Zwalczanie długoterminowego bezrobocia

Na integrację zawodową bezrobotnych, którym trudno podjąć pracę, pracodawcy mogą otrzymywać dotację na koszty wynagrodzenia w okresie jednego roku. Powyższe dotacje zostały zawarte w specjalnym progra- mie Rządu Federalnego pt. ,,Aktywne wsparcie zatrudnienia dla przewlekle bezrobotnych”, który został rozszerzony na 1994 rok (wypłaty dotacji rozpoczęły się w 1994 r.). Kwota dotacji wzrasta w zależności od długości wcześniejszego okresu bezrobocia nowo pozyskanych pracowników. Wsparcie może być przyznawane na okres do pięciu lat w ramach specjalnego programu: „Środki na rzecz osób długotrwale bezrobotnych i innych osób bezrobotnych, którym szczególnie trudno znaleźć pracę”. Omawiane dotacje są przeznaczone na środki związane z polityką zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz na pomoc socjalną dla wyżej wymienionych osób. Realizacja wypłat zasiłków dokonywanych przez Federalny Urząd Pracy związana jest ze spełnieniem odpowiednich kryteriów:

więcej

> typowania pracowników do dodatkowego szkolenia:

> ustalania podstaw do awansów płacowych:

> uzasadnienia decyzji osobowych (zwolnienia, przesunięcia, awanse):

więcej

Telekomunikacja Polska S.A i ocena pracowników

W Podlaskich Zakładach Spożywczych ocena personelu została przeprowadzona po raz ostatni w 1984 r. Odbyła się ona pod kątem istniejącego wówczas systemu, na co wskazują kryteria tej oceny, z których głównym była „postawa ideowo-polityczna i „etyczno-moralna”. Ocena pracowników polegała na kodowaniu w pamięci prezesa postaw, zachowań oraz pracy wszystkich pracowników. Nie była to ocena obiektywna, gdyż zależała wyłącznie od subiektywnych odczuć kierownika. Nie jest on w stanie określić jak każdy z 88 pracowników wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków i jaki jest jego stopień przydatności na zajmowanym stanowisku. Ocenie powinny podlegać przede wszystkim wyniki pracy, gdyż to one służą realizacji celów zakładu. Firma dążyła do znalezienia nowych odbiorców i zwiększenia produkcji, dlatego też uwagę prezesa skupiał dział handlu. Ocena specjalistów do spraw handlu odbywała się bez oficjalnych formularzy. O ich kwalifikacjach i przydatności dla przedsiębiorstwa stanowi! poziom sprzedaży oraz ilość zawieranych umów z klientami. W dziale handlu następowała najwyższa rotacja. Nowi pracownicy mieli trudności z rozbudową kanałów dystrybucji i zwiększeniem przychodów ze sprzedaży.

więcej

Świadczenia socjalne

Spółdzielnia stawia wysokie wymagania swoim pracownikom, co znajduje odzwierciedlenie w środkach inwestowanych w szkolenia i kursy. Średnio w roku ubiegłym w szkolenie każdego pracownika zainwestowaliśmy 100 złotych. Od trzech lat systematycznie szkolimy pracowników z zakresu technik sprzedaży. Efekty takiego szkolenia są widoczne w codziennych kontaktach z klientem. Od dwóch lat uczestniczymy w ogólnopolskich „Dniach Kariery” organizowanych przez A1SEC. Udział w tzw. „targach pracy” przynosi podwójny efekt – studenci mają okazję zapoznać się z naszą firmą, a my możemy dokonać wyboru i rekrutacji kandydatów do pracy. Naszym atutem jest stabilizacja i pewność pracy na lokalnym rynku, a dążeniem stworzenie takich warunków nowo zatrudnionym, aby każdy utożsamia! się z naszą spółdzielnią, czul się jej współwłaścicielem i współodpowiedzialnym za jej losy.

