Informacja o stanie i strukturze kształcenia w województwie

Uczniowie szkól ponadpodstawowych (bez wyższych uczelni) w roku szkolnym 1996/97 (stan, struktura i dynamika). Według stanu z początku roku szkolnego 1995/96:

– w zasadniczych szkołach zawodowych uczyło się ogółem 10995 uczniów, w tym w szkołach dla niepracujących – 10786 uczniów:

– w szkołach średnich technicznych i zawodowych oraz policealnych uczyło się ogółem 21586 uczniów, w tym w szkołach dla niepracujących – 16819 uczniów:

– w liceach ogólnokształcących uczyło się 15542 uczniów.

– Według stanu z początku roku szkolnego i 996/97:

– w zasadniczych szkołach zawodowych uczyło się ogółem 10238 uczniów, w tym w szkołach dla niepracujących – 9996 uczniów:

– w szkołach średnich technicznych i zawodowych oraz policealnych uczyło się ogółem 23057 uczniów, w tym w szkołach dla niepracujących – 17756 uczniów:

– w liceach ogólnokształcących uczyło się 16354 uczniów.

– W roku szkolnym 1996/97 w porównaniu do roku poprzedniego:

– zmniejszyła się liczba uczniów szkól zasadniczych zawodowych ogółem o 757 osób (o 6,9%), w tym w szkołach dla niepracujących o 790 osób (o 7,3%):

– zwiększyła się liczba uczniów szkół średnich i policealnych o 1471 osób (o 6,8%), w tym o 937 osób (o 5,6%) w szkołach dla niepracujących:

– wzrosła liczba uczniów liceów ogólnokształcących dla niepracujących o 812 osób (o 5,2%).

W szkołach dla niepracujących ogółem wzrosła liczba uczniów o 959 osób (tj. o 2,2% w stosunku do roku poprzedniego). Jest to wynikiem procesu dostosowywania kierunków kształcenia do zmieniających się potrzeb gospodarki rynkowej i dokonuje się poprzez:

– poszerzenie kierunków kształcenia w dotychczas istniejących szkołach:

– tworzenie nowych szkół policealnych i ogólnokształcących.

Poziom bezrobocia wśród absolwentów

Absolwenci zarejestrowani w poszczególnych rejonowych urzędach pracy. Liczba absolwentów zarejestrowanych w rejonowych urzędach pracy województwa białostockiego w końcu grudnia 1996 r. wynosiła 1586 osób. W stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych stanowiło to 4,1%. Wśród populacji absolwentów kobiety stanowiły 65,0% (I 028 osób) bezrobotnych.

W skali rejonowych urzędów pracy wystąpiło zróżnicowanie tego zjawiska. W RUP w Sokółce odsetek bezrobotnych absolwentów był najwyższy i wynosił 4,7%, natomiast w RUP w Siemiatyczach absolwenci stanowili tylko 2,7% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W liczbach bezwzględnych najwięcej absolwentów zarejestrowano było w RUP w Białymstoku (888) i Sokółce (188), najmniej w RUP w Siemiatyczach (50) i Mońkach (58). 56% ogółu absolwentów zarejestrowanych było w RUP w Białymstoku.

W końcu grudnia 1997 r. wśród zarejestrowanych bezrobotnych było 1228 absolwentów, co stanowiło 4,5% ogółu bezrobotnych, W porównaniu z końcem grudnia 1996 r. liczba ta zmniejszyła się o 358 osób (22,6%), Największy spadek liczby bezrobotnych nastąpił w RUP w Białymstoku – o 233 osoby i w RUP w Sokółce – o 76 osób. Natomiast wzrost liczby bezrobotnych absolwentów odnotowano w RUP w Łapach – o 39 osób.

Bezrobotni absolwenci wg poziomu wykształcenia. Na sytuację absolwentów na rynku pracy, podobnie jak innych grup bezrobotnych, ma wpływ poziom wykształcenia. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wg stanu na koniec grudnia 1996 r. najwięcej było osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (572), natomiast najmniej z wykształceniem wyższym (196 osób). Według stanu na koniec grudnia 1997 r. najwięcej było zarejestrowanych absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (455 osób), oraz zasadniczym zawodowym (435 osób). W najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy byli absolwenci szkół zasadniczych zawodowych oraz policealnych i średnich zawodowych. Najmniej zagrożone bezrobociem były osoby z wykształceniem wyższym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>