia) do potrzeb rynku pracy? Jaka jest skala marnotrawstwa pieniędzy polskich podatników z powodu braku koordynacji kształcenia i szkolenia bezrobotnych z potrzebami szybko rozwijającej się gospodarki? Aby zwiększyć „zewnętrzną” efektywność kształcenia i dokształcania niezbędne jest opracowanie metod koordynacji bieżącej edukacji i rynku pracy oraz prognozy zapotrzebowania na kadry do 2005 lub 2010 r.

Proponowany system koordynacji bieżącej obejmuje: monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, trójstronne umowy szkoleniowe, dwustronne umowy między szkołami a zakłady pracy, badanie i monitoring losów absolwentów szkół i kursów dokształcania (rysunek 3). Wszystkie przedstawione wyżej metody mają zbliżyć system edukacji zawodowej, strukturę i treści kształcenia, do potrzeb szybko zmieniającej się gospodarki.

Nowe metody (MZDiN i TUS)4 mają stworzyć podstawę ułatwiającą podejmowanie decyzji odnośnie do rozmiarów, kierunków i treści zarówno kształcenia zawodowego, jak i dokształcania, organizowanego przez ośrodki i organizacje dokształcające i przez urzędy pracy (ok. 134 tys. osób przeszkolonych w 1997 r.)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>