Category Gospodarka

STRUKTURA PŁASKA I AUTONOMIA DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW CZ. II

Myśl organizatorska, zarządcza przestała być szukaniem modelu idealnego, czysto logicznym i apriorycznym rozważaniem o najlepszych formach organizowania pracy, podziale zasobów, hierarchii władzy i kontroli. Stała się refleksją nad zdolnościami grup ludzi do współdziałania w ramach bardzo złożonych systemów i sieci oraz nad najlepszym ich wykorzystaniem. Profesor Rosabeth Moss Kanter z Harvard Business na II Międzynarodowym Kongresie Zarządzania w Pradze w 1990 r. rewolucję zasad zarządzania końca lat 80. ujęła jako tworzenie nowych strategii na poziomie przedsiębiorstw w postaci realizacji czterech ,,F’: 1 .focus – skupieniu na realizacji ich celów i funkcji: 2. flexible – elastycznym dostosowywaniu tych celów do potrzeb zmieniającego się otoczenia: 3. fast – szybkim wprowadzaniu zmian poprzez wykorzystanie wszystkich źródeł pomysłów innowacyjnych: 4, friendship – przyjaznym dla człowieka podejściu, poprawie stosunków międzyludzkich. W swojej książce When Giants Learn to Dance przedstawiła cechy nowej organizacji łączącej w sobie siłę słonia ze zwinnością tancerza – powinna być elastyczna, szybko reagująca na zmiany, zachowująca zdyscyplinowaną efektywność. Posiadając względnie małą centralę kieruje pracą sieci menedżerów oraz koncentruje w sobie działania, które tradycyjnie realizowane były w skali przedsiębiorstwa. Nowa firma to struktura atletyczna, z małą liczbą poziomów zarządzania, działająca poprzez małe zespoły skupione wokół umiejętności/celu (grupy zadaniowe), wyprzedzająca nadchodzące zmiany, sankcjonująca grupy nieformalne usprawniające funkcjonowanie firmy (grupy wirtualne), rozwijająca podejście innowacyjne.

więcej

Ocena własnej sytuacji przez bezrobotnego

Własna sytuacja bezrobotnego została oceniona jako gorsza niż przeciętna w 35,3%. W 23,5% bezrobotni czuli się poniżeni obecną sytuacją. W 17,6% respondenci boją się przyszłości i w takim samym procencie uważają, że sytuacja może przenieść się na młodsze pokolenia. Zdecydowanie źle ocenia swoją sytuację 5,9% respondentów.

więcej

PODAŻ PRACY JAKO KATEGORIA EKONOMICZNA I SPOŁECZNA

W naukach ekonomicznych z zasady przyjmuje się, że zasób siły roboczej tworzą jednostki pracujące i poszukujące zatrudnienia [2]. Mechanizm nakłaniający ludzi do wejścia do zasobu siły roboczej wiązany jest z płacą realną. Ona jest więc czynnikiem wpływającym na podaż pracy [7], Stąd wynika, że za kryterium aktywności zawodowej uznaje się pracę przynoszącą dochód, a więc zrealizowaną na formalnym rynku1.

więcej

Przedsiębiorstwa a sytuacja na rynku pracy

Przedstawione wyniki badań wskazują na spadek zatrudnienia w niemal wszystkich przedsiębiorstwach. Z analizy wynika, że procesy dostosowawcze zakładów pracy do wymagań gospodarki rynkowej w sferze polityki zatrudnienia polegały głównie na spadku zatrudnienia, związanego z silniejszym ograniczeniem przyjęć do pracy niż zwolnień. Począwszy od 1990 r. zmniejszenie stanu zatrudnienia stało się w analizowanych przedsiębiorstwach jednym z podstawowych celów polityki kadrowej, prowadzącej do racjonalizacji wielkości i struktury zatrudnienia. Z prognoz przedsiębiorstw wynika, że nie należy również oczekiwać gwałtownego wzrostu popytu na pracę w przyszłości, nawet w przypadku poprawy koniunktury. Tak więc średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe istniejące obecnie nie zaabsorbują ani bezrobocia bieżącego, ani nowej siły roboczej wynikającej z wyżu demograficznego.

więcej

Skuteczność polityki rynku pracy

Z doświadczeń krajów Unii Europejskiej wynika, że aktywna polityka rynku pracy – choć niezbędna dla ludzi specjalnej troski, np. niepełnosprawnych, długookresowych bezrobotnych – przynosi ograniczone rezultaty, prowadząc w większym stopniu do „reprodukcji” zasiłkobiorców niż do trwałego zmniejszenia bezrobocia. Ocenia się, że realny spadek bezrobocia jest w około 80% rezultatem poprawy koniunktury gospodarczej, a tylko w niewielkim stopniu aktywnych programów rynku pracy, O skuteczności polityki rynku pracy decydują cztery czynniki:

więcej

Rynek pracy obcokrajowców w RFN – lata 1960-1990

Jak wynika z przedstawionych wykresów, do roku 1980 bezrobociem dotknięci byli niemal po równo Niemcy i obcokrajowcy. Dopiero od 1985 roku jawi się znaczący brak równowagi w relacjach między bezrobotnymi obcokrajowcami a Niemcami.

