Category Gospodarka

Wspomaganie operacyjnych procesów pracy

Wszystkie ogniwa struktury organizacji mają ważne znaczenie, ale odgrywają inne role. Właśnie na role, a nie na sformalizowane funkcje postuluje się położenie nacisku. W personalnym zarządzaniu są to role kierownicze, powodujące nowe, określone wymagania kwalifikacyjne, a także role fachowych pracowników w rozwiązywaniu bardziej niż dotychczas kreatywnych i samodzielnych zadań na poszerzonych obszarach zadaniowych.

więcej

Wzrost gospodarczy a zatrudnienie

Nagromadzone dotychczas międzynarodowe doświadczenia, uogólnione w licznych raportach i programach [9], wskazują jednoznacznie, że popyt na zasoby pracy w decydującym stopniu zależy od zjawisk i procesów makroekonomicznych, a zwłaszcza od intensywności wzrostu gospodarczego i stanu koniunktury. Wzrost gospodarczy jako determinanta stabilizowania i zwiększania popytu na pracę ma szereg zalet.

więcej

Praca żywa a mechaniczna

W dotychczasowym ujęciu optymalnych planów produkcji, wykonywanych najczęściej techniką programowania liniowego, mieliśmy do czynienia tylko z mechaniczną siłą pociągową, potraktowaną w identyczny sposób jak żywa siła robocza, tj. jako odrębne ograniczenie. O żadnej optymalizacji substytucji nie może tu być więcej mowy. Ponadto jak już zostało wspomniane, stosunek miedzy żywą a mechaniczną siłą roboczą po stronie „zapotrzebowania” wynikał z przyjętego z góry poziomu mechanizacji, a więc nie z rachunku ekonomicznego. Często również popełniano błędy po stronie „pokrycia”, dopuszczając możliwość powiększenia zasobów siły mechanicznej poprzez wprowadzanie zmiennej decyzyjnej oznaczającej zakup jednej jednostki mechanicznej siły pociągowej (cng – ciągnikogodziny). Z punktu widzenia praktyki jest to możliwe tylko wtedy gdy, bierze się pod uwagę zakup usiug z zewnątrz. W przeciwnym przypadku zawsze należy rozpatrywać kupno całej maszyny, a koszty związane z niepełnym jej wykorzystaniem muszą być uwzględniane w rachunku ekonomicznym.

więcej

Zasada współodpowiedzialności resortów gospodarczych

Mimo tych korekt spór nie został zakończony. Ilustruje to dyskusja nad projektem rządowego programu promowania produktywnego zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia, który opracowałem w kwietniu 1995 r. w IPiSS. Program jest rozwinięciem koncepcji zintegrowanej polityki prozatrudnieniowej, zawiera 18 programów i zadań szczegółowych, których realizacja może doprowadzić do zmniejszenia bezrobocia w najbliższych pięciu latach co najmniej o połowę, a stopę bezrobocia do poziomu średniej stopy w krajach OECD w połowie lat dziewięćdziesiątych, tj. do 7-7,5%.

więcej

Przyrostowe skutki zatrudnieniowe wzrostu gospodarczego

Wzrost gospodarczy jest powodowany przez szeroki zestaw czynników, wśród których niezbędny i możliwy przyrost liczby zatrudnionych jest jednym z wielu. Dlatego jest zrozumiałe, że przyrostowe skutki zatrudnieniowe wzrostu gospodarczego muszą przybierać wartości znacznie poniżej 1. W Polsce ten efekt przybrał w ostatnich latach wartość ok. 0,3. Na tym tle nasuwają się pewne uwagi:

więcej

Inicjatywy lokalne zmierzające do aktywizacji województwa cz. II

Przytoczenie wyników badania uznałam za istotne z punktu widzenia wyjaśnienia motywów podejmowania decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa. Władze regionalne i lokalne muszą zabiegać o inwestorów, bowiem rozwój inwestycji ma zasadnicze znaczenie w tworzeniu produktywnych i trwałych miejsc pracy, przyczyniając się tym samym do ograniczenia bezrobocia. Znajomość czynników hamujących rozwój inwestycji jest pierwszym krokiem do ich likwidacji.

więcej

Rynkowe sprzężenia restrukturyzacji zatrudnienia – dalszy opis

Program restrukturyzacji zatrudnienia powinien uwzględniać co najmniej czynniki z następujących obszarów działalności przedsiębiorstw:

więcej

Ekonomiczna presja zmian – dalszy opis

Polscy menedżerowie nie dają wyrazu zrozumieniu, że kultura kierowania firmą, współdziałania nie tylko w układzie szczeblowym, ale przede wszystkim z pracownikami, przesądza o powodzeniu zamierzonych zmian. Ponadto planują zmiany restrukturyzacji zatrudnienia bez wykazywania powiązań z przekształceniami na innych subobszarach organizacji.

więcej

Polityka przeciwdziałania bezrobociu

Skuteczna walka z bezrobociem może być prowadzona przede wszystkim w sferze ekonomicznej, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Doświadczenia niemal wszystkich państw prowadzących gospodarkę rynkową dowodzą, że sam rynek pracy nie jest w stanie przeciwdziałać społecznie niebezpiecznemu zjawisku, jakim jest bezrobocie. Skuteczne przeciwdziałanie wymaga przemyślanego zaangażowania sił i środków wszystkich podmiotów rynku pracy. Spośród aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, które służą utrzymaniu istniejących stanowisk pracy oraz zwiększaniu zatrudnienia produkcyjnego przez tworzenie nowych miejsc pracy, stosowane są: szkolenie zawodowe bezrobotnych i doskonalenie systemu pośrednictwa pracy, roboty publiczne, prace interwencyjne i pożyczki dla bezrobotnych.

więcej

> właściwe obsługiwanie klientów:

> wypisywanie faktur.

