Category Praca

Dylematy rynku pracy w Polsce

Prezentowane dane korespondują z bardzo dokładnymi obliczeniami A. Karpińskiego, który stwierdza, że: „Przy obecnym poziomie zatrudnienia dla osiągnięcia struktury zatrudnienia Unii z 1993 r. poziom aktualnego zatrudnienia w Polsce musiałby być mniejszy:

więcej

Nadwyżka UE w handlu z Polską

Kraje UE, mając przewagę w sferze konkurencyjności, w pełni wykorzystały tę liberalizację zwiększając eksport i nadwyżkę w obrotach towarowych. Nadwyżka UE w handlu z Polską zwiększyła się z 1,6 mld USD w 1994 r. do ponad 9 mld USD w 1997 r., czyli prawie sześciokrotnie. Nadwyżka ta oznacza import bezrobocia z UE do Polski. Inaczej mówiąc, proces przepływu pracy był korzystny dla UE i przyniósł pośrednio utratę popytu polskich przedsiębiorstw, stanowiącego – wg mojego szacunku – równowartość 500-600 tys. miejsc pracy (uwzględniając produktywność w Polsce i efekty mnożnikowe).

więcej

Czy personalny jest potrzebny w polskiej gospodarce – dalszy opis

W wyjaśnianiu przyczyn braku personalnych nie można pominąć deprecjacji tego zawodu jako konsekwencji wikłania go ze służbami specjalnymi państwa. Omal wszystkie informacje o człowieku jako pracowniku są wielce przydatne w działaniach operacyjnych tych służb. Jeden z byłych pracowników owych służb wręcz stwierdził, że „w każdym większym zakładzie, a szczególnie na budowach zagranicznych, mieliśmy swojego człowieka. Zwykle pracował w kadrach” [4]. Przymuszanie personalnych do współpracy ze służbami specjalnymi było „publiczną tajemnicą”. Natomiast traktowanie owych służb jako administracyjnej okazji indoktrynacji ideologicznej w przedsiębiorstwie uważano jako rzecz normalną.

więcej

Przyczyny utraty pracy

Zdecydowana większość badanej populacji zatrudniona była w państwowych zakładach pracy – 73,7%, w prywatnych – 10,5%, w spółdzielczości -15,8%. Okres zwolnień przypada na lata 1990-1997. Najwięcej, bo 23,1% zwolnień przypadło na rok 1996-23,1%.

więcej

Wykształcenie a poziom bezrobocia – dalszy opis

Podsumowując dotychczasową analizę wpływu wieku i wykształcenia na sytuację kobiet poszukujących pracy należy stwierdzić, iż w najgorszym położeniu znajdują się pod tym względem kobiety młode, w wieku poniżej 35 lat, posiadające szkolne przygotowanie do pracy na poziomie średnim i zasadniczym zawodowym, przy czym ta druga cecha wyraźniej różnicuje ich sytuację w porównaniu do mężczyzn.

więcej

Nakłady na inwestycje produkcyjne

Nie ma też gwarancji, że nadal, z równym powodzeniem, jak dotychczas, będzie rozwijał się tzw. nowy sektor prywatny, składający się zwłaszcza z małych i średnich firm. Sygnalizowane są ograniczenia kapitałowe tego sektora, kłopoty z dostępem do opłacalnych ekonomicznie kredytów. Tymczasem rola tego segmentu dla kreowania popytu na rynku pracy jest już obecnie w Polsce bardzo ważna. Matę i średnie przedsiębiorstwa (2,4 m!n. podmiotów) dają pracę ponad 5 min osób, co stanowi ok. V3 ogółu pracujących i ponad 50% zatrudnionych sensu slńcto. Uzasadnione jest stworzenie warunków, aby sektor smali businessu mógł się w Polsce dynamicznie rozwijać zarówno w drodze przyrostu liczby podmiotów, jak i „awansu” części z nich do grupy o zatrudnieniu rzędu kilkudziesięciu osób (obecnie na I matą firmę przypada 2,1 osoby pracującej). Mogłoby to doprowadzić do wzrostu udziału omawianej części gospodarki w zatrudnieniu i zbliżeniu go do osiągniętego w Unii Europejskiej (2/3). Ogromną barierą wzrostu gospodarczego mogą okazać się jego koszty.

