Category Gospodarka

Zmiany w skali bezrobocia – dalszy opis

Poza zmianami w czasie na uwagę zasługują zmiany terytorialne w poziomie bezrobocia. Z danych statystycznych wynika, że w dalszym ciągu istnieje duże zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia. Mimo że w roku 1997 nastąpiło zmniejszenie liczby bezrobotnych we wszystkich województwach, to zmiany w poszczególnych województwach wynoszą od minus 2368 osób do minus 34 938 osób. Najniższy ilościowy spadek osób bezrobotnych nastąpił w następujących województwach: chełmskim – o 2368, bialskopodlaskim – o 3329, i łomżyńskim – o 3884. Najwyższy spadek liczby osób bezrobotnych odnotowano w województwach: katowickim – o 34 938, łódzkim-o 26840 i gdańskim-o 21485.

więcej

Wzrost gospodarczy nie gwarantuje zwiększenia popytu na pracę

Drugim istotnym ubocznym skutkiem intensywnego inwestowania w celu forsowania wzrostu gospodarczego jest wysoki poziom zapotrzebowania na importowane dobra inwestycyjne. Może to utrudniać zrównoważenie obrotów z zagranicą.

więcej

Kierunki restrukturyzacji zatrudnienia – dalszy opis

Dopasowaniu kwalifikacji do zmieniających się uwarunkowań powinna służyć wewnętrzna rekonwersja społeczna, czyli działania mające na celu adaptację do nowych warunków rynku pracy (uaktywnienie zawodowe, ponowne zatrudnienie wewnętrzne lub zewnętrzne, często po odpowiedniej edukacji) ludzi pozbawionych zatrudnienia w związku z procesami restrukturyzacji. Jest to trudne, lecz nieuniknione zadanie restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Dotyczy ono wszystkich zatrudnionych w firmie, również kadr kierowniczych, od których oczekuje się większych kompetencji i profesjonalniejszych działań.

więcej

Ocena pracy kierownika

Ocena przez podwładnych jest formą oceniania kadry kierowniczej. Jej celem jest zasygnalizowanie i wyczulenie przełożonych na ich słabe strony. Warunkami koniecznymi do przeprowadzenia takiej oceny są [1]:

więcej

Decentralizacja zbiorowych stosunków pracy

W Europie Zachodniej, opartej na socjalnej gospodarce rynkowej, ma miejsce wysoka redystrybucja dochodów. Państwo wywiera duży wpływ na regulowanie problemów pracy. Zbiorowe stosunki pracy mają charakter scentralizowany, a rokowania podlegają „twardej” koordynacji poprzez zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych i trójstronność głównie na szczeblu ogólnokrajowym.

więcej

Normatywy pracy w rolnictwie

Brak wiarygodnych normatywów pracy w rolnictwie nie stanowi jednak zasadniczego problemu optymalizacji czasu pracy w gospodarstwach rolniczych, chociaż większość ekonomistów rolnych, zajmujących się zastosowaniem metod matematycznych do planowania produkcji w gospodarstwach rolniczych, uważa to za główną przeszkodę. Należy się zgodzić oczywiście ze starą prawdą na temat danych, że jeśli wprowadzi się „śmiecie”, to również „śmiecie” się otrzyma. Można jednak łatwo tego uniknąć. Jest to tylko kwestia techniczna, którą sami rolnicy jeśli będą widzieć korzyści płynące z tego, mogą rozwiązać. Oczywiście nie należy polecać tutaj przeprowadzenia w sposób formalny studium czasu pracy. Dość uciążliwe byłoby to z uwagi na dużą różnorodność prac w rolnictwie. Przeprowadzenie fotografii, dnia pracy trudne byłoby nawet w formie samofotografii, czyli pomiaru czasu dokonywanego przez samego rolnika i to w najkrótszym okresie dopuszczalnym w rolnictwie do sporządzenia takiej fotografii czyli w jednym dniu. Nie do przyjęcia jest również inna metoda badania nakładów pracy, czyli chronometraż, który polega na obserwacji i pomiarze powtarzalnych, krótkotrwałych elementów czasu roboczego (poszczególne ruchy człowieka) prowadzonych w sposób ciągły lub migawkowy, nawet z uwagi na jej niewielką przydatność. Takie badania mają bowiem jedynie sens dla produkcji masowej, wykonywanej w identycznych warunkach. Dlatego też wystarczy wprowadzić tygodniowe karty pracy. Nawet jeśli będą one wypełnione z dokładnością do 15 min., to i tak otrzymane informacje o potrzebach wydatkowania określonego czasu pracy przy poszczególnych czynnościach, np. przy orce, będą lepsze od starych normatywów. Należy jednak dążyć do tego, aby opracowane normy (oczywiście tylko na własny użytek) były zawsze technicznie uzasadnione. Powinny zawierać więc oprócz czasu operatywnego to znaczy czasu właściwej pracy również czas potrzebny na dojazdy, czas pomocniczy na potrzeby naturalne i uzasadniony odpoczynek, czas uzasadnionych przestojów technicznych i organizacyjnych oraz czas przygotowawczy i zakończeniowy.

