Category Praca

J. Okołowicz i jego badania

Warto dodać, że wspomniane badania objęły nie tylko wyjazdy zarobkowe Polaków za granicę, ale i przyjazdy zarobkowe cudzoziemców do Polski. W raporcie ze wspomnianych badań przytoczono pogląd wybitnego polskiego specjalisty problemów migracyjnych Józefa Okołowicza sprzed 75 lat. Dawał on bowiem trzy wskazania dotyczące polityki migracyjnej:

więcej

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych cz. II

Zazwyczaj uważa się, że większe nierówności placowe są alternatywą bezrobocia. Tymczasem w Polsce – jak podkreślano – spore są zarówno nierówności płacowe, jak też wysokie jest bezrobocie. Oznacza to, że Polska musi jednocześnie stawić czoła trzem wielkim wyzwaniom:

więcej

Informacje o zintegrowanej podaży pracy

Przedstawiamy nasze poglądy na analizę podaży pracy w sposób niekonwencjonalny ze świadomością, że są one dyskusyjne. Zmienione podejście do gospodarki globalnymi zasobami pracy wymagałoby „rewolucyjnych” zmian w gospodarce środkami na świadczenia społeczne i w funkcjonowaniu służb społecznych.

więcej

Decyzje organizatorskie i personalne cz. II

Decyzje personalne powinny powstawać we współpracy z kadrą organizatorską. Służby personalne wymagają zmian strukturalnych, zmierzających do wewnętrznej i zewnętrznej integracji funkcji. Aktualny jest postulat współdziałania tych służb z kierownikami i bezpośrednich kontaktów zewnętrznych potrzebnych do realizacji zasad podmiotowej polityki pracy.

więcej

Charakterystyka badanej populacji

Badana populacja to zarejestrowani bezrobotni. Ze względu jednak na nieudzielenie odpowiedzi w kwestii prawnej formy bezrobocia, większości ankietowanych nie można jednoznacznie określić czy są to zasilkobiorcy. Pewne przypuszczenia, że są to zasiłko- biorcy, nasuwają podawane powody niepracujących, ale nie zarejestrowanych bezrobotnych z powodu wygaśnięcia prawa do zasiłku.

więcej

Brak siły roboczej

Dlatego też wszystkie dotychczasowe próby optymalnego doboru maszyn i ciągników dotyczyły sytuacji, iż najpierw ustalono strukturę produkcji, z góry przewidzianym stosunkiem żywej siły roboczej do pociągowej, a dopiero później formułowano zadanie skoncentrowane na uzyskanie odpowiedzi, jaki powinien być zestaw ciągników, maszyn i środków transportowych, ażeby koszty eksploatacji były jak najniższe i aby jednocześnie było zapewnione wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją zaplanowanej produkcji zgodnie z wymogami agrotechniki i zootechniki oraz z zachowaniem terminowości transportu produktów [8],

więcej

Ocena powinna wspierać zarządzanie zasobami ludzkimi

Jeżeli oceny mają być efektywne i przynosić korzyści przewyższające nakłady, muszą być przede wszystkim profesjonalnie zaprojektowane, przetestowane i prawidłowo wdrożone. System ocen powinien być dostosowany do stawianych celów, wielkości firmy, rodzaju działalności, metody zarządzania i stylu kierowania, poziomu wymagań i wieku pracowników. Należy brać pod uwagę kompetencje i autorytet oceniających.

więcej

ZMIANY NA RYNKU PRACY W 1997 ROKU I ICH KONSEKWENCJE

Sytuacja na rynku pracy zależna jest w dużym stopniu od tego, jak zmieniła się sytuacja gospodarcza kraju. Dlatego przed omówieniem zmian na rynku pracy niezbędne jest przypomnienie, iż w minionym roku nastąpiło w Polsce kolejne przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego.

więcej

Wielkość zapotrzebowania na pracę

Jak widać problem ekonomicznej optymalizacji substytucji pracy kapitałem staje się coraz bardziej złożony. Ostatnio w literaturze przedmiotu pojawiła się jeszcze inna propozycja wyceny pracy żywej w rolnictwie prywatnym. Chodzi tu o wykorzystanie w rachunku ewentualnych korzyści związanych z możliwością podjęcia pracy poza gospodarstwem. Może być ona traktowana z punktu widzenia ogólnej organizacji gospodarstwa jako prowadzenie oddzielnej gałęzi. Niestety, są to jeszcze sporadyczne przypadki na wsi polskiej. Postuluje się również, aby spróbować ująć w rachunku ekonomicznym wpływ okresu przeznaczonego na odpoczynek, odprężenie, rozrywki, a więc inaczej mówiąc ilość wolnego czasu pozostającego do dyspozycji rolnika i jego rodziny na poprawę wydajności pracy. Propozycji konkretnych rozwiązań w tym zakresie jednak nie ma.

