Kanton internetowy najlepszego rodzaju

Kantor internetowy jest nowoczesną formą sprzedaży walut, zwłaszcza internetowy kantor. Oferuje w sprzedaży euro, dolary, kuny chorwackie, franki szwajcarskie, lity tureckie i wiele innych walut. Klienci cieszą się wysoką jakością takiego kantoru i chętnie kupują w nim wszelkie waluty, za które można kupić to, co chcemy. Dzięki kantorowi zyskujemy dobre ceny, bo kantor oferuje od czasu do czasu promocje cenowe. Warto o tym pamiętać oraz chętnie sprzedawać i kupować waluty w internecie. Nie trzeba bynajmniej korzystać z innego rodzaju kantorów, bo są one o wiele mniej elastyczne cenowo. Na pewno warto taką pożyczkę posiadać, bo ona daje finansowy luz i pozwala niejednej osobie zarabiać odpowiednie pieniądze. Odpowiednie, czyli nie za wysokie, nie za niskie, w sam raz...

więcej

Migracje zarobkowe Polaków oraz zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Najbardziej masową formą zatrudnienia w Niemczech są prace sezonowe. Liczba umów do pracy sezonowej wzrosła z 68,5 tys. w 1991 r. do 131 tys. w 1992 r. i 149 tys. w 1993, w 1994 r. obniżyła się do 133 tys., ponownie wzrosła w 1995 do 165 tys., a w 1996 i 1997 r. kształtowała się na poziomie 200 tys.

więcej

Liczba likwidowanych miejsc pracy w latach 1990-1997

Liczba likwidowanych miejsc pracy w latach 1990-1997 przewyższała znacznie liczbę tworzonych miejsc, co obrazuje współczynnik marginalnej reprodukcji zatrudnienia, wynoszący średnio dla całego badanego okresu 0,60 (tabela 5). W latach 1990-1993 przeważała liczba likwidowanych miejsc pracy, a od roku 1994 zaznacza się przewaga tworzonych miejsc pracy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zmniejszającej się liczbie bezrobotnych.

więcej

Kultura restrukturyzacji zatrudnienia

Kultura wywiera silny wpływ na zadania i tempo restrukturyzacji dokonującej się w przedsiębiorstwach. Symptomy nowej kultury zarządzania zaczynają dopiero się zarysowywać, często wymuszane społecznymi protestami. Kulturę firmy tworzą pracownicy, ich osobowość i inteligencja, takt w stosunkach międzyludzkich. Technika, szczególnie w zarządzaniu, osłabia te kontakty, ponieważ pracuje się z komputerem, a nie w zespole ludzkim. Pogarsza się efektywność zintegrowanych działań i problematyczna staje się przydatność predyspozycji otwartych osobowości pracowników.

więcej

Jak kształci się personalnego – dalszy opis

W plan studiów włączono dwusemestralną (48-tygodniową) praktykę zawodową. Studenci podejmują pracę zawodową z wszystkimi wiążącymi się z nią obowiązkami i prawami. Ci studenci, którzy zamierzają w przyszłości uzyskać certyfikat swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi od IPD muszą w ramach praktyki za- wodowej pracować co najmniej 6 tygodni w departamencie personalnym. Uzyskanie dyplomu ukończenia specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi warunkowane jest zaliczeniem określonych przedmiotów, praktyką zawodową oraz przedłożeniem pisemnego opracowania – pracy dyplomowej. Ma ona również dokumentować uczestnictwo autora w działalności organizacji oraz umiejętności dostrzegania kwestii personalnych tam występujących. Pozytywnie ocenione opracowanie jest jednym z warunków wejścia na ścieżkę dokształcania w ramach IPD i uzyskania w przyszłości dyplomu specjalisty zarządzania zasobami ludzkimi. Wprawdzie problematyka i tytuł pracy dyplomowej pozostają w sferze swobodnego wyboru przez studenta, to jednak tutor ma zarówno prawo sugestii, jak i akceptacji zamierzeń badawczych studenta.

