Korzyści płynące z emigracji zarobkowej

Z kolei dane empiryczne związane z powyższą konstatacją każą zwrócić uwagę na następujące zjawiska: wzrastającej konkurencji wynikającej z dopływu nowych fal imigrantów oraz znacznej różnicy w dochodach polskich pracowników na Zachodzie w porównaniu z zarobkami przybyszów ze wschodu w naszym kraju. W przeliczeniu na dolary jest to średnio różnica prawie pięciokrotna przy zatrudnieniu nielegalnym i nieco niższa przy pracy zalegalizowanej. Na marginesie tych porównań warto jednak odnotować, że przybysze ze wschodu w większym stopniu niż migranci polscy deklarują przeznaczenie swoich zagranicznych zarobków na założenie własnego interesu [1],

Wyniki badań ukazują jeszcze inne – obok materialnych – korzyści z pracy za granicą. Dotyczą one przede wszystkim tych, którzy wyjeżdżają na dłuższy czas bądź też wyjazd zarobkowy wiążą z podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Należą do nich: zdobycie nowych umiejętności i wiedzy praktycznej, opanowanie języka obcego, poznanie innych układów społecznych i organizacji, sprawdzanie się w zmienionych warunkach pracy i bytu, zwiększanie szans awansu po powrocie do kraju czy też podniesienie prestiżu w swoim środowisku itp.

W ogólnym zestawieniu korzyści płynących z emigracji zarobkowej zdecydowanie przeważają jednak korzyści materialne. Z pewną troską o racjonalny podział korzyści płynących z wyjazdów zagranicznych, a równocześnie z obawą o niedostateczne przedsięwzięcia na rzecz minimalizowania kosztów czy strat powodowanych ruchomi migracyjnymi dostrzec można pogłębiające się zróżnicowanie przestrzenne. Pogląd, że są one nieuniknioną konsekwencją działania sił rynkowych czy układów niezależnych od instytucji rynku pracy, nie powinien być jednak akceptowany. Przeprowadzone studia utwierdzają w przekonaniu, że zewnętrzne ruchy migracyjne nie są jeszcze we współczesnej Polsce dostrzegane jako składnik kreatywnej polityki społeczno-gospodarczej. Częściej uznaje się je za kwestię społeczną niż za potencjalny czynnik wzrostu gospodarczego i postępu społecznego [2]. Oddanie ich na pastwę swobodnej gry sił rynkowych i układów partykularnych interesów musi wywoływać szereg negatywnych zjawisk m.in. nielegalnego zatrudnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>