więcej

Spadek bezrobocia na wsi

Na podkreślenie zasługuje istotne ograniczenie liczby bezrobotnych mieszkających na wsi. Ze sprawozdań Krajowego Urzędu Pracy wynika, że liczba bezrobotnych na wsi malała z miesiąca na miesiąc w skali od 3 tys. (w czerwcu) do ponad 51 tys. osób (w kwietniu). Jedynie w styczniu, listopadzie i grudniu nastąpił przyrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca w granicach 14-20 tys. osób. Dlatego porównując stan bezrobotnych na wsi w grudniu 1997 w stosunku do grudnia 1996 stwierdza się spadek zarejestrowanych bezrobotnych z poziomu 1037 tys. do 843 tys., a więc o 194 tys. osób, tj. o 19%.

więcej

Przedsiębiorstwo i regularna analiza zasobów

Systematyczne ocenianie umożliwia też dokonanie racjonalnych przemieszczeń, zgodnych z potrzebami firmy. Mogą to być zarówno przemieszczenia pionowe (awanse i degradacje) oraz poziome (przeniesienie na podobne stanowisko w innym dziale). Wyniki oceny stanowić też mogą podstawę do podjęcia decyzji o zmniejszeniu lub rozszerzeniu obowiązków pracownika. Ocena pomocna jest też w ustalaniu polityki płacowej przedsiębiorstwa. Dzięki niej można ściślej i racjonalniej powiązać system wynagrodzeń z wynikami pracy uzyskanymi przez danego pracownika. Stanowi ona pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących np. indywidualnych podwyżek stawek płac zasadniczych, przyznania premii, nagród lub kar, a także wyróżnień pozamaterialnych. Możemy dać odpowiedź na pytanie, czy system naszej selekcji odsiewa słabszych i umożliwia zatrudnianie najlepszych. Jeżeli odpowiedź byłaby negatywna, to należy podjąć pracę nad weryfikacją tego systemu. W końcu ocena okresowa jest niezwykle przydatna w tworzeniu systemu informacji kadrowej, który powinien spełniać funkcję banku danych przedsiębiorstwa, ułatwiając zarządzanie kadrami.

więcej

PROCESY MIGRACJI ZAROBKOWEJ W POLSCE CZ. II

Krajem najbardziej masowej osadniczej emigracji Polaków przed 1914 r. stały się Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W 1930 r. odnotowano tam 1,3 min Polaków urodzonych na ziemiach polskich. W tym miejscu należy dodać, że obecnie diasporę polską, znajdującą się niemal we wszystkich krajach świata, szacuje się na 12 min, w tym w USA na 5,6 min. Dane amerykańskie informowały, że w 1993 r. ok. 100 tys. Polaków przebywało tam nielegalnie: w latach 1991-1993 ponad 50 tys. uzyskało prawa do pobytu w USA w ramach tzw. loterii wizowej: od 1996 r. Polaków pozbawiono prawa do udziału w tej loterii [13].

więcej

Praca i płaca są kategoriami socjoekonomicznymi

Problem towarowości pracy ludzkiej wiąże się z uznaniem pracy i wynagrodzenia jako kategorii ekonomicznej czy jako kategorii ekonomiczno-społecznej. Wydaje się, że na pogląd o towarowości pracy i cenowym charakterze wynagrodzenia miało wpływ sformułowanie tej doktryny przez poważnych uczonych {vide Samuelson) przed wieloma laty i przekazywanie jej kolejnym pokoleniem studentów uczelni ekonomicznych.

więcej

Podstawowe kierunki rozwiązań i alternatywy

W toku zasygnalizowanego we wstępie referatu badania pracodawcy jednoznacznie potwierdzili powyższą ocenę. Pytani na przykład o czynniki, które mogłyby ich skłonić do wzrostu zatrudnienia, na pierwszym miejscu wymienili „zmniejszenie obciążeń związanych z wynagrodzeniami”. Tak więc przed polską gospodarką staje ważny i trudny do rozwiązania dylemat. Jak podnosić poziom płac bez zwiększania w zbliżonej skali całkowitych kosztów pracy? Dla podstawowych kierunków rozwiązań trudno znaleźć równoważne alternatywy. Muszą być nimi:

więcej

Podjęcie złożonego procesu transformacji systemowe

Prawdopodobnie mieszkańcy Europy Zachodniej powinni pogodzić się z faktem, iż w przyszłości coraz więcej czasu i pieniędzy trzeba będzie poświęcić na stałe uzupełnianie wiedzy. Środkiem mobilizującym powinno być utrzymanie znacznej różnicy między płacą minimalną a zasiłkiem dla bezrobotnych.

