Przykładowe limity wyceny składek w 1994 r.

– 1. Zasiłek dla bezrobotnych – w sytuacji gdy bezrobotny ma przynajmniej jedno dziecko jego zasiłek wynosi 67% wynagrodzenia, w innym przypadku 60% poprzedniego wynagrodzenia bezrobotnego minus normalne określone prawem potrącenia dla zatrudnionych. Wynagrodzenie to jest obliczane na podstawie pewnego okresu podlegającego ocenie i specjalnych przepisów. Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez okres do 12 miesięcy. Dla tzw. pracowników starszych okres ten jest wydłużony do 32 miesięcy w zależności od wieku i długości okresu zatrudnienia dającego ubezpieczenie.

– 2. Wsparcie dla bezrobotnych – zgodnie z prawem podatkowym, gdy osoba ubiegająca się o wsparcie ma przynajmniej jedno dziecko, wówczas wysokość wyżej wymienionej pomocy wynosi 57%, a w innym przypadku 53% poprzednich zarobków minus zwykłe, określone prawem potrącenia dla zatrudnionych. Wsparcie dla bezrobotnych jest obniżane lub wycofywane, jeśli twój własny dochód lub dochód współmałżonka przekracza przyznaną kwotę.

– 3. Krótkoterminowe zapomogi – gdy osoba ubiegająca się o powyższe świadczenie ma przynajmniej jedno dziecko, zgodnie z prawem podatkowym otrzyma 67%, a w innym przypadku 60% utraconych zarobków netto.

– 4. Zapomoga zimowa – wysokość tej zapomogi wynosi 2 DM za każdą godzinę przepracowaną w okresie od i grudnia do 31 marca, z wyłączeniem okresu od 25 grudnia do 1 stycznia.

– 5. Zapomoga w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych – kwoty takie same jak w przypadku zapomogi krótkoterminowej.

– 6. Środki tworzenia miejsc pracy – pracodawcy otrzymują dotacje w wysokości między 50 a 75% (za osoby bezrobotne, którym szczególnie trudno znaleźć pracę na obszarach o szczególnie wysokim bezrobociu do 100%). Dotacje odnoszą się do stosownych wynagrodzeń, które nie mogą przekraczać 90% wynagrodzenia za niedotowaną porównywalną pracę, dodatkowo mogą być przyznawane pożyczki lub dotacje procentowe. Kwoty te z reguły przyznawane są na okres do jednego roku, a w uzasadnionych przypadkach na okres do dwóch lat i na okres do lat trzech, jeżeli instytucja, która realizuje te środki podjęła się zapewniać niedotowane stałe zatrudnienie w późniejszym okresie. W przypadku środków tworzenia miejsc pracy dla pracowników starszych (50 lat i więcej) dotacje na koszty wynagrodzenia wynoszą 50-70% i ulegają zmniejszeniu o 10% rocznie przy zapewnieniu ciągłości wypłat przez maksimum pięć lat5.

– 7. Promocja szkolenia zawodowego – kwota tych zasiłków zależy od rodzaju zasiłków i od sytuacji materialnej: gdy osoba bezrobotna podlega szkoleniu i pochodzi z rodziny o niskim dochodzie, to wówczas kwalifikuje się do przyznania zapomogi na szkolenie zawodowe: jeżeli osoba bezrobotna uczestniczy w dalszym lub ponownym szkoleniu, może otrzymać zapomogę na zapewnienie minimum egzystencji: od 1992 roku przyznawane są zasiłki na dalsze i ponowne szkolenie w połączeniu ze środkami tworzenia miejsc pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy – częściowa zapomoga na utrzymanie wypłacana jest z części dotyczącej szkolenia, a pozostała część wypłacana jest z wynagrodzenia za pracę w niepełnym wymiarze w ramach środków tworzenia miejsc pracy6.

– 8. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia – niektóre zasiłki o charakterze specjalnym:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>