Problem bezrobocia na wsi polskiej – dalszy opis

Analogiczne dane odniesione do populacji wiejskiej są jeszcze bardziej negatywne. Udział zatrudnionych z wykształceniem wyższym jest niski, ale jeszcze gorsze wskaźniki dotyczą zatrudnionych z wykształceniem ogólnokształcącym. Powoduje to, że elastyczność rynku pracy w stosunku do niezbędnych przemian dokonujących się w strukturze gospodarki musi być ograniczona. Zresztą obie te kategorie są ze sobą sprzężone zwrotnie.

W 1996 r. opisywana struktura nie podlegała istotnym zmianom – niewielkie odchylenia in plus i in minus utwierdzają nas w przekonaniu, że istniejąca w skali całego kraju struktura wykształcenia populacji w wieku produkcyjnym będzie jedną z najpoważniejszych barier w przełamywaniu problemu bezrobocia w polskiej gospodarce i jednocześnie stanowić będzie jedną z największych barier stojących na drodze asymilacji z krajami Unii Europejskiej. Ograniczony okres analizy nie zmienia kategoryczności takiego osądu.

Bardzo ważną kwestią dotyczącą rynku pracy są przesunięcia działowe zatrudnionych w gospodarce. Pozycję Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej przedstawiono w tabeli 4. Podstawowe spostrzeżenia można sformułować następująco:

– poziom zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie w Polsce (mierzony udziałem ludności aktywnej zawodowo) w połowie lat dziewięćdziesiątych był:

– około 4-krotnie wyższy niż w Austrii i Danii,

– ponad 2-krotnie wyższy niż w Hiszpanii,

– blisko 2-krotnie wyższy niż w Portugalii,

– zbliżony (nieco niższy) do Grecji:

– udział zatrudnionych w przemyśle (IND) w zasadzie nie odbiegał od wskaźników charakteryzujących kraje UE. Byłby to sygnał optymistyczny, gdyby nie problem związany z przestarzałością strukturalną tej dziedziny życia gospodarczego w Polsce:

– niższy niż w krajach Unii udział zatrudnionych w budownictwie: jest to niekorzystne, gdyż ten dział gospodarki często powoduje ssanie z rynku pracy siły o stosunkowo niskich kwalifikacjach, a jego aktywność z reguły pozytywnie przyczynia się do pobudzenia całej gospodarki:

– w działalności związanej z finansami i ubezpieczeniami w Polsce pracuje:

– 6,5-krotnie mniej osób niż w Austrii,

– 6-krotnie mniej niż w Danii,

– ponad 3-krotnie mniej niż w Grecji:

– w handlu, hotelarstwie i restauracjach zatrudnienie w Polsce (HHR) jest:

– blisko 2-krotnie mniejsze niż w Austrii,

– ponad 1,5-krotnie mniejsze niż w Hiszpanii:

– w pozostałych dziedzinach prezentowane wskaźniki nie odbiegają w wyraźniejszy sposób od statystyk charakterystycznych dla krajów Unii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>