Liczba likwidowanych miejsc pracy w latach 1990-1997

Liczba likwidowanych miejsc pracy w latach 1990-1997 przewyższała znacznie liczbę tworzonych miejsc, co obrazuje współczynnik marginalnej reprodukcji zatrudnienia, wynoszący średnio dla całego badanego okresu 0,60 (tabela 5). W latach 1990-1993 przeważała liczba likwidowanych miejsc pracy, a od roku 1994 zaznacza się przewaga tworzonych miejsc pracy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zmniejszającej się liczbie bezrobotnych.

Przesunięcia w liczbie pracujących między sektorami odzwierciedlają zmiany liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie Regon w podziale na sektory . Liczba podmiotów ogółem wzrosła z 4665 w 1990 do 29186 w 1997 roku, czyli o ponad 525%. W sektorze publicznym ich liczba w tym okresie zmalała z 1087 do 910 ‚ System Re non jest skomputeryzowanym rejestrem obejmującym dane adresowe oraz symbole podmiotów gospodarczych. (o 16,3%), a w sektorze prywatnym wzrosła z 3578 do 28276, tj. o ponad 690% (tabela 6). Udział sektora publicznego w liczbie podmiotów gospodarczych zmalał z 23,3% w 1990 r. do 3,1% w roku 1997, a sektora prywatnego wzrósł odpowiednio z 76,7% do 96,9% w analogicznym okresie.

Porównanie liczby pracujących według sektorów oraz liczby firm zarejestrowanych w systemie REGON pozwala stwierdzić, że firmy w tych sektorach różnią się znacznie liczbą zatrudnionych pracowników. W sektorze publicznym dominują firmy większe, zatrudniające średnio po ok. 50 osób, natomiast średnia liczba pracujących w firmach prywatnych waha się między 3 a 4 osoby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>