Jak kształci się personalnego

Posługując się przykładem z Wielkiej Brytanii, co zarazem odnosi się do wysoko rozwiniętego kraju, można prześledzić tę drogę i ujawniające się potrzeby gospodarki na specjalistów personalnych.W wielu uniwersytetach brytyjskich kształci się tych specjalistów w ramach studiów biznesu. Natomiast elementarną wiedzę o zarządzaniu personelem wykłada się studentom ekonomii i zarządzania. Wykłady te w formie jednego z przedmiotów studiów, najczęściej pod nazwą zarządzanie zasobami ludzkimi, docierają do szerokiego kręgu studentów. Nabywana wiedza uświadamia im rolę zasobów ludzkich w procesie zarządzania, tworząc tym samym warunki racjonalnego rozwiązywania problemów kooperowania ludzi realizujących cele organizacji. Natomiast studia specjalizujące w zakresie HRM zawierają w swoim planie i programie takie treści nauczania, które tworzą studentom warunki do nabywania umiejętności i doświadczeń ściśle związanych z pracą w zakresie funkcji personalnej firmy. Plan ten przejrzyście określa wymagania i korzyści tych absolwentów, którzy widzą swoją życiową karierę na ścieżce zawodowej dochodzenia do stanowiska menedżera personalnego z możliwością sięgnięcia również i do pozycji dyrektora naczelnego (top managera).

Wprawdzie uczelnie brytyjskie są niezależnymi jednostkami organizacyjnymi, to jednak plany i programy studiów, jak i proces dydaktyczny pozostają pod kontrolą określonego centrum. W zakresie omawianej specjalności owe plany i programy są weryfikowane przez Instytut Personelu i Rozwoju (Institute of Personnel Development – IPD, do 1993 roku institute of Personnel Management – !PM). Plan studiów uzyskujący akceptację Instytutu zapewnia absolwentom specjalności doskonalenie swoich kwalifikacji również i w ramach programów IPD, co jest niezbędnym warunkiem do kariery zawodowej menedżera personalnego w Wielkiej Brytanii.

W planie studiów omawianej specjalności przyjmuje się szereg założeń dotyczących potrzebnej wiedzy naukowej. Student, który wybrał opcję zarządzania zasobami ludzkimi, kończąc swoją edukację powinien posiadać wiedzę teoretyczną o roli tych zasobów w gospodarce, metodach wykorzystania teorii naukowych w zwiększaniu efektywności zarządzania personelem firmy, wpływie i możliwości zasobów ludzkich na osiąganie strategicznych i operacyjnych celów organizacji. Wiedza ta rozwijana jest w odniesieniu do następujących problemów: źródeł zasobów ludzkich w organizacji, rozwoju personelu w organizacji, statusu prawnego zatrudnionych, stosunków zbiorowych w organizacji. Wiedza specjalistyczna bywa uzupełniana i wzbogacana treściami m.in. takich przedmiotów, jak: „Doskonalenie osobistych umiejętności”, „Rozumienie siebie i innych”, „Symulacje decyzji”, „Problemy ekonomiki pracy”, „Równość w pracy i społeczeństwie”, „Zmiany w technologii produkcji”, „Wprowadzenie do komparatystyki stosunków zatrudnienia”, „Trening umiejętności”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>