Ocenianie pracownika

Ocenianie kolegialne pozwala-wykluczyć subiektywność jednej osoby oceniającej [6,7,9], Przy składzie wieloosobowym możliwe jest zatarcie ocen zbyt krańcowych, emocjonalnych, wynikających z jednostronności kontaktów między pracownikami a przełożonymi. W skład komisji powinni wchodzić przełożeni, przedstawiciele samo- rządu pracowniczego i związków zawodowych. Przewodniczącym komisji jest przeważnie bezpośredni przełożony ocenianej grupy. Funkcję tę może także przejąć przełożony wyższego szczebla. Przewodniczący powinien znać specyfikę pracy danej jednostki, dobrze znać ocenianych oraz czynniki determinujące efekty pracy.

Czy do ocen okresowych powinny być wybierane tylko niektóre grupy zawodowe? Powinni nią być objęci wszyscy pracownicy firmy, szczególnie wtedy, gdy ocena okresowa wspiera wynagrodzenie. Jest to niezwykle ważne, gdyż płace należy różnicować stosownie do indywidualnej oceny pracy. Należy też aktualizować tabelę stawek płac zasadniczych z powodu wciąż wysokiej inflacji. Ocenianie tylko niektórych kategorii podwładnych nie umożliwi kierownictwu firmy uzyskanie pełnego obrazu potencjału kadrowego, wiedzy o kwalifikacjach i zaletach zespołów pracowniczych. Poza tym ocena może pominąć tych, którym jest najbardziej potrzebna. Z drugiej strony lepiej jest zaprojektować dobrze system ocen okresowych dla kilku najważniejszych grup, niż źle dla wszystkich.

Ocenianie pracownika jest jednym z najbardziej newralgicznych i kontrowersyjnych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Prawidłowo przeprowadzone oceny stają się podstawą sukcesu firmy, źle przygotowane prowadzą do niezadowolenia pracowników, rozgoryczenia, konfliktów i odejścia z pracy ludzi cenionych. Dlatego złe doświadczenia z gospodarki nakazowo-rozdzielczej, kiedy to systemy okresowego oceniania były jedynie biurokratyczną mitręgą, powinny być wskazówką dla osób zajmujących się projektowaniem ocen okresowych w przedsiębiorstwie. Trudno jest znaleźć uniwersalny system oceniania pracowników. Każde przedsiębiorstwo potrzebuje własnych systemów zdających egzamin w codziennej działalności. Nie da się ich w całości przenieść z jednej działalności do drugiej. Jest jednak kilka ogólnych zasad, których przestrzeganie pomoże każdemu przedsiębiorstwu zbudować własny system ocen.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>