więcej

RYNEK PRACY W POLSCE WOBEC INTEGRACJI Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

Kraje tworzące jednolity rynek europejski dostępują trzech „wolności”: swobody przepływu towarów, kapitałów i ludzi. Można mieć nadzieję, że nasze przyszłe i niezbyt odległe w czasie członkostwo w Unii Europejskiej sprawi, że „wolności” te staną się udziałem także i polskich podmiotów gospodarczych.

więcej

POLITYKA RYNKU PRACY W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC

Indywidualne prawo pracy2. Prawo pracy gwarantuje rzeczywistą ochronę każdemu zatrudnionemu i stanowi podstawę do zabezpieczenia interesów zatrudnionych jako całości. Jest to tak zwane „zbiorowe prawo pracy”. Prawo pracy stanowią przede wszystkim przepisy państwowe i autonomiczne, regulujące stosunki między pracodawcami a pracownikami oraz ramy prawne i warunki wykonywanej pracy. Przepisy państwowe – to ustawy i rozporządzenia: przepisy autonomiczne, a więc ustanawiane na własną odpowiedzialność bez wpływu państwa – to układy zbiorowe, porozumienia zakładowe oraz przepisy ochrony przeciwwypadkowej opracowane przez zrzeszenia zawodowe. Do prawa pracy zaliczają się także zasady prawa sędziowskiego (w szczególności prawo sędziowskie Federalnego Sądu Pracy) [1], Natomiast indywidualne prawo pracy dotyczy indywidualnego stosunku pracy i opiera się na umowie o pracę zawartą między zatrudnionym a pracodawcą. W centrum stosunku pracy znajduje się zdolność pracownika do wykonywania pracy i powstające z tego tytułu uprawnienie do wynagrodzenia. Również inne prawa i obowiązki, które mają wpływ na warunki zatrudnienia oraz postanowienia prawne, mogą wypływać z powyższej umowy o pracę. Wspomniane warunki określają minimalne prawa zatrudnionego i są zawarte np. w tzw. „Federalnej ustawie o urlopach” – Bundesurlaubsgesetz (od 01.01.1995 24 dni robocze w starych i nowych landach ’). Tzw. Ustawa o nieprzerwanym systemie wynagrodzeń zapewnia ciągłość wypłaty wynagrodzenia przez 6 tygodni w razie choroby. Te minimalne prawa mogą być rozszerzane umową o pracę lub umowami zbiorowymi (w odniesieniu do zbiorowego prawa pracy). Odpowiednim prawom podlegają również okresy wypowiedzenia umowy o pracę. Podstawowy okres wypowiedzenia, który musi być przestrzegany przez zatrudnionego i pracodawcę wynosi 4 tygodnie od piętnastego dnia lub do końca miesiąca kalendarzowego. Okres wypowiedzenia, który musi być przestrzegany przez pracodawcę w przypadku pracownika z dwuletnim stażem pracy wynosi jeden miesiąc do końca miesiąca kalendarzowego i wzrasta o jeden miesiąc odpowiednio po stażu pracy: pięcio- ośmio- dziesięcio- dwunasto- i piętnastoletnim i wynosi siedem miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego w przypadku stażu pracy wyższego niż dwadzieścia lat. Przy obliczaniu stażu pracy lata przepracowane przed osiągnięciem przez pracownika wieku 25 lat nie są brane pod uwagę.

