SYTUACJA BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY

Rynek pracy jest integralnym elementem systemu gospodarki rynkowej. Jego funkcjonowanie ma istotny wpływ na procesy społeczno-gospodarcze państwa. Podstawowym czynnikiem na rynku pracy stało się bezrobocie, które jako nowy problem dla pokolenia powojennego Polaków, choć może obecnie nieco okrzepły w swym temacie, bo trwający od 1989 roku, jest nadal nie rozwiązany i budzi szereg kontrowersji. Cechy polskiego bezrobocia to: masowość, selektywność pod względem cech demograficznych oraz zróżnicowanie przestrzenne pod względem natężenia.

Województwo suwalskie jest dobrym przykładem utrzymującej się wysokiej skali bezrobocia od początku jego wystąpienia. W lipcu 1997 roku przedmiotem badań stali się bezrobotni z gminy Orzysz z rejonu piskiego. Celem było zbadanie sytuacji bezrobotnych na rynku pracy oraz określenie polityki przeciwdziałania bezrobociu. Punktem wyjściowym badania było przeświadczenie, że poznanie zjawiska bezrobocia w mikroskali pozwoli lepiej poznać jego specyficzne cechy, co w konfrontacji z polityką jego przeciwdziałania pozwoli wypracować wnioski o charakterze aplikacyjnym, a to być może będzie pomocne przy rozwiązywaniu problemu w skali województwa. Badanie empiryczne miało na celu rozpoznanie bezrobotnych pod względem:

– struktury demograficznej i społeczno-zawodowej:

– S8, przyczyn utraty pracy:

– oceny przez bezrobotnych funkcjonowania Rejonowego Urzędu Pracy:

– oceny przez bezrobotnych swojej sytuacji życiowej:

– opinii bezrobotnych o bezrobociu:

– ewentualnych propozycji rozwiązania problemu.

Posumowaniem była próba określenia przyszłych kierunków polityki przeciwdziałania bezrobociu. W lipcu 1997 r. na losowo dobranej próbie została przeprowadzona ankieta. Objęła ona swoim zasięgiem 20 bezrobotnych. Zakładane na wstępie zbadanie 70 bezrobotnych okazało się niemożliwe z różnych powodów, a mianowicie: ograniczonego czasu studentów, jaki mogli poświęcić temu zadaniu oraz częstym przypadkom odmowy wypełniania ankiety lub niezwrócenia pobranych ankiet przez potencjalnych respondentów. Ostatecznie próbą objęto 1,4% ogółu bezrobotnych. Kwestionariusz ankiety zawierał 24 pytania problemowe oraz 7 pytań mettyczkowych. Większość pytań miała charakter zamknięty.

Materiał badawczy opracowano metodą analizy ilościowej, statystycznej, wzbogaconej analizą jakościową Ponieważ wymogi prawne nie uwzględniają obowiązku sporządzania sprawozdań odnośnie do poszczególnych gmin, w badaniu zostały wykorzystane jedynie dostępne materiały statystyczne dotyczące gminy Orzysz i całego rejonu piskiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>