Migracje zarobkowe Polaków oraz zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Najbardziej masową formą zatrudnienia w Niemczech są prace sezonowe. Liczba umów do pracy sezonowej wzrosła z 68,5 tys. w 1991 r. do 131 tys. w 1992 r. i 149 tys. w 1993, w 1994 r. obniżyła się do 133 tys., ponownie wzrosła w 1995 do 165 tys., a w 1996 i 1997 r. kształtowała się na poziomie 200 tys.

Interesująco układa się struktura zatrudnienia wg gałęzi gospodarki. W okresie pięcioletnim (1991-95) – 67,1% robotników pracowało w rolnictwie (przy tendencji wzrostowej), 1,2% w leśnictwie, 12,7% w winnicach, 2,3% w hotelarstwie, 0,5% w gastronomii, 6,8% w budownictwie (przy wyraźnej tendencji spadkowej), 8,2% w przetwórstwie owoców i innych.

Ponad jedna czwarta imiennych ofert na prace sezonowe wpływa do pięciu województw (wrocławskiego, katowickiego, opolskiego, kieleckiego i jeleniogórskiego). Wśród wyjeżdżających około 30% znajdowało się w rejestrach bezrobotnych, a około 65% stanowili ci, którzy wyjeżdżali kilkakrotnie.

Migracje zarobkowe Polaków oraz zatrudnienie cudzoziemców w Polsce stanowią przedmiot wielostronnych badań prowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. W ramach wspomnianych badań podjęto próbę oceny korzyści i kosztów całokształtu współczesnych procesów migracyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem układów przestrzennych (wojewódzkich). Raport ze wspomnianych badań (finansowanych przez Komitet Badań Naukowych) spotkał się z nader przychylnym przyjęciem ze strony resoru pracy. Udział w badaniach studentów i pracowników urzędów pracy przyczynił się do edukacji w zakresie wiedzy emigracyjnej. Pomógł w krystalizowaniu się kadry specjalistów, których do tej pory brakowało.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>