Category Praca

Negocjacje Polski z UE

Jest rzeczą ważną, aby nasze negocjacje z UE dotyczyły nie tylko przepływu siły roboczej, ale także przepływu pracy, a więc zakładały pewną symetrię między liberalizacją obrotów towarowych i rynków pracy. Choć trudno przewidzieć szanse tych negocjacji, należy akcentować fakt, że integracja przynosić powinna obopólne korzyści. Dotychczas, jak to wynika z naszej analizy, przynosi ona korzyści głównie krajom UE, sprowadza się bowiem do opanowania naszego rynku, przyczyniając się w wielu branżach do ograniczenia produkcji krajowej i destrukcji miejsc pracy w Polsce.

więcej

Deficyt i dostępność mieszkań a migracje

W Polsce niedobór mieszkań w stosunku do liczby odrębnych gospodarstw domowych wynosi około 1,5 min mieszkań. Niemożliwe jest szybkie zlikwidowanie tego deficytu (w 1997 roku wybudowano 68 tys. mieszkań).

więcej

Zarząd Forte Serwisu postanowił zwrócić szczególną uwagę na:

– niepowtarzalność usługi – poprzez oddanie ekipy montażowej do dyspozycji klienta (salonu sprzedaży), by mógł on rozporządzać nią tak, jakby to byli jego pracownicy (występuje tu szereg niuansów związanych ze statusem grup montażowych pracujących na własnym rozrachunku):

więcej

Zmiany w strukturach zatrudnienia

Zmiany w strukturze zatrudnienia według pici. Zmiany w strukturach zatrudnienia według płci były różnokierunkowe. Jak wynika z tabeli 3 w analizowanych przedsiębiorstwach na zwolnienia były narażone w niemal równym stopniu zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Liczba zatrudnionych mężczyzn w 1995 r. była niższa o 35% w stosunku do stanu z 1989 r., zaś kobiet o 29%.

więcej

Zwalczanie długoterminowego bezrobocia

Na integrację zawodową bezrobotnych, którym trudno podjąć pracę, pracodawcy mogą otrzymywać dotację na koszty wynagrodzenia w okresie jednego roku. Powyższe dotacje zostały zawarte w specjalnym progra- mie Rządu Federalnego pt. ,,Aktywne wsparcie zatrudnienia dla przewlekle bezrobotnych”, który został rozszerzony na 1994 rok (wypłaty dotacji rozpoczęły się w 1994 r.). Kwota dotacji wzrasta w zależności od długości wcześniejszego okresu bezrobocia nowo pozyskanych pracowników. Wsparcie może być przyznawane na okres do pięciu lat w ramach specjalnego programu: „Środki na rzecz osób długotrwale bezrobotnych i innych osób bezrobotnych, którym szczególnie trudno znaleźć pracę”. Omawiane dotacje są przeznaczone na środki związane z polityką zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz na pomoc socjalną dla wyżej wymienionych osób. Realizacja wypłat zasiłków dokonywanych przez Federalny Urząd Pracy związana jest ze spełnieniem odpowiednich kryteriów:

więcej

Świadczenia socjalne

Spółdzielnia stawia wysokie wymagania swoim pracownikom, co znajduje odzwierciedlenie w środkach inwestowanych w szkolenia i kursy. Średnio w roku ubiegłym w szkolenie każdego pracownika zainwestowaliśmy 100 złotych. Od trzech lat systematycznie szkolimy pracowników z zakresu technik sprzedaży. Efekty takiego szkolenia są widoczne w codziennych kontaktach z klientem. Od dwóch lat uczestniczymy w ogólnopolskich „Dniach Kariery” organizowanych przez A1SEC. Udział w tzw. „targach pracy” przynosi podwójny efekt – studenci mają okazję zapoznać się z naszą firmą, a my możemy dokonać wyboru i rekrutacji kandydatów do pracy. Naszym atutem jest stabilizacja i pewność pracy na lokalnym rynku, a dążeniem stworzenie takich warunków nowo zatrudnionym, aby każdy utożsamia! się z naszą spółdzielnią, czul się jej współwłaścicielem i współodpowiedzialnym za jej losy.

więcej

Przedsiębiorstwo i regularna analiza zasobów

Systematyczne ocenianie umożliwia też dokonanie racjonalnych przemieszczeń, zgodnych z potrzebami firmy. Mogą to być zarówno przemieszczenia pionowe (awanse i degradacje) oraz poziome (przeniesienie na podobne stanowisko w innym dziale). Wyniki oceny stanowić też mogą podstawę do podjęcia decyzji o zmniejszeniu lub rozszerzeniu obowiązków pracownika. Ocena pomocna jest też w ustalaniu polityki płacowej przedsiębiorstwa. Dzięki niej można ściślej i racjonalniej powiązać system wynagrodzeń z wynikami pracy uzyskanymi przez danego pracownika. Stanowi ona pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących np. indywidualnych podwyżek stawek płac zasadniczych, przyznania premii, nagród lub kar, a także wyróżnień pozamaterialnych. Możemy dać odpowiedź na pytanie, czy system naszej selekcji odsiewa słabszych i umożliwia zatrudnianie najlepszych. Jeżeli odpowiedź byłaby negatywna, to należy podjąć pracę nad weryfikacją tego systemu. W końcu ocena okresowa jest niezwykle przydatna w tworzeniu systemu informacji kadrowej, który powinien spełniać funkcję banku danych przedsiębiorstwa, ułatwiając zarządzanie kadrami.

