Procesy restrukturyzacji gospodarki – dalszy opis

Procesy restrukturyzacji pociągnęły za sobą zmiany w strukturze zatrudnienia według działów gospodarki (tabela 7). Upadek PGR w województwie słupskim spowodował w latach dziewięćdziesiątych zmniejszenie udziału osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, z 28,1% w 1990 do 20,1% w 1995 r.4, w związku z czym odsetek ten był o 6,8% niższy niż średnia dla całego kraju. Znacznie niższy od średniej krajowej był w 1995 roku udział pracujących w budownictwie, i tu upatrywać należy dużych możliwości zwiększenia liczby miejsc pracy. Odsetek zatrudnionych w dziale transportu i łączności, przekraczając nieco 5% ogółu zatrudnionych w województwie, był porównywalny ze średnią krajową, a udział pozostałych usług w 1995 roku przekraczał tę średnią znacznie, bo aż o 6 punktów procentowych. W krajach o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego udział pozostałych usług sięga nawet 50% (Szwecja), przy znacznie jednak mniejszym, kilkuprocentowym udziale rolnictwa i leśnictwa. Ponieważ z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że struktura zatrudnienia w Polsce (a więc i w województwie słupskim) będzie w przyszłych okresach stopniowo upodabniać się do struktury zatrudnienia w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, można na tej podstawie stwierdzić, że największych możliwości absorpcji pozostającej 4 Trzeba zauważyć, że porównywanie danych dotyczących struktury zatrudnienia według działów z roku 1995 do danych z roku 1990 jest pewnym uproszczeniem, ponieważ do roku 1993 działy były klasyfikowane według tzw, Klasyfikacji Gospodarki Narodowej, a obecnie według systemu Europejskiej Klasyfikacji Działalności. bez zatrudnienia sity roboczej szukać należy w rozwoju usług. Liczyć się trzeba również z dalszym ograniczaniem liczby pracujących w rolnictwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>