Struktura osób bezrobotnych

Analizując dane zawarte w tej tabeli możemy stwierdzić, że poziom bezrobocia począwszy od 1990 roku (który był rokiem nietypowym, zapoczątkował bowiem proces zmian i przemian gospodarczych, w tym również przemian na rynku pracy) systematycznie wzrastał. Apogeum i najwyższy poziom liczbowy osób bezrobotnych zarejestrowano w 1993 r. – 32310 osób. Również i stopa bezrobocia liczona jako stosunek liczby bezrobotnych do zawodowo czynnych była najwyższa i wynosiła 17,6% w województwie. Także liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w poszczególnych rejonach była najwyższa w rozpatrywanym okresie. Spadek poziomu osób bezrobotnych w 1994 roku spowodowany był zwiększeniem wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Udział form aktywnych w ogólnych wydatkach Funduszu Pracy w 1994 r. wyniósł ponad 24% w porównaniu do około 19% w roku 1993. Wzrost procentowy oznacza również wzrost wartości fizycznych w 1994 r. o 39565 min złotych. Najwyższy spadek bezrobocia w porównaniu do roku poprzedzającego zanotowano w 1994 roku o 5837 osób i w 1997 o 3884 osoby. Najniższy poziom stopy bezrobocia w lalach 1991-1997 zarejestrowano w 1997 roku – 12,3%. W tym roku wystąpił też najwyższy, bo aż 2,5% spadek stopy bezrobocia w stosunku do roku poprzedzającego (1996 r.), drugi co do wielkości spadek miał miejsce w 1994 roku, o 1,9% w stosunku do roku poprzedzającego (1993 r ). Podobnie też kształtuje się udział osób bezrobotnych do pracujących poza rolnictwem indywidualnym. Najniższy wystąpił w 1997 roku – 34,5% i był o 20,2% niższy niż w roku 1993.

Struktura osób bezrobotnych. Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej populacji osób bezrobotnych był najwyższy w 1997 roku i wynosił 52,7%. W pozostałych latach przedstawiał się następująco:

– 1994-48,4%

– 1995_48,6%

– 1996- 50,7%

– 1997- 52,7%

Struktura osób bezrobotnych – dalszy opis

Stan zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów oraz ich udział w ogólnej populacji osób bezrobotnych w województwie oraz w poszczególnych rejonach w okresie 19921997 obrazuje tabela 5.

Najniższy stan liczbowy bezrobotnych absolwentów oraz procentowy ich udział zarejestrowano w 1996 roku. Gwałtowny spadek stanu zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów w 1996 i 1997 roku wynika głównie z nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Innym z charakterystycznych elementów struktury osób bezrobotnych jest udział długotrwale bezrobotnych oraz zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. Wielkości te w okresie 1992-1997 obrazuje tabela 6.

Najniższy stan liczbowy osób długotrwale bezrobotnych oraz ich udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych zarejestrowano w 1995 r. – 9031 osób (34%). Podyktowane to było faktem przeznaczenia w roku poprzedzającym znacznej ilości środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Stanowiły one „przerywnik” w długości pozostawania pewnej grupy osób bez pracy, głównie skierowanych do prac interwencyjnych i robót publicznych .

Udział osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi począwszy od roku 1994 ulega systematycznemu zmniejszaniu się. Najniższy stan bezrobocia w tej grupie osób zanotowano w 1997 roku przy procentowym udziale w ogólnej liczbie osób bezrobotnych 46,2%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>