Opcja „propopytowa”

Spojrzenie na rynek pracy z tego punktu widzenia ujawnia, że nawet w warunkach bardzo ograniczonego, a nawet zanikającego ogólnego (ilościowego) poziomu popytu, zapotrzebowanie na niektóre kategorie zdolności do pracy może być bardzo intensywne.

Zarówno dorobek teorii, jak i dotychczasowe doświadczenia praktyczne wskazują, że w polityce osiągania równowagi na rynku pracy znaczenie popytu na pracę jest dominujące. Naturalnie abstrakcyjnie rozważając można dowodzić, iż gdy w punkcie wyjściowym na rynku pracy występuje nierównowaga o charakterze nadwyżki podaży (bezrobocie), to można ją niwelować zarówno w drodze zmniejszania podaży, jak i poprzez wzrost popytu lub wreszcie działając „z obydwu stron”.

Jednak w realnej gospodarce sytuacja jest zasadniczo odmienna i nie ma takiej swobody wyboru. Opcja „propopytowa” zyskuje wyraźną przewagę. Przemawiają za nią następujące argumenty:

– 1. Podaż pracy ze swej istoty jest bardzo sztywna. Wyznacza ją populacja osób zdolnych do pracy i gotowych (często zmuszanych ekonomicznie) do podjęcia zatrudnienia. Liczebność i skład tej zbiorowości determinują głównie bardzo autonomiczne procesy demograficzne.

– 2. Wszelkie działania polityki społecznej na rzecz ograniczenia aktywności zawodowej mogą odnosić się głównie do osób młodych (rozszerzanie i przedłużanie edukacji) lub starszych (wcześniejsze emerytury, ułatwienia rentowe, świadczenia przedemerytalne itp.). W związku z tym marginalnym zakresem ewentualnych interwencji skutki są też zwykle ograniczone.

– 3. Pomimo występujących ograniczeń i trudności, kreowanie popytu jest jednak relatywnie łatwiejsze (w stosunku do „duszenia” podaży) i bardziej realistyczne. Osiągane efekty mogą też przybierać znacznie większą skalę.

– 4. Środki kierowane na spadek podaży są niezwykle kosztowne, obciążają finanse publiczne i utrudniają osiąganie równowagi budżetowej.

– 5. Odmienne są długookresowe skutki działań na rzecz ograniczania podaży czynnych zasobów oraz zwiększania popytu na pracę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>