więcej

PODAŻ PRACY JAKO KATEGORIA EKONOMICZNA I SPOŁECZNA CZ. II

Praca we współczesnym społeczeństwie stanowi podstawowe źródło funkcjonowania gospodarstw domowych. Z badań wynika, że w dominującej części gospodarstw domowych nie ma możliwości wyboru między czasem wolnym a pracą zarobkową. I dzieje się tak z dwóch względów. Po pierwsze – gospodarstwo musi osiągać dochód nawet bardzo niski, co jest sprzeczne z tezą, że jednostka podejmuje pracę za płacę realną równoważącą popyt i podaż pracy na rynku. Po drugie – część członków gospodarstwa domowego, by umożliwić swoim partnerom pracę poza gospodarstwem musi podjąć pracę w gospodarstwie domowym w formie sprzątania, przyrządzania posiłków, wychowywania dzieci, które to prace stanowią zwyczajową podstawę podziału dochodu osiągniętego na zewnątrz gospodarstwa domowego.

więcej

Dokształcanie

Po twierdzącej odpowiedzi na pierwsze pytanie następuje kolejne: „Czy dotychczasowe poszukiwania pracy dały rezultat?”. Jeśli tak i w związku z tym dana osoba znalazła satysfakcjonującą pracę, oznacza to, że oczekiwania były realne i sposób szukania pracy był dobry. Jeśli nie – to trzeba coś w całym tym procesie zmienić. Rzeczywistość nie dostosuje się do oczekiwań i nadziei, trzeba brać ją pod uwagę w działaniu. Jest to szczególnie trudne dla osób bezrobotnych, które mieszkają w regionach o dużym bezrobociu. Mają oni poczucie niesprawiedliwości, bo inni mieszkający na przykład w Warszawie mają większe szanse na znalezienie pracy i nie muszą przezwyciężać takich problemów.

więcej

PROBLEMY ZATRUDNIENIA W SKALI REGIONALNEJ I LOKALNEJ

W Polsce w całym okresie powojennym, od 1950 r. aż do !989 r., realizowano politykę zatrudnienia opartą z jednej strony na koncepcji pełnego zatrudnienia, zaś z drugiej dążono do racjonalizacji zatrudnienia. Osiągnięcie stanu pełnego zatrudnienia nastąpiło dość szybko, ale nie udało się osiągnąć jednak postępu w dziedzinie racjonalizacji zatrudnienia.

więcej

Sytuacja na rynku pracy Unii Europejskiej drugiej połowy lat 90

Oceniając powyższe dane należy stwierdzić, że obecne bezrobocie w krajach wysoko rozwiniętych przekształca się z bezrobocia koniunkturalnego, przejściowego w strukturalne i technologiczne.

więcej

Działalność urzędu pracy

Bezrobotni nadal zgłaszają swoje zapotrzebowanie na zatrudnienie się w ramach prac publicznych i w zupełności zdają sobie sprawę z przyczyn ograniczania ich rozmiarów, takich jak: brak środków finansowych oraz ograniczone potrzeby gospodarcze organizowania tychże prac.

więcej

Praca sezonowa w 1937 r. w Niemczech

Instytut Gospodarstwa Społecznego w Warszawie przeprowadził szczegółowe badania nad wspomnianą emigracją sezonową na Łotwę i do Niemiec [6]. Werbunek pracowników sezonowych organizowały polskie władze państwowe na podstawie porozumień z władzami niemieckimi i łotewskimi. Warto dodać, że szereg elementów organizacyjnych wyjazdów sezonowych do Niemiec utrzymało się do dzisiejszego dnia.

więcej

Zapisy bilansowe żywej siły istoty

Nie bierze się również pod uwagę innej szczególnej cechy produkcji rolniczej, a mianowicie jej przestrzennego charakteru. Właściciele gospodarstw rolnych zmuszeni są prowadzić pracę w kilku, a w dużych gospodarstwach nawet w kilkunastu punktach jednocześnie. Powoduje to duże straty czasu wynikłe z konieczności dochodzenia do miejsca pracy z dużych odległości albo przenoszenia się z miejsca na miejsce w czasie pracy.

więcej