więcej

Praca i płaca są kategoriami socjoekonomicznymi

Problem towarowości pracy ludzkiej wiąże się z uznaniem pracy i wynagrodzenia jako kategorii ekonomicznej czy jako kategorii ekonomiczno-społecznej. Wydaje się, że na pogląd o towarowości pracy i cenowym charakterze wynagrodzenia miało wpływ sformułowanie tej doktryny przez poważnych uczonych {vide Samuelson) przed wieloma laty i przekazywanie jej kolejnym pokoleniem studentów uczelni ekonomicznych.

więcej

Podjęcie złożonego procesu transformacji systemowe

Prawdopodobnie mieszkańcy Europy Zachodniej powinni pogodzić się z faktem, iż w przyszłości coraz więcej czasu i pieniędzy trzeba będzie poświęcić na stałe uzupełnianie wiedzy. Środkiem mobilizującym powinno być utrzymanie znacznej różnicy między płacą minimalną a zasiłkiem dla bezrobotnych.

więcej

MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI CZASU PRACY W ROLNICTWIE

Wśród zasad warunkujących prawidłowe wykorzystanie metod optymalizacyjnych do opracowywania planów w rolnictwie wymienia się między innymi oparcie planu na właściwie wybranych parametrach, ponieważ plan oparty na niepewnych parametrach jest planem nierealnym, nie zasługującym na zaufanie, W praktyce jednak rachunkowość rolna zarówno gospodarstw państwowych, jak i prywatnych nie była dostosowana do potrzeb programowania optymalizacyjnego. Powodowało to w dużej mierze konieczność posługiwania się różnego rodzaju szacunkami lub normatywami, które niejednokrotnie były opracowywane dla zupełnie innych celów i zupełnie innych warunków. W konsekwencji dawało to wyniki, które kłóciły się z istniejącą rzeczywistością w konkretnym gospodarstwie. Szczególnie dotyczy to organizacji czasu pracy w gospodarstwie.

więcej

MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI CZASU PRACY W ROLNICTWIE CZ. II

Dlatego też w opracowywanych dotąd optymalnych planach produkcji praca występuje jako jedno z równorzędnych ograniczeń, tzn. posiadających taką samą rangę jak pozostałe czynniki (słoma, obornik, pasze, stanowiska inwentarskie itd.), wyrażając wyłącznie funkcję wykonawczą. Zabezpiecza się więc tylko techniczne wykonanie poszczególnych prac i to w sposób zagregowany na jednostkę danej działalności, np. ile potrzeba roboczogodzin na cały proces technologiczny uprawy 1 ha żyta od siewu do zbioru ziarna.

więcej

Migracje zarobkowe Polaków oraz zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Najbardziej masową formą zatrudnienia w Niemczech są prace sezonowe. Liczba umów do pracy sezonowej wzrosła z 68,5 tys. w 1991 r. do 131 tys. w 1992 r. i 149 tys. w 1993, w 1994 r. obniżyła się do 133 tys., ponownie wzrosła w 1995 do 165 tys., a w 1996 i 1997 r. kształtowała się na poziomie 200 tys.

więcej

Liczba likwidowanych miejsc pracy w latach 1990-1997

Liczba likwidowanych miejsc pracy w latach 1990-1997 przewyższała znacznie liczbę tworzonych miejsc, co obrazuje współczynnik marginalnej reprodukcji zatrudnienia, wynoszący średnio dla całego badanego okresu 0,60 (tabela 5). W latach 1990-1993 przeważała liczba likwidowanych miejsc pracy, a od roku 1994 zaznacza się przewaga tworzonych miejsc pracy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zmniejszającej się liczbie bezrobotnych.

więcej

Kultura restrukturyzacji zatrudnienia

Kultura wywiera silny wpływ na zadania i tempo restrukturyzacji dokonującej się w przedsiębiorstwach. Symptomy nowej kultury zarządzania zaczynają dopiero się zarysowywać, często wymuszane społecznymi protestami. Kulturę firmy tworzą pracownicy, ich osobowość i inteligencja, takt w stosunkach międzyludzkich. Technika, szczególnie w zarządzaniu, osłabia te kontakty, ponieważ pracuje się z komputerem, a nie w zespole ludzkim. Pogarsza się efektywność zintegrowanych działań i problematyczna staje się przydatność predyspozycji otwartych osobowości pracowników.

więcej

Jak kształci się personalnego – dalszy opis

W plan studiów włączono dwusemestralną (48-tygodniową) praktykę zawodową. Studenci podejmują pracę zawodową z wszystkimi wiążącymi się z nią obowiązkami i prawami. Ci studenci, którzy zamierzają w przyszłości uzyskać certyfikat swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi od IPD muszą w ramach praktyki za- wodowej pracować co najmniej 6 tygodni w departamencie personalnym. Uzyskanie dyplomu ukończenia specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi warunkowane jest zaliczeniem określonych przedmiotów, praktyką zawodową oraz przedłożeniem pisemnego opracowania – pracy dyplomowej. Ma ona również dokumentować uczestnictwo autora w działalności organizacji oraz umiejętności dostrzegania kwestii personalnych tam występujących. Pozytywnie ocenione opracowanie jest jednym z warunków wejścia na ścieżkę dokształcania w ramach IPD i uzyskania w przyszłości dyplomu specjalisty zarządzania zasobami ludzkimi. Wprawdzie problematyka i tytuł pracy dyplomowej pozostają w sferze swobodnego wyboru przez studenta, to jednak tutor ma zarówno prawo sugestii, jak i akceptacji zamierzeń badawczych studenta.

więcej