Category Gospodarka

Czy rząd powinien dofinansowywać kupno mieszkań dla potrzebujących ? – kredyt

W ciągu ostatnich kilku lat byliśmy świadkami wielu programów rządowych mających na celu znaczne pobudzenie sektora budowlanego , który jak mówią statystyki w sposób znaczny jest w stanie pobudzić gospodarkę , gdyż budownictwo jest branżą bardzo praco i koszto chłonną. Kolejne rządy wprowadzały swoje programy między innymi Rodzina na Swoim , oraz Mieszkanie dla Młodych , jednak tak na prawdę żaden z nich nie cieszył się zbytnim zainteresowaniem , gdyż były one źle napisane od samych niemal od samych podstaw i praktycznie w większym mieście nie dało się znaleźć ciekawego mieszkania w maksymalnej cenie którą zaproponował rząd...

więcej

Na czym polega cykl koniunkturalny ? – finanse blog

Cykl koniunkturalny reguluje tak na prawdę ramy w jakich porusza się gospodarka , oraz wszystkie fazy które na siebie wzajemnie oddziałują. Każdy cykl koniunkturalny generalnie rzecz biorąc różni się znacznie od siebie , jednak możemy na jednym przykładzie pokazać ogólne założenia oraz zasady jakimi rządzą. Załużmy , że gospodarka danego kraju znajduje się w kryzysie , bezrobocie jest dosyć wysokie , a zapasy magazynowe firm znajdują się na wysokim poziomie. Co w takiej sytuacji robi rząd kraju w porozumieniu z Narodowym Bankiem Polski ? Na pewno dąży do sytuacji , aby ludzie zaczeli wykupować towary z pułek sklepowych , co doprowadzi w pewnym momencie do zmniejszenia zapasów magazynowych i wzrostu produkcji...

więcej

Co oferuje broker ubezpieczeniowy?

Gdy wybiera się ubezpieczenie najważniejsze jest wybieranie takich produktów ubezpieczeniowych, które są w stanie zapewnić właściwą ochronę przed określonymi ryzykami. W tym względzie nie zawsze powszechnie dostępne ubezpieczenia są w stanie zapewnić właściwie dopasowane warunki. W takim przypadku można zawsze skorzystać z usług, które zapewnia broker ubezpieczeniowy. Jest on w stanie zapewnić fachowe doradztwo, które pozwala na znalezienie takich produktów ubezpieczeniowych lub dopasowanie takich warunków ubezpieczenia

więcej

Wykształcenie a poziom bezrobocia

O wpływie wieku na natężenie bezrobocia w zbiorowościach kobiet i mężczyzn informuje w sposób najbardziej kompetentny stopa bezrobocia. Z danych BAEL wynika, że cecha ta, pomimo zbliżonej struktury wieku kobiet i mężczyzn, istotnie różnicuje pozycję obu płci na rynku pracy. W zbiorowości kobiet w wieku produkcyjnym stopa bezrobocia w listopadzie 1992-1996 r. wynosiła 14,0-17,4%, natomiast wśród mężczyzn nie przekraczała 14,0% [4], 1 Współczynnik płynności rynku pracy stanowi stosunek liczby bezrobotnych, którzy w danym okresie podjęli pracę (odpływ- netto bezrobocia) do liczby bezrobotnych nowo zarejestrowanych w tym okresie (napływ bezrobocia).

więcej

Model analizy podaży pracy

Podejście społeczne do analizy funkcjonowania potencjału pracy w ogóle, a w przypadku Polski w szczególności, wskazuje na potrzebę badan podaży pracy w sposób niekonwencjonalny. Dociekania z tego zakresu powinny tworzyć podstawy dla polityki zatrudnienia i polityki społecznej do zintegrowanej oceny funkcjonowania potencjału pracy na rynku formalnym i nieformalnym. Niezaprzeczalny jest przemienny wpływ obu rynków na siebie. Poniżej formułujemy model analizy podaży pracy dostosowany do zintegrowanego podejścia w gospodarowaniu zasobami pracy:

więcej

Prace interwencyjne

Od 15 lutego do 30 września 1996 r. w ramach robót publicznych zostały zatrudnione 142 osoby, co stanowi 10% bezrobotnych miasta i gminy Orzysz. Zawarto w tym zakresie 11 umów z Rejonowym Urzędem Pracy w Piszu, na co przeznaczono 379000 zł. Do końca września wykorzystano 236475 zł. W ramach robót publicznych wykonano prace dotyczące: utrzymania dróg i zieleni, remontów budynków administracji i szkół (w Dąbrówce, Drozdowce, Okartowie, Tuchlinie), budowy nawierzchni chodników, utrzymania zieleni miejskiej, rozbudowy strażnicy we wsi Gródek, budowy kanalizacji sanitarnej – wykonania kolektora ściekowego, porządkowania terenu po robotach ziemnych i cmentarzy, budowa wysypiska koło wsi Góra, opieki nad osobami starymi.

więcej

Strategia rozwoju kapitału ludzkiego firm

Osiągnięcie przez przedsiębiorstwa wysokiej pozycji na rynku i sukcesów ekonomicznych wymaga strategii całościowych zmian strukturalnych. W praktyce firm państwowych w Polsce dominuje strategia rozwoju techniki, technologii, uzupełniana o zmiany form własności. Praktycznie, cele i kierunki zmian w zasobach pracy mają dużo mniejszą rangę w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw. Brak zintegrowanej wewnętrznie strategii rozwoju przedsiębiorstw osłabia zaangażowanie przedsiębiorstw w kształtowanie wewnętrznego rynku pracy i oddziaływanie na lokalne rynki pracy.

