Trudności pomiaru i oceny ogólnych zasobów pracy w Polsce

Hipotetycznie przyjmujemy, że na rynku nieformalnym pracuje znaczna część zasobów pracy i to w systemie pozbawionym norm bezpieczeństwa społecznego, w systemie ukształtowanym przez zwyczaje, tradycje, w systemie niedostatecznie wspieranym przez edukację i wychowanie.

Na trudności pomiaru i oceny ogólnych zasobów pracy w Polsce składają się między innymi wydarzenia społeczne i polityczne, które doprowadziły do zakłóceń w normalnym gospodarowaniu zasobami pracy. Rozmiary zasobów pracy oraz ich podaż na potrzeby rynku formalnego i nieformalnego wyznaczają [3]:

– czynniki demograficzne:

– czynniki społeczno-ekonomiczne:

– ustrój polityczno-gospodarczy,

– poziom rozwoju gospodarczego,

– polityka społeczna i ekonomiczna,

– poziom warunków życia ludności.

Prognozy demograficzne i bieżące obserwacje procesów demograficznych wykazują znaczący spadek przyrostu ludności i co za tym idzie spadek przyrostu zasobów pracy. Do podstawowych przyczyn spadkowej tendencji przyrostu ludności w Polsce zaliczamy kryzys gospodarczy z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oraz niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu społeczno-politycznego. Skutki zaistniałej sytuacji objawiają się w spadku stopy życiowej znaczącej części społeczeństwa oraz w dezaprobacie społecznej wielu przejawów życia w kraju. Pomimo tych tendencji prognozy wskazują, że do 2005 roku należy oczekiwać znacznego przyrostu młodych ludzi (około 2 miliony) i wejścia ich na rynek. Aktualna struktura zasobów pracy jest wynikiem zabiegów w gospodarce zasobami pracy w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>