Spadek bezrobocia na wsi

Na podkreślenie zasługuje istotne ograniczenie liczby bezrobotnych mieszkających na wsi. Ze sprawozdań Krajowego Urzędu Pracy wynika, że liczba bezrobotnych na wsi malała z miesiąca na miesiąc w skali od 3 tys. (w czerwcu) do ponad 51 tys. osób (w kwietniu). Jedynie w styczniu, listopadzie i grudniu nastąpił przyrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca w granicach 14-20 tys. osób. Dlatego porównując stan bezrobotnych na wsi w grudniu 1997 w stosunku do grudnia 1996 stwierdza się spadek zarejestrowanych bezrobotnych z poziomu 1037 tys. do 843 tys., a więc o 194 tys. osób, tj. o 19%.

Mimo tak znacznego spadku bezrobocia na wsi należy zauważyć, że było ono niższe od spadku bezrobocia w mieście. Dlatego też udział bezrobotnych zarejestrowanych na wsi w stosunku do zarejestrowanych ogółem nie tylko się nie zmniejszył, ale nawet wykazuje tendencję wzrostową. O ile w grudniu 1996 udział ten wynosił 44% to w grudniu 1997 roku wzrósł do 46,2%. Należy podkreślić, że już od dłuższego czasu obserwujemy wzrost udziału bezrobotnych zamieszkałych na wsi. W 1994 roku ich udział wśród bezrobotnych ogółem wynosił 40%, w 1995 prawie 43%, a w 1996 już 44%. A zatem rok 1997 przyniósł dalszy znaczący względny wzrost tej grupy bezrobotnych w stosunku do bezrobotnych ogółem.

Należy także zwrócić uwagę na dalszy i wzrastający udział kobiet wśród ogółu bezrobotnych na wsi. W 1996 r. udział kobiet wśród ogółu bezrobotnych na wsi stanowi! 48,8%, w 1995 – 50%, natomiast w grudniu 1996 wzrósł on do 54,4%, a w grudniu 1997 do 58%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>