Podział pracy w przedsiębiorstwach

Zmiany na obszarze kompetencyjnym wynikają ze struktur rynkowych. Te współzależności – ich uwzględnienie w działaniach restrukturyzacyjnych – podnoszą trafność decyzji menedżerskich. Dotychczasowe administrowanie personelem zmienia treści, koncentrując się w nowocześnie zarządzanych firmach na rozwoju kompetencji kadr. Kompetencje, to: wiedza, umiejętności jej przełożenia na pracę, doświadczenie, predyspozycje do współdziałania i wartości kulturowe prezentowane przez pracownika.

Ukształtowany w przeszłości podział pracy w przedsiębiorstwach charakteryzuje szczeblowość, hierarchiczność, nadmierna liczba komórek funkcjonalnych, usztywnienie procedur, drobiazgowy podział pracy, wąskie specjalizacje, niewielka samodzielność, rozmycie się odpowiedzialności za wyniki pracy, autokratyczne kierowanie, nieprawidłowe zasilanie informacyjne.

Techniczne kwalifikacje kadry kierowniczej sprzyjają ilościowemu podejściu do zmian w zatrudnieniu. Jest ono przeważnie postrzegane jako pochodna zmian w technologii procesów oraz informatycznego ich wspomagania. Kompetencje menedżerów są przystosowane do hierarchicznej struktury i panowania ze szczebla drabiny organizacyjnej.

Przykłady zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw, mających wysoką pozycję na rynkach polskich i zagranicznych, świadcząo celowości i możliwościach zarządzania pracowniczym obszarem organizacji. W nowocześnie zarządzanych firmach kierownictwo stanowi fundament, na którym buduje się prostą strukturę organizacyjną i określa obszary wspierające rynkowe procesy operacyjne, uznane za decydujące dla wizerunku u klientów i pracowników. Zarządzanie zostało przekształcone z technicznego w koncepcyjne, odrzucające usztywnione kanony i biurokratyczne procedury zindywidualizowanego podziału pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>