Prace interwencyjne

Od 15 lutego do 30 września 1996 r. w ramach robót publicznych zostały zatrudnione 142 osoby, co stanowi 10% bezrobotnych miasta i gminy Orzysz. Zawarto w tym zakresie 11 umów z Rejonowym Urzędem Pracy w Piszu, na co przeznaczono 379000 zł. Do końca września wykorzystano 236475 zł. W ramach robót publicznych wykonano prace dotyczące: utrzymania dróg i zieleni, remontów budynków administracji i szkół (w Dąbrówce, Drozdowce, Okartowie, Tuchlinie), budowy nawierzchni chodników, utrzymania zieleni miejskiej, rozbudowy strażnicy we wsi Gródek, budowy kanalizacji sanitarnej – wykonania kolektora ściekowego, porządkowania terenu po robotach ziemnych i cmentarzy, budowa wysypiska koło wsi Góra, opieki nad osobami starymi.

Prace interwencyjne. Celem prac publicznych jest czasowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z możliwością zdobycia stałego miejsca pracy, pomoc pracodawcom poprzez zmniejszanie wydatków na fundusz plac i refundację wynagrodzeń.

Zakład w celu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych składa wniosek imienny lub liczbowy. Osoby zatrudniane są na okres co najmniej 8 miesięcy, muszą być zarejestrowane oraz wykazywać gotowość do podjęcia pracy przynajmniej przez rok. Zgodnie z ustawą kwalifikacje muszą odpowiadać ofercie pracy. Stan zdrowia bezrobotnego również musi być udokumentowany. Rejonowy Urząd Pracy w Piszu zwraca pracodawcy część płacy wypłaconej pracownikowi w wysokości 325 zł + 45% składki ZUS. Płaca pracownika zazwyczaj nie jest niższa od płacy, którą otrzymywałby w przypadku wykonywania tej pracy na stałe. Rejonowy Urząd Pracy w Piszu preferuje te zakłady, które gwarantują zatrudnienie na stałe lub na ‚/j roku po zakończeniu prac interwencyjnych. W 1996 r. osoby zatrudnione na dalszy okres stanowiły 80% ogółu skierowanych do prac interwencyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>