Można byłoby jeszcze znaleźć zapewne wiele innych umiejętności, które nabyła w trakcie pracy, w zależności od indywidualnego przypadku. Dobierając te mniejsze umiejętności okazuje się, że taka osoba może pracować w innym zawodzie, nie musi kurczowo się trzymać tego, co wcześniej robiła. Warunkiem jest jednak orientacja, co w innych zawodach jest wymagane i które z wymienionych umiejętności do nich pasują. W jakie inne zawody „łączą się” te wymienione umiejętności.

więcej

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Niestety, nie mogę podjąć dyskusji nad możliwościami rozwoju Polski na wschód od Wisły. Ograniczę się raczej do niektórych problemów zarządzania zasobami ludzkimi wobec postępujących procesów globalizacji.

więcej

Promocja zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec

Głównym celem ustawy dotyczącej promocji i zatrudnienia jest zapewnienie, uzyskanie i utrzymanie najwyższego możliwego poziomu zatrudnienia. Federalny Urząd Pracy w Norymberdze oraz jego biura robocze są odpowiedzialne za wprowadzanie tej ustawy w życie oraz jej realizację. Głównym zadaniem Federalnego Instytutu Zatrudnienia jest kierowanie do miejsc zatrudnienia i szkolenia oraz udzielanie porad dotyczących pracy i kariery zawodowej. Zarówno pracodawcy jak i pracownicy mogą otrzymywać zasiłki z Federalnego Instytutu Zatrudnienia. Są to zasiłki: dla bezrobotnych, w celu zabezpieczenia i tworzenia miejsc pracy, w celu promocji szkoleń zawodowych, jako środki zachęty skłaniające do podejmowania pracy, dla osób podejmujących samodzielną inicjatywę (w celu zwalczania długoterminowego bezrobocia) oraz w razie niewypłacalności pracodawcy.

więcej

Bezrobocie w wymiarze globalnym – dalszy opis

Porównując rynki pracy krajów zachodnioeuropejskich oraz rynki pracy na kontynencie północnoamerykańskim można zauważyć kilka istotnych różnic. H.H. Nolł zwraca uwagę, że w 1989 roku we Francji i w Niemczech zatrudnienie było wyższe niż w roku 1970 o około 1 min pracowników, natomiast w Kanadzie o 5% min, a w Stanach Zjednoczonych aż o 38 min, Wraz ze wzrostem zatrudnienia w dwóch ostatnich krajach wzrasta! tam także udział ludności zawodowo czynnej i osiągnął w 1990 roku 78%, o ok. 10 punktów procentowych przewyższając RFN. W związku ze zwiększeniem udziału usług w gospodarce zwiększy! się zakres aktywności zawodowej kobiet. We Francji i w Niemczech poziom ten osiągnął 55%, a w Kanadzie 70%. Należy przypomnieć, że poziom bezrobocia w Ameryce w połowie lat siedemdziesiątych oscylował wokół 7,8% przy wskaźnikach europejskich rzędu 2-5%, ale i tak wzrost zatrudnienia można uznać za imponujący, gdyż zmienił on zasadniczo relacje pomiędzy bada- nymi rynkami. Ogromnemu wzrostowi zatrudnienia w Ameryce Północnej można zarzucać jedynie jakościowo mniej wartościowe, nowo tworzone miejsca pracy. Wprowadzono dużą liczbę prac okresowych, wypożyczano pracowników. Ten znaczący wzrost zatrudnienia niósł za sobą znacznie niższy wzrost realnych dochodów niż to miało miejsce w krajach europejskich. Niski wzrost realnych dochodów był związany z niemal zerowym wzrostem wydajności pracy w latach 70. W odróżnieniu we Francji i RFN wydajność pracy systematycznie rosła, jednak przy niskim wzroście zatrudnienia. Udział bezrobotnych długookresowych jest wielokrotnie wyższy w porównywanych krajach europejskich niż w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, co wskazuje na dużo większą dynamikę rynków północnoamerykańskich [10].

więcej

Województwo słupskie jest regionem o wielkich walorach turystycznych

Pewne szanse na ożywienie wsi stwarza rozwój modnej ostatnio turystyki wiejskiej, choć zaznaczyć trzeba, że robotnicy rolni z byłych PGR-ów nie posiadają ku temu żadnych warunków mieszkaniowych, nie posiadają ziemi ani też predyspozycji, aby taką inicjatywę podjąć. Rozwojem turystyki wiejskiej mogą raczej zająć się rolnicy indywidualni, przy czym zaznaczyć trzeba, że jej głównym animatorem oraz sponsorem, przynajmniej na początkowym etapie rozwoju, powinna być gmina. Wskazują na to doświadczenia innych krajów, np. Francji [8],

więcej

Charakterystyka lokalnego rynku pracy

Wg podziału terytorialnego województwo suwalskie stanowią następujące rejony: Suwałki, Augustów, Ełk, Giżycko, Gołdap, Olecko, Pisz, Sejny, Węgorzewo. Rejon Pisz stanowi największą część (16,9%) powierzchni województwa suwalskiego, o gęstości zaludnienia 34 osoby na 1 km2 (przy średniej dla województwa 46 osób na 1 km2). Składa się z 4 gmin: Pisz, Biała Piska, Ruciane-Nida oraz Orzysz.

więcej