Klasyfikacja determinant popytu na pracę

– l. Kierunek oddziaływania

– a) Czynniki stymulujące

– b) Czynniki ograniczające (hamujące) a) Wzrost popytu na dobra i usługi

więcej

PROBLEMY ZATRUDNIENIA W SKALI REGIONALNEJ I LOKALNEJ

W Polsce w całym okresie powojennym, od 1950 r. aż do !989 r., realizowano politykę zatrudnienia opartą z jednej strony na koncepcji pełnego zatrudnienia, zaś z drugiej dążono do racjonalizacji zatrudnienia. Osiągnięcie stanu pełnego zatrudnienia nastąpiło dość szybko, ale nie udało się osiągnąć jednak postępu w dziedzinie racjonalizacji zatrudnienia.

więcej

Sytuacja na rynku pracy Unii Europejskiej drugiej połowy lat 90

Oceniając powyższe dane należy stwierdzić, że obecne bezrobocie w krajach wysoko rozwiniętych przekształca się z bezrobocia koniunkturalnego, przejściowego w strukturalne i technologiczne.

więcej

Działalność urzędu pracy

Bezrobotni nadal zgłaszają swoje zapotrzebowanie na zatrudnienie się w ramach prac publicznych i w zupełności zdają sobie sprawę z przyczyn ograniczania ich rozmiarów, takich jak: brak środków finansowych oraz ograniczone potrzeby gospodarcze organizowania tychże prac.

więcej

Praktyka okresowej oceny

W różnych ośrodkach TP S.A. na terenie całego kraju prowadzone są szkolenia kadry kierowniczej w celu zapoznania jej z systemem ocen pracowników i zdobycia umiejętności potrzebnych w dalszej pracy. w osiągnięciu zawodowej satysfakcji (awans, podwyżka plac). Nie jest natomiast praktykowana ocena pracownika po zakończeniu szkolenia, a sądzę że byłoby to przydatne.

więcej

Zapisy bilansowe żywej siły istoty

Nie bierze się również pod uwagę innej szczególnej cechy produkcji rolniczej, a mianowicie jej przestrzennego charakteru. Właściciele gospodarstw rolnych zmuszeni są prowadzić pracę w kilku, a w dużych gospodarstwach nawet w kilkunastu punktach jednocześnie. Powoduje to duże straty czasu wynikłe z konieczności dochodzenia do miejsca pracy z dużych odległości albo przenoszenia się z miejsca na miejsce w czasie pracy.

więcej

Praca sezonowa w 1937 r. w Niemczech

Instytut Gospodarstwa Społecznego w Warszawie przeprowadził szczegółowe badania nad wspomnianą emigracją sezonową na Łotwę i do Niemiec [6]. Werbunek pracowników sezonowych organizowały polskie władze państwowe na podstawie porozumień z władzami niemieckimi i łotewskimi. Warto dodać, że szereg elementów organizacyjnych wyjazdów sezonowych do Niemiec utrzymało się do dzisiejszego dnia.

więcej

Jak kształci się personalnego

Posługując się przykładem z Wielkiej Brytanii, co zarazem odnosi się do wysoko rozwiniętego kraju, można prześledzić tę drogę i ujawniające się potrzeby gospodarki na specjalistów personalnych.W wielu uniwersytetach brytyjskich kształci się tych specjalistów w ramach studiów biznesu. Natomiast elementarną wiedzę o zarządzaniu personelem wykłada się studentom ekonomii i zarządzania. Wykłady te w formie jednego z przedmiotów studiów, najczęściej pod nazwą zarządzanie zasobami ludzkimi, docierają do szerokiego kręgu studentów. Nabywana wiedza uświadamia im rolę zasobów ludzkich w procesie zarządzania, tworząc tym samym warunki racjonalnego rozwiązywania problemów kooperowania ludzi realizujących cele organizacji. Natomiast studia specjalizujące w zakresie HRM zawierają w swoim planie i programie takie treści nauczania, które tworzą studentom warunki do nabywania umiejętności i doświadczeń ściśle związanych z pracą w zakresie funkcji personalnej firmy. Plan ten przejrzyście określa wymagania i korzyści tych absolwentów, którzy widzą swoją życiową karierę na ścieżce zawodowej dochodzenia do stanowiska menedżera personalnego z możliwością sięgnięcia również i do pozycji dyrektora naczelnego (top managera).

więcej