więcej

Zmiany w strukturze zatrudnienia według wieku

Zmiany w strukturze zatrudnienia według wykształcenia. W analizowanych przedsiębiorstwach nastąpiła poprawa struktury kwalifikacyjnej załogi mierzonej poziomem wykształcenia (tabela 9). Prawie we wszystkich przedsiębiorstwach nastąpił spadek udziału zatrudnionych z wykształceniem podstawowym i nie ukończonym, a wzrósł odsetek pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Z reguły wzrastał również odsetek pracowników z wykształceniem wyższym i średnim. Wzrost wystąpił przede wszystkim w przedsiębiorstwach, w których dokonywano znacznych redukcji zatrudnienia. Wskazuje to, że bardziej na utratę pracy narażone są osoby o niższym poziomie wykształcenia (tabela 8). Natomiast procesy zwiększania stanu osobowego załogi odbywają się poprzez nabór osób z wykształceniem odpowiadającym potrzebom firmy.

więcej

Metoda trójstronnych umów szkoleniowych (TUS) cz. II

Jeżeli zawarcie trójstronnej umowy szkoleniowej nie jest możliwe, program szkolenia bezrobotnych powinien być oparty na pogłębionej analizie zapotrzebowania na różne kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy. Należy w tym celu wprowadzić omówiony poprzednio regularny monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, który może być także podstawą korekty kształcenia zawodowego.

więcej

Zmiany aktywności ekonomicznej na rynku pracy

Ponieważ opublikowane ostatnio wyniki GUS na temat aktywności ekonomicznej ludności dotyczą listopada 1997 r., stąd zmiany, jakie dokonały się na rynku pracy, będziemy oceniać porównując dane za listopad 1997 z danymi za ten miesiąc z lat poprzednich.

więcej

Środki zwalczania długoterminowego bezrobocia

– koszty ubiegania się o pracę – wysokość kwoty nie wyższa niż 200 DM w okresie 6 miesięcy:

– koszty podróży lub wyprowadzki – pożyczka lub dotacja na pokrycie niezbędnych kosztów podróży, utrzymania i zamieszkania oraz na koszty najbardziej odpowiedniego transportu dla wyposażenia domowego:

więcej

Udział sfery budżetowej w zatrudnieniu

Pierwsza wskazuje na dużą wagę przestrzennego rozkładu popytu na pracę. Jest to szczególnie ważne w Polsce ze względu na ciągle bardzo ograniczoną geograficzną mobilność zasobów pracy. Powoduje to, że rzeczywiste równoważenie rynków pracy następuje na stosunkowo niewielkich obszarach, wyznaczonych w przybliżeniu przez rejony zatrudnieniowe (granice działalności rejonowych urzędów pracy) tub ich najbliższe otoczenie. Utrudnia to bardzo osiąganie równowagi na krajowym rynku pracy.

więcej

Ruch zatrudnionych

Przedmiotem badania były również przyjęcia do pracy i zwolnienia z pracy oraz ich saldo, a także struktura przyjmowanych i zwalnianych według różnych kryteriów. Takie zestawienie wyników pozwala ogólnie ocenić ilościowe i jakościowe zmiany w składzie zatrudnionych.

więcej

Funkcjonowanie instytucji pozarządowych

W 1996 r. w całym rejonie zawarto 174 umowy o prace interwencyjne, dotyczyły one 562 osób. W gminie Orzysz zawarto 19 umów, które obejmowały 81 osoby, czyli 13,98% ogółu zatrudnionych osób. Najczęściej zatrudniano pracowników fizycznych na stanowiskach w handlu detalicznym

więcej

Zapisy bilansowe żywej siły istoty cz. II

Ponadto parametry te ustalone były dla różnych poziomów mechanizacji w zależności od stopnia zastąpienia pracy ludzkiej przez maszyny przy uprawie określonych roślin. Natomiast w praktyce ułatwiono sobie zadanie, przyjmując jeden poziom dla całego gospodarstwa, a przecież w wielu gospodarstwach posiadających kombajn zbożowy, może nie być sadzarki do ziemniaków, ulepszonej kopaczki elewatorowej, co przewiduje w przypadku tych roślin ten sam poziom mechanizacji.

więcej

Czy personalny jest potrzebny w polskiej gospodarce

Z wywiadów przeprowadzonych przeze mnie wśród pracowników departamentów personalnych kilku przedsiębiorstw w Anglii, USA i Holandii wynika niekwestionowana potrzeba kształcenia specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Moi respondenci wspominali również o możliwości przygotowania takiego specjalisty, absolwenta kierunku business administration lub business study w trakcie jego pracy zawodowej. Wówczas jednak wydłuża się droga dochodzenia do wysokich kwalifikacji w zakresie omawianej specjalności.

więcej