więcej

Plan studiów na specjalności „Zarządzanie zasobami ludzkimi”

W ostatnich latach dają się zauważyć korzystne zmiany w zakresie wspomnianych sygnałów z rynku pracy. Zmiany te coraz częściej wskazują na ujawnianie się popytu na specjalistów personalnych. Przy relatywnym nasycaniu się tego rynku tak poszukiwanymi absolwentami specjalności, jak rachunkowość czy marketing, w środowisku studentów uczelni ekonomicznych pojawiło się zainteresowanie studiami specjalizującymi w zakresie zarządzania personelem1.

więcej

Partnerzy powinni być wzajemnie dla siebie przyjaciółmi

„Małżeństwo doskonale” może być określone jako podręcznik „technologii” intymnego współżycia. Oznacza to o wiele więcej, niż podręcznik techniki spólkowania: autor w równej mierze, kładzie akcent na wiedzę, umiejętność i kulturę współżycia dwojga ludzi pici odmiennej, daje obszerny zasób intormacji o fizjologii pici i sposobach realizowania więzi seksualnej. Wiele stron książki dotyczy atmosfery psychicznej, jaka powinna tbwarzyszyć kontaktom fizycznym.

więcej

MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI CZASU PRACY W ROLNICTWIE

Wśród zasad warunkujących prawidłowe wykorzystanie metod optymalizacyjnych do opracowywania planów w rolnictwie wymienia się między innymi oparcie planu na właściwie wybranych parametrach, ponieważ plan oparty na niepewnych parametrach jest planem nierealnym, nie zasługującym na zaufanie, W praktyce jednak rachunkowość rolna zarówno gospodarstw państwowych, jak i prywatnych nie była dostosowana do potrzeb programowania optymalizacyjnego. Powodowało to w dużej mierze konieczność posługiwania się różnego rodzaju szacunkami lub normatywami, które niejednokrotnie były opracowywane dla zupełnie innych celów i zupełnie innych warunków. W konsekwencji dawało to wyniki, które kłóciły się z istniejącą rzeczywistością w konkretnym gospodarstwie. Szczególnie dotyczy to organizacji czasu pracy w gospodarstwie.

więcej

MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI CZASU PRACY W ROLNICTWIE CZ. II

Dlatego też w opracowywanych dotąd optymalnych planach produkcji praca występuje jako jedno z równorzędnych ograniczeń, tzn. posiadających taką samą rangę jak pozostałe czynniki (słoma, obornik, pasze, stanowiska inwentarskie itd.), wyrażając wyłącznie funkcję wykonawczą. Zabezpiecza się więc tylko techniczne wykonanie poszczególnych prac i to w sposób zagregowany na jednostkę danej działalności, np. ile potrzeba roboczogodzin na cały proces technologiczny uprawy 1 ha żyta od siewu do zbioru ziarna.

więcej

Notariusz rzeszów zawsze dla klientów

Notariusz rzeszów działa zawsze dla klientów. Jego praca musi być solidna oraz wysokiej jakości. Klienci pracę dobrego notariusza zawsze doceniają. Jest to jak najbardziej solidna sprawa. Niejeden klient nie chce pogrążać się w problemach, dlatego udaje się do notariusza i prosi go o poradę. Notariusz sporządza akty notarialne, oświadczenia i poświadczenia. Pomaga odrzucić niechciany spadek i spisuje akt notarialny, gdy kupujemy lub sprzedajemy dom czy mieszkanie.

więcej