więcej

J. Okołowicz i jego badania

Warto dodać, że wspomniane badania objęły nie tylko wyjazdy zarobkowe Polaków za granicę, ale i przyjazdy zarobkowe cudzoziemców do Polski. W raporcie ze wspomnianych badań przytoczono pogląd wybitnego polskiego specjalisty problemów migracyjnych Józefa Okołowicza sprzed 75 lat. Dawał on bowiem trzy wskazania dotyczące polityki migracyjnej:

więcej

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych cz. II

Zazwyczaj uważa się, że większe nierówności placowe są alternatywą bezrobocia. Tymczasem w Polsce – jak podkreślano – spore są zarówno nierówności płacowe, jak też wysokie jest bezrobocie. Oznacza to, że Polska musi jednocześnie stawić czoła trzem wielkim wyzwaniom:

więcej

Informacje o zintegrowanej podaży pracy

Przedstawiamy nasze poglądy na analizę podaży pracy w sposób niekonwencjonalny ze świadomością, że są one dyskusyjne. Zmienione podejście do gospodarki globalnymi zasobami pracy wymagałoby „rewolucyjnych” zmian w gospodarce środkami na świadczenia społeczne i w funkcjonowaniu służb społecznych.

więcej

Informacja o stanie i strukturze kształcenia w województwie

Uczniowie szkól ponadpodstawowych (bez wyższych uczelni) w roku szkolnym 1996/97 (stan, struktura i dynamika). Według stanu z początku roku szkolnego 1995/96:

więcej

Elementy nowego systemu

Aby zmniejszyć bezrobocie młodzieży, trzeba zbliżyć edukację zawodową do potrzeb gospodarki i rynku pracy: niezbędne jest wdrożenie nowego systemu koordynacji. Proponowany przeze mnie system ilustruje rysunek 3.

więcej

Decyzje organizatorskie i personalne cz. II

Decyzje personalne powinny powstawać we współpracy z kadrą organizatorską. Służby personalne wymagają zmian strukturalnych, zmierzających do wewnętrznej i zewnętrznej integracji funkcji. Aktualny jest postulat współdziałania tych służb z kierownikami i bezpośrednich kontaktów zewnętrznych potrzebnych do realizacji zasad podmiotowej polityki pracy.

więcej

Charakterystyka badanej populacji

Badana populacja to zarejestrowani bezrobotni. Ze względu jednak na nieudzielenie odpowiedzi w kwestii prawnej formy bezrobocia, większości ankietowanych nie można jednoznacznie określić czy są to zasilkobiorcy. Pewne przypuszczenia, że są to zasiłko- biorcy, nasuwają podawane powody niepracujących, ale nie zarejestrowanych bezrobotnych z powodu wygaśnięcia prawa do zasiłku.

więcej

Brak siły roboczej

Dlatego też wszystkie dotychczasowe próby optymalnego doboru maszyn i ciągników dotyczyły sytuacji, iż najpierw ustalono strukturę produkcji, z góry przewidzianym stosunkiem żywej siły roboczej do pociągowej, a dopiero później formułowano zadanie skoncentrowane na uzyskanie odpowiedzi, jaki powinien być zestaw ciągników, maszyn i środków transportowych, ażeby koszty eksploatacji były jak najniższe i aby jednocześnie było zapewnione wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją zaplanowanej produkcji zgodnie z wymogami agrotechniki i zootechniki oraz z zachowaniem terminowości transportu produktów [8],

więcej

Bezrobocie jako chroniczna choroba społeczna

Na obszarze dzisiejszej Unii od 1980 roku utraciło dochody około 5 min ludzi w rolnictwie i 8 min w przemyśle. Dla zapewnienia im, a także obywatelom UE po raz pierwszy wchodzącym na rynek pracy, dostatecznego zarobku, nie wystarczyło 18 min nowych miejsc pracy stworzonych w sektorze usług. W „Starym Świecie” co drugi bezrobotny ponad rok bezskutecznie poszukuje zatrudnienia. Dla porównania, taki los społecznego wyizolowania spotyka jedynie co ósmego bezrobotnego w Stanach Zjednoczonych [IJ.

więcej

Ocenianie pracownika

Ocenianie kolegialne pozwala-wykluczyć subiektywność jednej osoby oceniającej [6,7,9], Przy składzie wieloosobowym możliwe jest zatarcie ocen zbyt krańcowych, emocjonalnych, wynikających z jednostronności kontaktów między pracownikami a przełożonymi. W skład komisji powinni wchodzić przełożeni, przedstawiciele samo- rządu pracowniczego i związków zawodowych. Przewodniczącym komisji jest przeważnie bezpośredni przełożony ocenianej grupy. Funkcję tę może także przejąć przełożony wyższego szczebla. Przewodniczący powinien znać specyfikę pracy danej jednostki, dobrze znać ocenianych oraz czynniki determinujące efekty pracy.

więcej