więcej

Rola ocen zawodowych

W znaczeniu potocznym ocena jest to „wyrażony w formie ustnej lub pisemnej sąd o wartości kogoś lub czegoś, sąd, krytyka’’. Oceniać to tyle samo co wydać opinię o kimś lub o czymś, wypowiedzieć sąd o wartości kogoś lub czegoś [10]. Ocena pracowników pojmowana jest nieco inaczej, jest zawężona a jednocześnie pogłębiona. Według Tadeusza Oleksyna to czynność kierowania, podstawa szeregu decyzji personalnych dokonywana profesjonalnie przez kierowników i specjalistów w celach ściśle zawodowych i na użytek danej organizacji. W modelu uniwersalnym ocena jest opinią wartościującą, powstającą w następstwie porównania obiektu oceny bądź jego wybranych cech z przyjętym wzorcem [8]. Tak pojmowana ocena jest elementem procesu zbierania informacji i przygotowywania decyzji związanych z doborem ludzi na stanowiska. Związana jest ona także z rozwojem zawodowym i systemem wynagrodzeń.

więcej

Wydatki na programy rynku pracy w Polsce i wybranych krajach cz. II

W Polsce od początku okresu transformacji toczy się spór na temat wyboru modelu przeciwdziałania bezrobociu. Już w 1990 r. pojawiły się dwie szkoły myślenia. Pierwszą z nich była szkoła zwolenników modelu walki z bezrobociem niemal wyłącznie za pomocą programów rynku pracy, drugą – preferująca model prozatrudnieniowy lub zintegrowany z polityką społeczno-gospodarczą, reprezentowana przez niektórych ekonomistów [4],

więcej

Budownictwo mieszkaniowe a bezrobocie – dalszy opis

Lokalna weryfikacja tezy o budownictwie mieszkaniowym jako czynniku zmniejszającym liczbę bezrobotnych jest konieczna również dlatego, że w Polsce są przykłady miast, w których rozwój budownictwa mieszkaniowego zwiększył liczbę bezrobotnych (np. w Łomży).

więcej

Problem bezrobocia na wsi polskiej

W kolejnych latach według tych samych źródeł stopa bezrobocia powinna nadal obniżać się – w zależności od źródła – w granicach od 0.5 punktu proc. do 1,0 punktu proc. rocznie. W prognozie grupy Welfego, która notabene obejmuje najdłuższy horyzont czasowy i jest przy tym najbardziej optymistyczna, zapisano, że w 2002 roku obniży się ona do poziomu około 6,1%, a więc zostanie w znaczący sposób ucywilizowana.

więcej

Opcja „propopytowa”

Spojrzenie na rynek pracy z tego punktu widzenia ujawnia, że nawet w warunkach bardzo ograniczonego, a nawet zanikającego ogólnego (ilościowego) poziomu popytu, zapotrzebowanie na niektóre kategorie zdolności do pracy może być bardzo intensywne.

więcej

PROBLEMY ZATRUDNIENIA W SKALI REGIONALNEJ I LOKALNEJ CZ .II

W związku z tym powstaje pytanie, na ile przedsiębiorstwa w województwach północno-wschodniej Polski dokonały pewnych procesów przystosowawczych do gospodarki rynkowej, na ile zareagowały na nową sytuację na rynku pracy i czy zaszły już rzeczywiście istotne zmiany w sposobie gospodarowania czynnikiem pracy w przedsiębiorstwach?

więcej

Struktura przemysłu regionu północno-wschodniego

Struktura zatrudnienia w regionie północno-wschodnim1 odróżnia się od struktury krajowej przede wszystkim, po pierwsze, ponad 1,5-krotnie wyższym w porównaniu z krajem udziałem rolnictwa w całości zatrudnienia (46% wobec 27%), a zarazem ponad 3-krotnie wyższym aniżeli w przemyśle i 2,5-krotnie wyższym niż w usługach rynkowych. Przesądza to jeszcze wciąż o dominującej roli rolnictwa, przynajmniej w niektórych województwach regionu, szczególnie łomżyńskim i ostrołęckim. Po drugie, niższym udziałem usług rynkowych w całości zatrudnienia (20,5% wobec 27% w kraju), w tym zwłaszcza 2-krotnie niższym udziałem najbardziej dynamicznie rozwijającej się w warunkach gospodarki rynkowej kategorii zatrudnienia, a mianowicie tzw. „profesjonalnych usług biznesowych”.

więcej

Problem bezrobocia na wsi polskiej – dalszy opis

Analogiczne dane odniesione do populacji wiejskiej są jeszcze bardziej negatywne. Udział zatrudnionych z wykształceniem wyższym jest niski, ale jeszcze gorsze wskaźniki dotyczą zatrudnionych z wykształceniem ogólnokształcącym. Powoduje to, że elastyczność rynku pracy w stosunku do niezbędnych przemian dokonujących się w strukturze gospodarki musi być ograniczona. Zresztą obie te kategorie są ze sobą sprzężone zwrotnie.

więcej

WYNIKI BADAŃ NAD BEZROBOCIEM KOBIET

Celem badań, których wyniki zaprezentowano w niniejszym komunikacie, jest próba syntetycznego ukazania, na podstawie dostępnych danych statystycznych, sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce w okresie intensywnych przemian gospodarczych po 1989 roku, kiedy dążeniu do urynkowienia gospodarki towarzyszy przewaga podaży pracy nad popytem na nią. Skutki tej nierównowagi dotykają w pierwszym rzędzie kobiety, stąd też ich sytuacja zasługuje na szczególne zainteresowanie. Niekiedy mówi się wręcz o dyskryminacji kobiet na rynku pracy wskazując, iż – mimo formalnego równouprawnienia – różnice płci są wyłączną bądź najważniejszą przyczyną trudności w uzyskaniu przez kobiety pracy i utrzymaniu jej.

więcej