więcej

Ustawa o zakładowym prawie pracy

Ustawa zbiorowa dotycząca negocjacji zapewnia, że uprawnienia do zbiorowo uzgodnionych warunków zatrudnienia, np. uzgodnionych zbiorowo stawek wynagrodzenia, istnieją wyłącznie wówczas, jeśli zostaną spełnione poniższe kryteria:

więcej

Oferty pracy – dalszy opis

Mimo takiego wykorzystania zgłoszonych ofert pracy oraz zmniejszania się liczby bezrobotnych, wskaźnik obrazujący ilu bezrobotnych przypada na jedną ofertę pracy wyniósł w grudniu 1997 r. aż 153, a dla poszczególnych miesięcy mieścił się w granicach 59-13 bezrobotnych na jedną ofertę pracy. Oznacza to, że szansa na znalezienie pracy przez bezrobotnego jest bardzo mała i niewiele poprawiła się, skoro w końcu 1995 r. wskaźnik ten wynosił 128, a w 1996- 171.

więcej

Zatrudnienie w badanych zakładach pracy na koniec 1995 roku

Badaniem objęto przedsiębiorstwa przemysłowe. Przemysł bowiem dostarcza w każdym z badanych województw ponad 20% PKB (1995). Wydajność pracy w przemyśle jest wyższa niż w innych działach gospodarki narodowej. Poza tym przyjmujemy, iż przemysł w warunkach województw północno-wschodniej Polski powinien być zdolny do przejmowania – obok sektora usługowego – przynajmniej części dużych nadwyżek siły roboczej z rolnictwa i przyczyniać się do rozwiązania problemu bezrobocia agrarnego, wynikłego przede wszystkim z napływu na wieś osób, które wcześniej przede wszystkim były zatrudnione w przemyśle. Gospodarstwa rolne w województwach północno-wschodniej Polski od początku okresu transformacji spełniają funkcję „przechowalni” dla zasobów pracy [3].

więcej

Przewidywania przedsiębiorstw w zakresie zmian w stanie zatrudnienia

W kolejnych latach 1992-1993 zmniejszyła się dynamika spadku stanu zatrudnienia. W większości zakładów powstrzymywano się z większymi redukcjami zatrudnionych, przyjmując strategię „przeczekania”, licząc na poprawę koniunktury w niedalekiej przyszłości.

więcej

Bezrobocie w wymiarze globalnym

Jedną z podstawowych przyczyn tak znaczącej destabilizacji na rynkach pracy EWG była recesja gospodarcza zapoczątkowana między innymi szokiem paliwowo-cenowym z lat 1973 i 1979. Szczególnie pierwszy szok naftowy dotkliwiej odbił na krajach europejskich, niż na północnoamerykańskich i przyniósł długotrwałe pasmo rosnącego bezrobocia. Po drugim szoku naftowym i po recesji gospodarczej lat 1980-1982, kiedy to wystąpiła stagflacja, czyli połączenie stagnacji gospodarczej i utrzymującego się wysokiego bezrobocia z rozkręcającą się spiralą inflacji, we wszystkich krajach – z wyjątkiem Japonii, Szwecji i Szwajcarii – stopa bezrobocia w latach 80. była wysoka i ciągle rosła [4], Pomiędzy rokiem 1976 a 1986 liczba bezrobotnych w Europie Zachodniej wzrosła z 9,1 min do 20 min. Nawet wspomniana Szwajcaria cechuje się bardzo wysoką dynamiką wzrostu bezrobocia pomimo niezłych wskaźników gospodarczych, jakie notowała. Otóż w 1991 roku bezrobocie w Szwajcarii wynosiło 0,8%, by pod koniec 1992 wzrosnąć do 3,0% [12].

więcej

Decyzje organizatorskie i personalne

Zarysowany trend zmian w zasobach ludzkich, interaktywnych z rynkami pracy, implikuje inną niż dotychczas jakość związków przedsiębiorstw z ich otoczeniem. Poprzez skomputeryzowanie ewidencji osobowej i rachunku kosztów pracy należałoby udrożnić przepływ informacji dla potrzeb kształcenia w potrzebnych zawodach. Niesprawny system informacyjny i uboga statystyka utrudniają współdziałanie terenowych służb zatrudnienia z pracodawcami. Biorąc pod uwagę przyczyny niezrównoważenia relacji na rynkach pracy, należałoby postulować uwzględnienie informacji z przedsiębiorstw w organizacji szkolenia zawodowego i w proponowanych formach zatrudniania pracowników. Korzystne zjawiska dla rynku pracy to stopniowe usprawnianie funkcjonowania służb zatrudnienia, rozwój pozarządowych instytucji pośrednictwa pracy, tendencja (powolna) dostosowywania edukacji do potrzeb rynku pracy.

więcej