Informacje o zintegrowanej podaży pracy

Przedstawiamy nasze poglądy na analizę podaży pracy w sposób niekonwencjonalny ze świadomością, że są one dyskusyjne. Zmienione podejście do gospodarki globalnymi zasobami pracy wymagałoby „rewolucyjnych” zmian w gospodarce środkami na świadczenia społeczne i w funkcjonowaniu służb społecznych.

Obecny system gospodarki środkami na świadczenia społeczne nie motywują do pracy i działalności na rzecz społeczeństwa i rodziny. Prace na rzecz gospodarki i na rzecz rodziny są komplementarne, powinny składać się na obszar prac sprzyjających postępowi społecznemu.

W tabeli 1 przedstawiamy informacje o zintegrowanej podaży pracy. Dostępna statystyka umożliwia jedynie przybliżoną orientację w zakresie struktury globalnego potencjału pracy.

Z informacji zawartych w tabeli 1 wynika, że globalne zasoby pracy, tworzące podaż pracy, stanowią w Polsce około 67% ludności w wieku 15 lat i więcej, a w wojewódz- twach północno-wschodniej Polski: białostockie, łomżyńskie, suwalskie (w granicach sprzed 1999 roku) – około 68%.

W świetle obecnej statystyki bezrobotni zarejestrowani stanowią 7,8% ludności w wieku 15 lat i więcej, a ludność zaliczona przez nas do pracującej poza gospodarką – 20,7% (w województwach północno-wschodnich odpowiednio 10,1% i 20,0%). Z naszej orientacji wynika, że bezrobotni zarejestrowani wcale nie są bezrobotnymi. W zdecydowanej większości swój czas dzielą na:

– prace w gospodarstwach domowych:

– prace w podmiotach gospodarki formalnej, zwykle na „czarno”:

– załatwianie pracochłonnych poleceń urzędów pracy:

– uczestnictwo w kursach dokształcających.

Klasyfikacja biernych zawodowo

Już tylko logiką posługując się można dowieść, że populacja bezrobotnych zarejestrowanych nie może utrzymać się z zasiłków, bo są one bardzo niskie, a znacząca część bezrobotnych w ogóle nie otrzymuje zasiłków. Z obecnej polityki państwa wobec bezrobotnych wyeliminowane są aspekty racjonalności w gospodarowaniu olbrzymim potencjałem pracy.

Łatwo dowieść, że pracujący w gospodarce formalnej (około 16 min osób) funkcjonują między innymi dzięki pracom wykonywanym przez zasoby pracy na rynku nieformalnym. Łączna liczba bezrobotnych i pracujących w gospodarstwach domowych stanowi około 28,5% pracujących w gospodarce formalnej, a w województwach północno- wschodnich – około 30%.

Cała ta olbrzymia populacja funkcjonuje w systemie pracy wyznaczonym przez zwyczaje, tradycje, bez odpowiednich regulacji prawnych, bez podbudowy ze strony systemu edukacji.

W 1996 r. w świetle badań BAEL wyszacowana przez nas populacja pracujących poza gospodarką formalną (ponad 6 min osób) zaliczona jest do biernych zawodowo [10]:

– poszukujący pracy, ale nie gotowi do jej podjęcia – 256 tys. osób:

– nie poszukujący pracy:

– zniechęceni bezskutecznością poszukiwań pracy-271 tys. osób,

– nie odpowiedni wiek – 3706 tys. osób,

– pełniący obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu – 1406 tys. osób,

– niechętni do poszukiwania pracy – 409 tys. osób.

Klasyfikacja biernych zawodowo podana przez BAEL ukazuje poszczególne grupy społeczne z punktu widzenia zamiaru czy możliwości wejścia na rynek formalny. Nie daje jednak podstaw dla polityki gospodarczej i społecznej do analizy ludności sprawnej do pracy z punktu widzenia zaangażowania w proces pracy i źródeł utrzymania.

Przedstawiony model zintegrowanej analizy podaży pracy wymaga dalszych studiów, a szczególnie poszukiwań kierunków rozwiązywania skomplikowanych problemów racjonalności gospodarki zasobami pracy. Do problemów wymagających takich poszukiwań zaliczamy:

– celowość wycofywania się z tradycyjnych metod walki z bezrobociem na rzecz polityki wykorzystania tych zasobów zbieżnej z potrzebami społecznymi:

– celowość ujęcia w systemie edukacji problemów gospodarki zasobami pracy na rynku nieformalnym:

– celowość eliminacji występujących obecnie dyskryminujących różnic między pracującymi i niepracującymi:

– celowość i kierunki przebudowy gospodarki środkami na cele socjalne na rzecz gospodarki tymi środkami motywującymi do pracy:

– celowość i kierunki przebudowy różnorodnych podmiotów służby społecznej na rzecz kompleksowego i podmiotowego podejścia do funkcjonowania zasobów pracy poza gospodarką formalną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>