Przedsiębiorstwo i regularna analiza zasobów

Systematyczne ocenianie umożliwia też dokonanie racjonalnych przemieszczeń, zgodnych z potrzebami firmy. Mogą to być zarówno przemieszczenia pionowe (awanse i degradacje) oraz poziome (przeniesienie na podobne stanowisko w innym dziale). Wyniki oceny stanowić też mogą podstawę do podjęcia decyzji o zmniejszeniu lub rozszerzeniu obowiązków pracownika. Ocena pomocna jest też w ustalaniu polityki płacowej przedsiębiorstwa. Dzięki niej można ściślej i racjonalniej powiązać system wynagrodzeń z wynikami pracy uzyskanymi przez danego pracownika. Stanowi ona pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących np. indywidualnych podwyżek stawek płac zasadniczych, przyznania premii, nagród lub kar, a także wyróżnień pozamaterialnych. Możemy dać odpowiedź na pytanie, czy system naszej selekcji odsiewa słabszych i umożliwia zatrudnianie najlepszych. Jeżeli odpowiedź byłaby negatywna, to należy podjąć pracę nad weryfikacją tego systemu. W końcu ocena okresowa jest niezwykle przydatna w tworzeniu systemu informacji kadrowej, który powinien spełniać funkcję banku danych przedsiębiorstwa, ułatwiając zarządzanie kadrami.

Reasumując powyższe można uznać, że każde przedsiębiorstwo dążące do umocnienia swojej pozycji na rynku powinno regularnie dokonywać analizy zasobów, którymi dysponuje, w tym m.in. zasobów ludzkich. Podstawą analizy kadr jest dokonanie oceny pracowników zarówno wskaźnikowej (z punktu widzenia ekonomicznego, np. wydajność) jak i jakościowej (wykształcenie, zdolności, staż pracy). Ocena winna służyć do realizacji m.in. następujących celów [II]:

> dostarczenia informacji pracownikom o tym, jak oceniana jest ich bieżąca praca:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>