Jak kształci się personalnego – dalszy opis

W plan studiów włączono dwusemestralną (48-tygodniową) praktykę zawodową. Studenci podejmują pracę zawodową z wszystkimi wiążącymi się z nią obowiązkami i prawami. Ci studenci, którzy zamierzają w przyszłości uzyskać certyfikat swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi od IPD muszą w ramach praktyki za- wodowej pracować co najmniej 6 tygodni w departamencie personalnym. Uzyskanie dyplomu ukończenia specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi warunkowane jest zaliczeniem określonych przedmiotów, praktyką zawodową oraz przedłożeniem pisemnego opracowania – pracy dyplomowej. Ma ona również dokumentować uczestnictwo autora w działalności organizacji oraz umiejętności dostrzegania kwestii personalnych tam występujących. Pozytywnie ocenione opracowanie jest jednym z warunków wejścia na ścieżkę dokształcania w ramach IPD i uzyskania w przyszłości dyplomu specjalisty zarządzania zasobami ludzkimi. Wprawdzie problematyka i tytuł pracy dyplomowej pozostają w sferze swobodnego wyboru przez studenta, to jednak tutor ma zarówno prawo sugestii, jak i akceptacji zamierzeń badawczych studenta.

Wyniki badań angielskich wskazują, że pracodawcy cenią sobie wysoko takich kandydatów na menedżerów personalnych, którzy oprócz nabytej wiedzy na studiach mają już za sobą praktykę zawodową. Owi kandydaci mają duże możliwości uzyskania pracy. Wskazują na te możliwości wyniki sondażu przeprowadzonego w 1990 roku. Objął on swoim zakresem przemysł, usługi finansowe, handel detaliczny, lokalne władze, usługi zdrowotne i inne. Na rozesłaną ankietę w sprawie ewentualnego zatrudnienia specjalisty zarządzania zasobami ludzkimi odpowiedziało 56,5% respondentów. Wśród nich 90,3% wskazało, że chcieliby zatrudnić dyplomowanego pracownika ze wskazanej specjalno- ści.Wyniki badań potwierdzają znane w angielskiej gospodarce fakty, że w strukturach organizacyjnych dużych i średnich przedsiębiorstw umiejscawiany jest bądź dział menedżera personalnego, bądź stanowisko do spraw personalnych. Stanowiska takie występują również i w przedsiębiorstwach małych, ale zatrudniających co najmniej 70-100 pracowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>