więcej

> do lat 30 stanowią 27% ogółu zatrudnionych:

> do lat 40 stanowią 32% ogółu zatrudnionych:

> do lat 50 stanowią 31% ogółu zatrudnionych:

> powyżej 50 lat stanowią 10% ogółu zatrudnionych.

więcej

Praca Polaków za granicą – dalszy opis

Szacuje się, że wyjazdy zarobkowe spowodowały dopływ dewiz do Polski w wysokości ok. 6 min dolarów. Obliczenia niemieckie wykazują, że w latach 1991-96 transfer gotówkowy Polaków zatrudnionych w RFN wyniósł ponad 3,9 mld marek [4], Ponadto można założyć, że wydatki na dobra trwałe itp. poczynione za granicą odpowiadają połowie przywiezionej kwoty.

więcej

Korzyści płynące z emigracji zarobkowej

Z kolei dane empiryczne związane z powyższą konstatacją każą zwrócić uwagę na następujące zjawiska: wzrastającej konkurencji wynikającej z dopływu nowych fal imigrantów oraz znacznej różnicy w dochodach polskich pracowników na Zachodzie w porównaniu z zarobkami przybyszów ze wschodu w naszym kraju. W przeliczeniu na dolary jest to średnio różnica prawie pięciokrotna przy zatrudnieniu nielegalnym i nieco niższa przy pracy zalegalizowanej. Na marginesie tych porównań warto jednak odnotować, że przybysze ze wschodu w większym stopniu niż migranci polscy deklarują przeznaczenie swoich zagranicznych zarobków na założenie własnego interesu [1],

więcej

SYTUACJA BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY

Rynek pracy jest integralnym elementem systemu gospodarki rynkowej. Jego funkcjonowanie ma istotny wpływ na procesy społeczno-gospodarcze państwa. Podstawowym czynnikiem na rynku pracy stało się bezrobocie, które jako nowy problem dla pokolenia powojennego Polaków, choć może obecnie nieco okrzepły w swym temacie, bo trwający od 1989 roku, jest nadal nie rozwiązany i budzi szereg kontrowersji. Cechy polskiego bezrobocia to: masowość, selektywność pod względem cech demograficznych oraz zróżnicowanie przestrzenne pod względem natężenia.

więcej

Struktura osób bezrobotnych

Analizując dane zawarte w tej tabeli możemy stwierdzić, że poziom bezrobocia począwszy od 1990 roku (który był rokiem nietypowym, zapoczątkował bowiem proces zmian i przemian gospodarczych, w tym również przemian na rynku pracy) systematycznie wzrastał. Apogeum i najwyższy poziom liczbowy osób bezrobotnych zarejestrowano w 1993 r. – 32310 osób. Również i stopa bezrobocia liczona jako stosunek liczby bezrobotnych do zawodowo czynnych była najwyższa i wynosiła 17,6% w województwie. Także liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w poszczególnych rejonach była najwyższa w rozpatrywanym okresie. Spadek poziomu osób bezrobotnych w 1994 roku spowodowany był zwiększeniem wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Udział form aktywnych w ogólnych wydatkach Funduszu Pracy w 1994 r. wyniósł ponad 24% w porównaniu do około 19% w roku 1993. Wzrost procentowy oznacza również wzrost wartości fizycznych w 1994 r. o 39565 min złotych. Najwyższy spadek bezrobocia w porównaniu do roku poprzedzającego zanotowano w 1994 roku o 5837 osób i w 1997 o 3884 osoby. Najniższy poziom stopy bezrobocia w lalach 1991-1997 zarejestrowano w 1997 roku – 12,3%. W tym roku wystąpił też najwyższy, bo aż 2,5% spadek stopy bezrobocia w stosunku do roku poprzedzającego (1996 r.), drugi co do wielkości spadek miał miejsce w 1994 roku, o 1,9% w stosunku do roku poprzedzającego (1993 r ). Podobnie też kształtuje się udział osób bezrobotnych do pracujących poza rolnictwem indywidualnym. Najniższy wystąpił w 1997 roku – 34,5% i był o 20,2% niższy niż w roku 1993.

więcej

Metoda monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN)

Monitoring jest to proces systematycznego śledzenia (obserwowania) zjawisk zachodzących na rynku pracy, formułowania ocen, wniosków i ostrzeżeń dla systemu kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych. Monitoring nie odnosi się do oceny ogólnej sytuacji na rynku, ale do popytu i podaży na poszczególnych rynkach zawodowo- terytorialnych. W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych niezbędne jest określenie jakie zawody na lokalnym rynku pracy są aktualnie deficytowe, jakie nadwyżkowe, a jakie wykazują równowagę.

więcej

Charakterystyka lokalnego rynku pracy cz. II

W raportach RUP w Piszu podkreślany jest wysoki udział pożyczek, szkoleń oraz aktywnego pośrednictwa. Przeprowadzone wywiady nie potwierdzają tego i prowadzą do wniosku o jednostronnym stosowaniu metod przeciwdziałania bezrobociu. W rzeczywistości dominują prace interwencyjne i roboty publiczne.

więcej

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO

Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie to sfera zagadnień związanych z gospodarowaniem zasobami ludności (zasobami siły roboczej). Znaczną część zasobów siły roboczej z ekonomicznego punktu widzenia stanowi młodzież w wieku 15-24 lata. Jednak przy wysokim poziomie skolaryzacji młodzieży i szczególnej ochronie pracy młodocianych w wieku 15-17 lat, czynnikiem zasilającym podaż rzeczywistych zasobów siły roboczej jest młodzież w wieku 18-24 lata.

więcej