Sytuacja na rynku pracy Unii Europejskiej drugiej połowy lat 90

Oceniając powyższe dane należy stwierdzić, że obecne bezrobocie w krajach wysoko rozwiniętych przekształca się z bezrobocia koniunkturalnego, przejściowego w strukturalne i technologiczne.

Sytuacja na rynku pracy Unii Europejskiej drugiej połowy lat 90. nie napawa optymizmem. Większość krajów tego obszaru mimo niezłej kondycji gospodarczej notuje występowanie masowego bezrobocia, które często przybiera formę bezrobocia chronicznego. Poziom bezrobocia w Unii Europejskiej w ostatnich latach ilustruje tabela I.

Z tych właśnie względów bezrobocie stanowi jeden z podstawowych problemów gospodarki rynkowej. Zadaniem rządów poszczególnych państw jest przeciwdziałanie temu zjawisku nie tylko przez łagodzenie jego skutków, ale przede wszystkim przez zapobieganie jego przyczynom. Problemem staje się więc najpierw prawidłowa identyfikacja determinantów tego zjawiska. Jednym z nich może być niekorzystna sytuacja demograficzna, na którą znaczący wpływ mogą wywierać migracje ludnościowe.

Po II wojnie światowej bardzo chętnie przyjmowano potrzebną wówczas zagraniczną siłę roboczą. Obecnie ostrożnie podchodzi się do przyjmowania uchodźców. W wielu krajach wprowadza się restrykcyjne prawo, prowadzące do odsyłania grup imigrantów do własnego kraju lub pozbawiające ich możliwości legalnego podejmowania pracy.

Choć słychać jeszcze głosy mówiące o altru i stycznej potrzebie współpracy i pomocy w stosunkach Północ – Południe, to konflikt ten coraz bardziej się nasila. Rosnąca przepaść pomiędzy biednymi i bogatymi krajami powoduje dalsze zwiększenie ruchów migracyjnych. Tylko znaczące zmniejszenie różnic w poziomie życia mogłoby prądy te zahamować. Pomimo tego, iż władzę w krajach UE sprawują głównie socjaldemokraci i w nielicznych przypadkach demokratyczna prawica, to postulaty ruchów skrajnie prawicowych stopniowo są wdrażane (np. polityka Charlesa Pasqua – ministra spraw wewnętrznych Francji). Politycy tacy, jak Jean M. Le Pen, Jurgen Haider postulują zamknięcie granic, widząc w nim możliwość zmniejszenia bezrobocia i poprawy sytuacji życiowej biedniejszej grupy danego narodu. Analiza porównawcza migracji ludności w Europie i rozwoju rynków pracy dowodzi, że rozumowanie nacjonalistów jest nieprawidłowe, nie poparte faktami. Obecnie daleko idące uregulowania prawne, które ustanowiono w ramach Wspólnoty Europejskiej gwarantują swobodne przesiedlanie się i powszechne uznawanie kwalifikacji zawodowych. Możliwości te dotyczą jednak tylko obywateli Unii. Sytuację ludzi pochodzących z krajów trzecich reguluje ustawodawstwo poszczególnych państw. Doświadczenia wskazują, iż migracje wewnątrz Unii dokonują się na bardzo nieznacznym poziomie w porównaniu z migracją z zewnątrz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>