PROBLEMY ZATRUDNIENIA W SKALI REGIONALNEJ I LOKALNEJ CZ .II

W związku z tym powstaje pytanie, na ile przedsiębiorstwa w województwach północno-wschodniej Polski dokonały pewnych procesów przystosowawczych do gospodarki rynkowej, na ile zareagowały na nową sytuację na rynku pracy i czy zaszły już rzeczywiście istotne zmiany w sposobie gospodarowania czynnikiem pracy w przedsiębiorstwach?

By odpowiedzieć na postawione pytanie przeprowadzono w latach 1995-1996 w ramach tematu badawczego „Gospodarka zasobami pracy w województwach północno- wschodniej Polski” badania empiryczne w przedsiębiorstwach

Przedmiotem badań były przedsiębiorstwa przemysłowe z województw północno-wschodniej Polski – białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego, zatrudniające na początku okresu transformacji (1989 r.) ponad 100 pracowników.

Doboru próby badawczej dokonano kierując’się kryterium liczby osób zatrudnionych w danych zakładach pracy oraz biorąc pod uwagę reprezentatywność badanych zakładów pod względem gałęzi przemysłu dla całego regionu (przemysł lekki, spożywczy, drzewny, elektromaszynowy).

Jeśli chodzi o wielkość przedsiębiorstw celowo założono, by badać przedsiębiorstwa średnie i duże (powyżej 100 osób zatrudnionych w 1989 r ), unikając małych o specyficznych problemach. W efekcie badaniem objęto 20 firm o przeciętnym zatrudnieniu w 1989 r. 1000 osób. W próbie znalazło się 7 Firm o zatrudnieniu powyżej 1000 osób, 6 firm o zatrudnieniu mieszczącym się w przedziale 201-500 osób, 1 firma o zatrudnieniu mieszczącym się w przedziale 500-1000 osób, pozostałe o zatrudnieniu 100-200 osób. Oznacza to również, że wnioski z analizy będą dotyczyć przede wszystkim dużych przedsiębiorstw z ich specyfiką.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>